Zaštita osobnih podataka


Zaštita osobnih podataka


Zaštita osobnih podataka u Republici Hrvatskoj te nadzor nad prikupljanjem, obradom i korištenjem osobnih podataka u Republici Hrvatskoj uređuje se Zakonom o zaštiti osobnih podataka ("Narodne novine", broj 103/03118/0641/08130/11106/12-pročišćeni tekst).

Svrha zaštite osobnih podataka je zaštita privatnog života i ostalih ljudskih prava i temeljnih sloboda u prikupljanju, obradi i korištenju osobnih podataka.

Zaštita osobnih podataka u Republici Hrvatskoj osigurana je svakoj fizičkoj osobi bez obzira na državljanstvo i prebivalište te neovisno o rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju ili drugim osobinama.

Zakonom o zaštiti osobnih podataka osnovana je Agencija za zaštitu osobnih podataka kao samostalno i neovisno tijelo sa temeljnom zadaćom provedbe nadzora nad obradom osobnih podataka u Republici Hrvatskoj.

Osobni podaci smiju se iznositi iz RH u druge države ili međunarodne organizacije ukoliko država ili međunarodna organizacija osigurava odgovarajuću zaštitu osobnih podataka, odnosno ako su ispunjeni drugi uvjeti određeni Zakonom o zaštiti osobnih podataka (npr. privola ispitanika, ugovorne klauzule koje jamče zaštitu osobnih podataka itd.).

Zbirke osobnih podataka, odnosno osobni podaci sadržani u zbirkama osobnih podataka smiju se iznositi iz Republike Hrvatske u svrhu daljnje obrade samo ako država ili međunarodna organizacija u koju se osobni podaci iznose ima odgovarajuće uređenu zaštitu osobnih podataka, odnosno osiguranu adekvatnu razinu zaštite.

Razumijeva se da sve države članice EU imaju odgovarajuće uređenu zaštitu osobnih podataka kao i države za koje je Europska Komisija utvrdila da osiguravaju adekvatnu zaštitu osobnih podataka (ostale države svijeta).

Prije iznošenja osobnih podatka u inozemstvo, u svim drugim slučajevima kada postoji osnova za sumnju o postojanju odgovarajuće uređene zaštite osobnih podataka odnosno osigurane adekvatne razine zaštite voditelj zbirke osobnih podataka dužan pribaviti mišljenje Agencije za zaštitu osobnih podataka.

 
 
  Natrag