Tajnost dopisivanja službenom elektroničkom poštom


Tajnost dopisivanja službenom elektroničkom poštom


Ova Agencija zaprimila je upit gdje se traži mišljenje Agencije vezano za čitanje tuđe elektroničke pošte (povredu tajnosti dopisivanja). Iz predmetnog upita razvidno je da bivši poslodavac primao i čitao elektroničku poštu koja je stizala na elektroničku adresu bivšeg zaposlenika te se podnositelj zanima za mogućnost korištenja tako dobivenih informacija od strane bivšeg poslodavca. Odredbom čl. 7. st. 1. Zakona o zaštiti osobnih podataka (Nar. nov. 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, dalje u tekstu: ZZOP) je određeno da se osobni podaci smiju se prikupljati i dalje obrađivati isključivo: – uz privolu ispitanika samo u svrhu za koju je ispitanik dao privolu, ili – u slučajevima određenim zakonom, ili – u svrhu izvršavanja zakonskih obveza voditelja zbirke osobnih podataka, ili – u svrhu sklapanja i izvršenja ugovora u kojem je ispitanik stranka, ili – u svrhu zaštite života ili tjelesnog integriteta ispitanika ili druge osobe u slučaju kada ispitanik fizički ili pravno nije u mogućnosti dati svoj pristanak, ili – ako je obrada podataka nužna radi ispunjenja zadataka koji se izvršavaju u javnom interesu ili u izvršavanju javnih ovlasti koje ima voditelj zbirke osobnih podataka ili treća strana kojoj se podaci dostavljaju, ili – ako je obrada podataka nužna u svrhu zakonitog interesa voditelja zbirke osobnih podataka ili treće strane kojoj se podaci otkrivaju, osim kada prevladavaju interesi zaštite temeljnih prava i sloboda ispitanika iz članka 1. stavka 2. ovoga Zakona, ili – ako je ispitanik sam objavio te podatke. Izvan okvira navedenog članka ZZOP-a ne postoji pravna osnova za prikupljanje obradu i korištenje osobnih podataka te ukoliko stranka smatra da je došlo do povrede njezinih prava ista se poziva da se obrati ovoj Agenciji zahtjevom za zaštitu prava u kojemu će iznositi sve raspoložive informacije i dokaze za mjerodavno postupanje. Konačno, ističemo da su čl. 130. i čl. 133. Kaznenog zakona (Nar. nov. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11) utvrđene kaznenopravne sankcije za povredu tajnosti pisama i drugih pošiljaka, odnosno za nedopušteno uporabu osobnih podataka. Kazneni postupci u navedenim slučajevima pokreću se na prijedlog. Nadalje, hoće li se određeni dokaz moći koristiti u sudskom postupku i kakva će biti njegova dokazna snaga ovisi o sudskoj samostalnoj ocjeni sukladno pravilima kaznenog odnosno parničnog postupka.

 
 
  Natrag