Nacionalno zakonodavstvo


Nacionalno zakonodavstvo


Člankom 37. Ustava Republike Hrvatske propisano je sljedeće:

„Svakom se jamči sigurnost i tajnost osobnih podataka. Bez privole ispitanika, osobni se podaci mogu prikupljati, obrađivati i koristiti samo uz uvjete određene zakonom.

Zakonom se uređuje zaštita osobnih podataka te nadzor nad djelovanjem informatičkih sustava u državi.

Zabranjena je uporaba osobnih podataka suprotna utvrđenoj svrsi njihovoga prikupljanja“.

Temeljem ustavne odredbe o pravu na zaštitu osobnih podataka donesen je Zakon o zaštiti osobnih podataka ("Narodne novine" broj 103/03,  118/0641/08130/11106/12-pročišćeni tekst).

Zakon uređuje zaštitu osobnih podataka fizičkih osoba i nadzor nad prikupljanjem, obradom i korištenjem osobnih podataka u RH.

Kao podzakonski akti u području zaštite osobnih podataka u RH u primjeni su Uredba o načinu vođenja i obrascu evidencije o zbirkama osobnih podataka (Narodne novine, broj 105/04) i Uredba o načinu pohranjivanja i posebnim mjerama tehničke zaštite posebnih kategorija osobnih podataka (Narodne novine, broj 139/04).

RH je kao članica Vijeća Europe potpisnica Konvencije o zaštiti osoba glede automatske obrade osobnih podataka (Konvencija 108) i Dodatnog protokola uz Konvenciju 108 u vezi nadzornih tijela i međunarodne razmjene podataka.

Primjena odredbi navedenih akata Vijeća Europe omogućena je donošenjem Zakona o potvrđivanju Konvencije za zaštitu osoba glede automatizirane obrade osobnih podataka i Dodatnog protokola uz Konvenciju za zaštitu osoba glede automatizirane obrade osobnih podataka u vezi nadzornih tijela i međunarodne razmjene podataka (Narodne novine, br. 04/05, Međunarodni ugovori).

Zakon o zaštiti osobnih podataka, kao temeljni akt u području zaštite osobnih podataka u RH također je u svim bitnim odredbama sukladan Direktivi 95/46/EZ o zaštiti pojedinaca glede obrade osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka.

 

Sve dokumente možete pogledati na internet stranicama Narodnih novina:

Ustav RH, članak 37 ("Narodne novine" 85/10 - pročišćeni tekst)

Zakon o zaštiti osobnih podataka ("Narodne novine" 106/12 - pročišćeni tekst)

Zakon o zaštiti osobnih podataka ("Narodne novine" 103/03)

Zakon o dopunama Zakona o zaštiti osobnih podataka ("Narodne novine" 118/06)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti osobnih podataka ("Narodne novine" 41/08)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti osobnih podataka ("Narodne novine" 130/11)

Uredba o načinu vođenja i obrascu evidencije o zbirkama osobnih podataka ("Narodne novine" 105/04)

Uredba o načinu pohranjivanja i posebnim mjerama tehničke zaštite posebnih kategorija osobnih podataka ("Narodne novine" 139/04)

*  Republika Hrvatska je kao država članica Vijeća Europe prihvatila odredbe Konvencije 108 (Konvencija za zaštitu osoba glede automatizirane obrade osobnih podataka)

* Hrvatski sabor donio je na sjednici 14. travnja 2005. godine Zakon o potvrđivanju Konvencije za zaštitu osoba glede automatizirane obrade osobnih podataka i Dodatnog protokola uz Konvenciju za zaštitu osoba glede automatizirane obrade osobnih podataka u vezi nadzornih tijela i međunarodne razmjene podataka ("Narodne novine" br. 04/05).

 
 
  Natrag