Pregovori oko novog pravnog okvira za iznošenje osobnih podataka u SAD


Pregovori oko novog pravnog okvira za iznošenje osobnih podataka u SAD


Europska komisija je dovršila je pregovore o Krovnom sporazumu između EU i SAD-a o zaštiti podataka pri transatlantskom prijenosu za potrebe provedbe zakona. Nakon što Kongres SAD-a donese Zakon o pravnoj zaštiti, Komisija će predložiti potpisivanje navedenog sporazuma. (Više informacija na http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-433_hr.htm)

Također, objavljen je i nacrt „odluke o primjerenosti” Sporazuma o zaštiti privatnosti između EU-a i SAD-a (tzv. EU-US Privacy Shield) kojom bi se od strane Europske unije po provedbi odgovarajuće službene procedure trebalo utvrditi da navedeni pravni okvir zadovoljava uvjete za iznošenje osobnih podataka u SAD .

Vezano za nacrt „odluke o primjerenosti” predstoje službene konzultacije s državama članicama i pribavljanje mišljenja tijela za zaštitu podataka u EU (Radna skupina iz članka 29. Direktive 95/46/EZ). SAD bi u međuvremenu u tu svrhu trebao osigurati uvjete  za uspostavu novog okvira, mehanizma praćenja te nove službe pravobranitelja.

Agencija za zaštitu osobnih podataka u suradnji s drugim članicama Radne skupine iz čl. 29. Direktive 95/46/EZ razmatra nacrt „odluke o primjerenosti” Sporazuma o zaštiti privatnosti između EU-a i SAD-a (tzv. EU-US Privacy Shield).

Naglašavamo kako je pri uspostavljanju ovog pravnog okvira bitno da isti može  podržati zahtjeve iznesene u presudi Suda EU-a br. C-362/14 te slijedom toga može osigurati iznošenje osobnih podataka u SAD, uvažavajući načela sigurnog transfera osobnih podataka u treće zemlje koja su definirana u zakonskom okviru zaštite osobnih podataka u EU.

Zaključno, do usvajanja novoga pravnoga okvira za iznošenje osobnih podataka u SAD, ta zemlja ima status zemlje koja ne pruža adekvatnu razinu zaštite te se osobni podaci u nju mogu iznositi samo ispunjavanjem uvjeta propisanih u čl. 13. st. 4. Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN 106/12 - pročišćeni tekst).

 
 
  Natrag