Popunjavanje evidencija o zbirkama osobnih podataka podataka te postupanje prema zahtjevu inspektora rada


Popunjavanje evidencija o zbirkama osobnih podataka podataka te postupanje prema zahtjevu inspektora rada


Obzirom na pitanja o zbirkama osobnih podataka koje se evidentiraju u Središnjem registru Agencije za zaštitu osobnih podataka, nastavno iznosimo slijedeće:

1) Budući da se zbirka osobnih podataka radnika vodi sukladno posebnim propisima iz područja radnih odnosa (Zakon o radu, NN, br. 149/09.), ispravno je zaključiti kako voditelj takve zbirke osobnih podataka nije obvezan dostaviti prethodnu obavijest o namjeravanoj uspostavi zbirke osobnih podataka (članak 17. stavak 2. Zakona o zaštiti osobnih podataka, NN, br. 103/03., 118/06., 41/08.), dalje: ZZOP.

Obzirom na određivanje broja evidencije o zbirci osobnih podataka prilikom prvog prijavljivanja zbirke osobnih podataka, navodimo kako se radi o broju koji se određuje u Središnjem registru Agencije.

2) Dalje, ispravno je zaključiti da radnike nije potrebno posebno informirati o obradi njegovih osobnih podataka u smislu članka 9. stavak 1. ZZOP-a, budući da se informacije u vezi obrade osobnih podataka ne moraju dati ako je obrada osobnih podataka izričito određena zakonom (članak 9. stavak 4. ZZOP-a).

3) U slučaju dostave podataka radnika inspektoru rada, radi se o obvezi poslodavca sukladno članku 4. Zakona o radu, odnosno o pravu inspektora rada da u okviru svojih zakonskih ovlasti traži dostavu predmetnih podataka. Iako se u ovom slučaju radi o davanju osobnih podataka na korištenje (odredbe članka 11. ZZOP-a), treba imati na umu kako se predmetni podaci radnika dostavljaju inspektoru rada temeljem zahtjeva i uvjeta koji su određeni navedenim posebnim propisom, što razumijeva da je poslodavac (voditelj zbirke osobnih podataka) obvezan dostaviti predmetne podatke radnika inspektoru rada temeljem njegovog zahtjeva (uvjeta) iz članka 4. Zakona o radu. Stoga nije nužno da se podaci radnika inspektoru rada dostavljaju temeljem pojedinačnog pisanog naloga (zahtjeva) u smislu odredbi članka 11. ZZOP-a.

4) Dalje, kod popunjavanja evidencije o zbirci osobnih podataka u rubrici davanje podataka na korištenje, a budući da, nije moguće unaprijed znati kojim se točno korisnicima (inspektorima rada) daju predmetni podaci, navodimo da je u takvom slučaju uputno općenito naznačiti da se podaci daju inspektoru rada.

5) Obzirom na mjere zaštite osobnih podataka iz članka 18. ZZOP-a i članka 15. Uredbe o načinu vođenja i obrascu evidencije o zbirkama osobnih podataka (NN, br. 105/04.), navodimo kako je voditelj zbirke osobnih podataka sam dužan odrediti (propisati) ove mjere svojim internim odlukama (aktima), poštivajući propisima utvrđene standarde zaštite osobnih podataka.

 
 
  Natrag