Sustav zaštite prava ispitanika


Sustav zaštite prava ispitanika


Ako građanin smatra da su mu povrijeđena njegova prava zajamčena Zakonom o zaštiti osobnih podataka može se obratiti Agenciji za zaštitu osobnih podataka zahtjevom za utvrđivanje povrede prava.

Agencija je dužna razmotriti sve zahtjeve i izvijestiti podnositelja zahtjeva o poduzetim mjerama.

Ako prilikom obavljanja nadzora utvrdi da su povrijeđene odredbe Zakona, Agencija ima pravo upozoriti ili opomenuti voditelja zbirke osobnih podataka na nezakonitosti u obradi osobnih podataka te rješenjem:

  • narediti da se nepravilnosti uklone u određenom roku,
  • privremeno zabraniti prikupljanje, obradu i korištenje osobnih podataka koji se prikupljaju, obrađuju ili koriste suprotno odredbama zakona,
  • narediti brisanje osobnih podataka prikupljenih bez pravne osnove,
  • zabraniti iznošenje osobnih podataka iz RH ili davanje na korištenje osobnih podataka drugim korisnicima ako se osobni podaci iznose iz RH ili se daju na korištenje drugim korisnicima suprotno odredbama Zakona,
  • zabraniti povjeravanje poslova prikupljanja i obrade osobnih podataka izvršiteljima obrade ako izvršitelj obrade ne ispunjava uvjete u pogledu zaštite osobnih podataka, ili je povjeravanje navedenih poslova provedeno suprotno odredbama Zakona.
 
 
  Natrag