Evidencije aktivnosti obrade


Evidencije aktivnosti obrade


Budući da dana 25.05.2018. stupa na snagu Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“, broj 42/18) kojim se osigurava provedba Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od  27. 04. 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka, obavještavamo Vas kako Opća uredba o zaštiti podataka ne propisuje obvezu dostave evidencija o zbirkama osobnih podataka u Agenciju (Središnji registar) te slijedom navedenog  prestaje obveza voditelja obrade na registraciju za pristup Središnjem registru/dostavu evidencija zbirki osobnih podatka.

Voditelji obrade osobnih podataka kao i izvršitelji obrade osobnih podataka imaju obvezu voditi evidenciju aktivnosti obrade pod uvjetima iz čl.30 Opće uredbe o zaštiti podataka .Evidencija aktivnosti obrade pomaže u praćenju usklađenosti s Općom uredbom o zaštiti podataka te mora biti u pisanom obliku, uključujući elektronički oblik. Evidencija aktivnosti obrade ne dostavlja se nadzornom tijelu (Agenciji za zaštitu osobnih podataka), već se daje nadzornom tijelu na uvid prilikom obavljanja nadzornih aktivnosti. Opća uredba ne propisuje poseban obrazac evidencije aktivnosti obrade. U izradi evidencije aktivnosti obrade kao ogledan primjerak može vam poslužiti obrazac evidencije o zbirci osobnih podataka koji je izrađen sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka.

 

 

  Preuzmite dokumente:
 
 
  Natrag