Obveze voditelja zbirki osobnih podatka


Obveze voditelja zbirki osobnih podatka


Obveze prema Agenciji za zaštitu osobnih podataka

  • uspostava, vođenje i dostava evidencija o zbirkama osobnih podataka (upute dane u rubrici Središnji registar )
  • omogućavanje Agenciji pristupa spisima i drugoj dokumentaciji te sredstvima obrade osobnih podataka
  • prije iznošenja osobnih podataka iz Republike Hrvatske, voditelj zbirke osobnih podataka dužan je, u slučaju kada postoji osnova za sumnju o postojanju odgovarajuće uređene zaštite osobnih podataka, pribaviti mišljenje Agencije

Obveze prema ispitanicima/građanima od kojih se prikupljaju osobni podaci

- davanje informacija prije prikupljanja osobnih podataka:

        1. o svom identitetu

        2. o svrsi obrade

        3. o korisnicima i/ili kategorijama korisnika osobnih podataka

        4. o tome radi li se o dobrovoljnom ili obveznom davanju osobnih podataka

  • na zahtjev ispitanika/građana, odnosno njihovih zakonskih zastupnika ili punomoćnika voditelj zbirke osobnih podataka dužan je najkasnije u roku od 30 dana od podnošenja zahtjeva omogućiti ostvarivanje prava ispitanika/građana na uvid u njihove osobne podatke, odnosno dostaviti obavijesti, izvatke, potvrde i ispise u vezi osobnih podataka koji se obrađuju
  • u slučaju da voditelj zbirke osobnih podataka utvrdi da su osobni podaci nepotpuni, netočni ili neažurni, dužan ih je dopuniti, izmijeniti ili izbrisati te o tome najkasnije u roku od 30 dana izvijestiti osobu na koju se osobni podaci odnose i korisnike osobnih podataka
  • poduzimanje tehničkih, kadrovskih i organizacijskih mjera zaštite osobnih podataka kako bi se podaci zaštitili od moguće zlouporabe i utvrđivanje obveza osoba zaposlenih u obradi osobnih podataka na čuvanje povjerljivosti osobnih podataka
 
 
  Natrag