Prikupljanje i obrada osobnih podataka u nagradnoj igri


Prikupljanje i obrada osobnih podataka u nagradnoj igri


Obzirom na upit upućen ovoj Agenciji vezano uz obradu osobnih podataka u nagradnim igrama, odnosno o dopuštenosti direktnog marketinga prema sudionicima nagradne igre nakon završetka nagradne igre, nastavno iznosimo slijedeće:

Zakon o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine, br. 103/03., 118/06., 41/08.), dalje: ZZOP, uređuje zaštitu osobnih podataka te nadzor nad prikupljanjem, obradom i korištenjem osobnih podataka u RH.

Osobni podatak prema članku 2. stavak 1. točka 1. ZZOP-a je svaka informacija koja se odnosi na identificiranu fizičku osobu ili fizičku osobu koja se može identificirati (u daljnjem tekstu: ispitanik); osoba koja se može identificirati je osoba čiji se identitet može utvrditi izravno ili neizravno, posebno na osnovi jednog ili više obilježja specifičnih za njezin fizički, psihološki, mentalni, gospodarski, kulturni ili socijalni identitet.

Osobni podaci mogu se prikupljati u svrhu s kojom je ispitanik upoznat, koja je izričito navedena i u skladu sa zakonom i mogu se dalje obrađivati samo u svrhu u koju su prikupljeni, odnosno u svrhu koja je podudarna sa svrhom prikupljanja.

Osobni podaci moraju biti bitni za postizanje utvrđene svrhe i ne smiju se prikupljati u većem opsegu nego što je to nužno da bi se postigla utvrđena svrha (članak 6. stavak 1. i 2. ZZOP-a).

Dalje, pravni temelj za prikupljanje i daljnju obradu osobnih podataka nalazimo u članku 7. ZZOP-a, sukladno kojemu se osobni podaci smiju prikupljati i dalje obrađivati, što razumijeva i davanje na korištenje:

uz privolu ispitanika samo u svrhu za koju je ispitanik dao privolu ili – u slučajevima određenim zakonom ili – u svrhu izvršavanja zakonskih obveza voditelja zbirke osobnih podataka te u drugim taksativno navedenim slučajevima.
Prije prikupljanja bilo kojih osobnih podataka, voditelj zbirke osobnih podataka dužan je informirati ispitanika čiji se podaci prikupljaju o svom identitetu, o svrsi obrade u koju su podaci namijenjeni, o korisnicima ili kategorijama korisnika osobnih podataka te da li se radi o dobrovoljnom ili obveznom davanju podataka i o mogućim posljedicama uskrate davanja podataka (članak 9. stavak 1. ZZOP-a).

Dalje, u konkretnom slučaju treba uzeti u obzir posebne propise koji uređuju sudjelovanje u nagradnim igrama i igrama na sreću.

Tako je člankom 8. Pravilnika o priređivanju igara na sreću (Narodne novine, br. 8/2010.) propisano kako je sudionik u nagradnoj igri fizička osoba koja prihvaća i ispunjava uvjete za sudjelovanje u nagradnoj igri utvrđene pravilima priređivača nagradne igre, te radi sudjelovanja u nagradnoj igri pristaje na davanje svojih osobnih podataka (ime, prezime i adresa stanovanja).

U slučaju prikupljanja (obrade) osobnih podataka sudionika nagradne igre, navodimo kako je sa stajališta zaštite osobnih podataka temeljna pretpostavka zakonitog postupanja upoznavanje ispitanika (sudionika nagradne igre) sa pravilima nagradne igre, odnosno postojanje njegove izričite privole za sudjelovanje u nagradnoj igri i obradu njegovih osobnih podataka u svrhu provedbe nagradne igre (članak 7. stavak 1. podstavak 1. ZZOP-a).

U tom smislu podaci sudionika nagradne igre ne smiju se koristiti u druge svrhe, odnosno u svrhe za koje ispitanik (sudionik nagradne igre) nije dao svoju izričitu privolu.

Stoga se i podaci sudionika nagradne igre smiju koristiti u svrhe marketingaisključivo u slučaju gdje je sudionik nagradne igre dao svoju izričitu privolu za korištenje njegovih podataka u takve svrhe (članak 21. ZZOP-a).

Napominjemo kako privola za korištenje podataka sudionika nagradne igre u svrhe marketinga treba biti dana posebno u odnosu na privolu za obradu i korištenje podataka za potrebe samog sudjelovanja u nagradnoj igri.

 
 
  Natrag