Nadležnost Agencije


Nadležnost Agencije


Nadležnost Agencije je obavljanje nadzora nad obradom osobnih podataka sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka. Agencija u okviru javnih ovlasti:

• nadzire provođenje zaštite osobnih podataka,
• ukazuje na uočene zloupotrebe prikupljanja osobnih podataka,
• rješava povodom zahtjeva za utvrđivanje povrede prava zajamčenih ovim Zakonom,
• vodi središnji registar.
• prati primjenu organizacijskih i tehničkih mjera za zaštitu osobnih podataka i predlaže poboljšanje tih mjera
• o povredi prava na zaštitu osobnih podataka Agencija odlučuje Rješenjem
• Agencija može predložiti pokretanje postupka kaznene ili prekršajne odgovornosti pred nadležnim tijelom
• daje prijedloge i preporuke za unapređenje zaštite osobnih podataka
• daje savjete u svezi s uspostavom novih zbirki osobnih podataka
• nadzire iznošenje osobnih podatak iz Republike Hrvatske
• prati uređenje zaštite osobnih podataka u drugim zemljama i surađuje s tijelima nadležnim za nadzor nad zaštitom osobnih podataka u drugim zemljama
• obavlja i druge poslove određene Zakonom

 
 
  Natrag