Krovni sporazum o zaštiti podataka između EU i SAD-a (Umbrella Agreement)


Krovni sporazum o zaštiti podataka između EU i SAD-a (Umbrella Agreement)


Vijeće Europske unije je 2. prosinca 2016. donijelo odluku kojom je Europsku uniju ovlastilo za sklapanje takozvanog Krovnog sporazuma (Umbrella Agreement) kojim se uspostavlja sveobuhvatan okvir za zaštitu podataka u aktivnostima kaznenopravnih tijela.

„Krovnim sporazumom” obuhvaćeni su svi osobni podaci koje policija i kaznenopravna tijela država članica EU-a i savezna tijela SAD-a razmjenjuju u svrhu sprečavanja, istrage, otkrivanja i progona kaznenih djela, među ostalim i terorizma.

Sporazumom će se nadopuniti postojeći i budući sporazumi između tijela kaznenog progona EU-a i SAD-a te država članica i SAD-a. Sâm sporazum nije pravni instrument ni za kakav prijenos osobnih podataka SAD-u, već se njime, kada je to nužno, dopunjavaju mjere za zaštitu podataka u sadašnjim i budućim sporazumima o prijenosu podataka ili nacionalne odredbe kojima se takav prijenos odobrava.

Sporazum će stupiti na snagu kada američke vlasti dovrše svoje unutarnje postupke.

Sveobuhvatan okvir zaštite podataka u okviru kaznenopravne suradnje između EU i SAD-a

EU-SAD Krovni sporazum uspostavlja sveobuhvatan okvir za zaštitu podataka za kaznenopravnu suradnju između EU i SAD-a. Krovni Sporazum se odnosi na sve osobne podatke (kao što su imena, adrese ili kaznene evidencije) koje se razmjenjuju između EU i SAD-a u svrhu sprječavanja, otkrivanja, istraživanja i procesuiranja kaznenih djela, uključujući terorizam.

Tim se aktom pružaju zaštita i jamstva za zakonitosti prijenosa podataka, a time i jačaju temeljna prava, olakšavanjem kaznenopravne suradnje između EU i SAD-a.

Konkretno, EU građani će imati koristi od jednakog tretmana: imati će jednaka prava na  sudsku zaštitu kao i građani SAD-a u slučaju kršenja prava na privatnost.

Doprinos sigurnijem iznošenju podataka

Sporazum će nadopuniti postojeće EU – SAD sporazume, kao i sporazume između kaznenopravnih tijela država članica i SAD-a. To će stvoriti jasna pravila za zaštitu osobnih podataka i postaviti visoku razinu zaštite za buduće sporazume u ovom području.
Krovni sporazum će uvesti sljedeće zaštite kako bi se osiguralo da su svačiji podaci zaštićeni kada se razmjenjuju između policije i tijela kaznenog pravosuđa:

• Jasna ograničenja o korištenju podataka – Osobni podaci se mogu koristiti samo u svrhu sprječavanja, istraživanja, otkrivanja i progona kaznenih djela, a ne smiju se obrađivati u nepodudarne svrhe.

• Daljnje iznošenje – svako daljnje iznošenje u izvan SAD-a ili EU-a mora biti predmetom prethodnog odobrenja nadležnog tijela one države koja je izvorno iznosila osobne podatke.

• Rok čuvanja – osobni podaci pojedinaca ne smiju se čuvati duže nego li što je to potrebno ili prikladno. Ti rokovi čuvanja morat će biti objavljeni ili na drugi način javno dostupni.

• Pravo na pristup i ispravak – svaki pojedinac će imati pravo na pristup svojim osobnim podacima – pod određenim uvjetima, s obzirom na kontekst provedbe zakona – i moći će zatražiti da se podaci isprave ako su netočni.

• Informacije u slučaju povrede sigurnosti podataka – uspostaviti će se mehanizam kako bi se osiguralo informiranje nadležnog tijela i, prema potrebi, ispitaniku, o narušavanju sigurnosti podataka

• Sudska zaštita i provedivost prava – Građani EU imati će pravo tražiti sudsku zaštitu pred sudovima SAD-a u slučaju da određeno tijelo u SAD-u uskrati pristup ili ispravak, ili nezakonito objavi njihove osobne podatke. Ova odredba Sporazuma ovisi o usvajanju američkog Zakona o sudskoj zaštiti od strane američkog Kongresa.

Ograničavanje svrhe prijenosa osobnih podataka

Podaci koji se prenose između tijela za provedbu zakona EU-a i SAD-a mogu se razmjenjivati samo u svrhu sprječavanja, otkrivanja, istraživanja i procesuiranja kaznenih djela, uključujući terorizam, u okviru policijske suradnje i pravosudne suradnje u kaznenim stvarima. U Sporazumu se također navodi da se ti podaci ne mogu dalje obrađivati u druge, nekompatibilne svrhe.

Zaštita osobnih podataka kod daljnjih prijenosa

Krovni sporazum uvodi jake sigurnosne mjere za zaštitu podataka EU građana koji se iznose preko Atlantika u slučaju kada ih američka tijela iznose u treće zemlje. U slučaju da državna tijela SAD-a i dalje namjeravaju iznositi podatke primljene od EU u treće zemlje/međunarodne organizacije, morat će najprije dobiti suglasnost kaznenopravnog tijela u EU koje je izvorno iznijelo podatke u SAD.

Sudska zaštita pojedinaca u odnosu na osobne podatke

Krovni sporazum će uvesti jednak tretman građana Europske unije. U ovom trenutku, ako se podaci EU građana iznose u američka tijela za provedbu zakona i ako se njihovi podaci netočno ili nezakonito obrađuju, EU građani – ne-rezidenti u SAD-u -  ne mogu dobiti odštetu na američkim sudovima (za razliku od američkih građana, koji bi mogli tražiti odštetu od europskih sudova).

Sporazum u praksi

Primjer: Ime EU građanina identično je onom od osumnjičenika u transatlantskoj kaznenoj istrazi. Njihovi podaci preneseni su iz EU u SAD i pogrešno se obrađuju, te se nalaze na američkoj „crnoj listi“. To može dovesti do niza negativnih posljedica; od odbijanja ulazne vize do mogućeg uhićenja. Građanin EU-a trebao bi biti u mogućnosti da mu se ime izbriše od strane tijela koje njegove podatke obrađuje – ako je potrebno od strane suca – nakon što je greška otkrivena. Europljani (i Amerikanci) imaju takva prava u EU. Europljani bi ih trebali imati i kada im se podaci razmjenjuju i sa SAD-om.
Ukoliko je ispravak odbijen ili ograničen, američko tijelo koje obrađuje podatke treba omogućiti tom pojedincu ili tijelu za zaštitu osobnih podataka koje djeluje u njegovo/njezino ime, odgovor koji objašnjava razloge za uskraćivanje ili ograničavanje ispravke.


*Preuzeto i prilagođeno iz http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-4183_en.htm i http://www.consilium.europa.eu/hr/press/press-releases/2016/12/02-umbrella-agreement/

 
  Natrag