Registar službenika za zaštitu osobnih podataka


Registar službenika za zaštitu osobnih podataka


Službenik za zaštitu osobnih podataka, prema članku 2. stavka 9. Zakona o zaštiti osobnih podataka je osoba imenovana od strane voditelja zbirke osobnih podataka koja vodi brigu o zakonitosti obrade osobnih podataka i ostvarivanju prava na zaštitu osobnih podataka.

Obveza voditelja zbirke osobnih podataka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka:

 • Voditelj zbirke osobnih podataka koji zapošljava manje od 20 radnika može imenovati službenika za zaštitu osobnih podataka.
 • Voditelj zbirke osobnih podataka koji zapošljava više od 20 radnika dužan je imenovati službenika za zaštitu osobnih podataka.

Imenovanje službenika za zaštitu osobnih podataka mora biti u pisanom obliku.

Obveza izvješćivanja Agencije za zaštitu osobnih podataka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka

Voditelj zbirke osobnih podataka dužan je o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka izvijestiti Agenciju za zaštitu osobnih podataka u roku od mjesec dana od donošenja odluke o imenovanju.

Podaci koji su potrebni za uvrštenje u Registar službenika za zaštitu osobnih podataka su:

 • Podaci o voditelju zbirke osobnih podataka:
 • Naziv i adresu sjedišta voditelja zbirke osobnih podataka
 • OIB voditelja zbirke osobnih podataka
 • Službeni kontakt podaci o službeniku za zaštitu osobnih podataka:
 • Ime i prezime službenika za zaštitu osobnih podataka,
 • Adresa i mjesto rada.
 • Broj službenog telefona
 • e-adresa službenog e-pretinca.

Obveza voditelja zbirki osobnih podataka na objavu podataka o službeniku za zaštitu osobnih podataka

Također, preporuka Agencije je da se kao službeni kontakt podaci službenika za zaštitu osobnih podataka navedu slijedeći podaci: adresa i mjesto rada službenika za zaštitu osobnih podataka, te službeni telefon i službeni e-pretinac ako postoje. Preporuka je izbjegavati navođenje osobnih podataka službenika: ime i prezime, osobni telefon, osobni e-pretinac ili druge osobne podatke.

Tko može biti imenovan službenikom za zaštitu osobnih podataka

Zakon nije propisao koje posebne uvjete u pogledu stručne spreme ili radnog mjesta treba ispunjavati službenik za zaštitu osobnih podataka, no navedene su okolnosti pod kojima osoba ne može biti imenovana službenikom za zaštitu osobnih podataka:

Službenikom za zaštitu osobnih podataka ne može biti imenovana osoba protiv koje se vodi postupak zbog povrede službene dužnosti, odnosno radne obveze, te kojoj je izrečena mjera povrede normi etičkog kodeksa i drugih pravila ponašanja donesenih od strane poslodavca.

Koje su dužnosti službenika za zaštitu osobnih podataka

Dužnosti službenika za zaštitu osobnih podataka propisane su člankom 18a. stavka 8 Zakona, prema kojem službenik za zaštitu osobnih podataka:

 • vodi brigu o zakonitosti obrade osobnih podataka u smislu poštivanja odredbi ovoga Zakona i ostalih propisa koji uređuju pitanja obrade osobnih podataka,
 • upozorava voditelja zbirke osobnih podataka na nužnost primjene propisa o zaštiti osobnih podataka u slučajevima planiranja i radnji koje mogu imati utjecaj na pitanja privatnosti i zaštitu osobnih podataka,
 • upoznaje sve osobe zaposlene u obradi osobnih podataka s njihovim zakonskim obvezama u svrhu zaštite osobnih podataka,
 • brine o izvršavanju obveza iz članka 14. i 17. Zakona,
 • omogućava ostvarivanje prava ispitanika iz članka 19. i 20. Zakona,
 • surađuje s Agencijom za zaštitu osobnih podataka u vezi s provedbom nadzora nad obradom osobnih podataka.

Obrazac izvješća o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka

Zakon nije propisao poseban obrazac izvješća o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka. Voditelj zbirki osobnih podataka može Agenciji dostaviti Odluku o imenovanju u izvorniku, potpisanu od odgovorne osobe i potvrđenu pečatom voditelja., ako su u Odluci navedeni svi obvezni podaci o imenovanju služebnika za zaštitu osobnih podatka radi uvrštenja u registar službenika za zaštitu osobnih podataka.

Radi jednostavnijeg izvještavanja Agencije o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka Agencija je sačinila obrazac koji se može preuzeti ovdje:

IZVJEŠĆE o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka.pdf

Potrebno je u obrascu popuniti sve obavezne podatke (obavezni podaci označeni su zvjezdicom) i izvješće s potpisom odgovorne osobe i pečatom voditelja, u izvorniku, dostaviti na adresu sjedišta Agencije.

U slučaju pitanja ili prijedloga obratite se pisanim upitom na registar@azop.hr ili na sjedište Agencije:

Agencija za zaštitu osobnih podataka
Martićeva 14
10 000 Zagreb

 
 
  Natrag