Obrada osobnih podataka stranih gostiju u hotelu


Obrada osobnih podataka stranih gostiju u hotelu


Agencija je zaprimila upit o tome da li je dopuštena preslika putnih isprava stranih gostiju u hotelima, te postoji li pravilnik koji propisuje prekršajne odredbe za takvo postupanje ili nameće uporabu posebnog softwera i sken uređaja za skeniranje putovnica. S obzirom na izneseno, navodimo sljedeće:

Osobni podaci sukladno članku 6. Zakona o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine, br. 106/12. – pročišćeni tekst) moraju se obrađivati pošteno i zakonito, u svrhu sa kojom je ispitanik upoznat, koja je izričito navedena i u skladu sa zakonom i mogu se dalje obrađivati samo u svrhu u koju su prikupljeni, odnosno u svrhu koja je podudarna sa svrhom prikupljanja. Isto tako bitno je naglasiti da osobni podaci moraju biti bitni za postizanje utvrđene svrhe i da se ne smije prikupljati u većem opsegu nego što je to nužno da bi se postigla utvrđena svrha.

Osobni podaci prema članku 7. Zakona o zaštiti osobnih podataka smiju se prikupljati i dalje obrađivati samo ako postoji zakonita svrha i valjan pravni temelj, odnosno isključivo uz privolu ispitanika samo u svrhu za koju je ispitanik dao privolu, u slučajevima određenim zakonom, u svrhu izvršavanja zakonskih obveza voditelja zbirke osobnih podataka ili u drugim slučajevima navedenima u predmetnom članku.
Nadalje, sukladno članku 10. Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti („Narodne novine“ broj 85/15) kao posebnom zakonu, propisano je da je u obavljanju ugostiteljske djelatnosti ugostitelj dužan na propisani način voditi knjigu gostiju u ugostiteljskom objektu za smještaj, te da se Pravilnikom o obliku, sadržaju i načinu vođenja knjige gostiju i popisa gostiju („Narodne novine“ broj 5/08) propisuje oblik, sadržaj i način vođenja knjige gostiju u ugostiteljskim objektima za smještaj. Tako je u članku 2. navedenog Pravilnika izričito navedeno koji se sve podaci upisuju u knjigu gostiju, a to su: redni broj prijave, prezime i ime, spol, datum i mjesto rođenja, adresa, datum i vrijeme dolaska, datum i vrijeme odlaska i primjedba, te je posebno navedeno koji se još podaci prikupljaju za strane goste a to su: državljanstvo, vrsta i broj putne isprave, vrsta i broj vize, datum dozvole boravka i datum i mjesto ulaska u Hrvatsku.
Zaključno je potrebno napomenuti da bi u konkretnom slučaju preslike/skeniranja putnih isprava stranih gostiju, sa stajališta Zakona o zaštiti osobnih podataka bilo prikupljanje osobnih podataka u prekomjernom opsegu, jer je posebnim propisima izričito određeno koji se osobni podaci gostiju, pa tako i stranih, moraju prikupljati prilikom vođenja knjige gostiju. Navedeni način obrade osobnih podataka bi eventaulno bio moguć ali samo uz izričitu privolu stranog gosta, te bi voditelj zbirke (hotel) bio dužan upoznati gosta sa činjenicama navedenim u članku 9. Zakona o zaštiti osobni podataka. Osim navedenog, voditelj zbirke osobnih podataka, dužan je za svaku zbirku osobni podataka koju vodi, uspostavlja i vodi evidencije sukladno članku 14. Zakona o zaštiti osobnih podataka dostaviti Agenciji najkasnije u roku od 15 dana od uspostave zbirke (članak 16. Zakona).
S obzirom na izneseno, Agencija u slučaju nezakonitosti u obradi osobnih podataka ima sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka određene ovlasti za daljnje postupanje, a sve u skladu sa člankom 34.  i 36. navedenog Zakona.

 
 
  Natrag