Priopćenje Radne skupine iz čl. 29. u vezi s mišljenjem o nacrtu Odluke o EU-SAD Privacy Shield


Priopćenje Radne skupine iz čl. 29. u vezi s mišljenjem o nacrtu Odluke o EU-SAD Privacy Shield


Radna skupina iz članka 29. Direktive 95/46/EZ dala je sukladno članku 30. točki (b) spomenute Direktive, mišljenje na nacrt Odluke o adekvatnosti zaštite koju pruža sporazum EU-SAD Štit privatnosti (eng. Privacy Shield).

Iako je Radna skupina utvrdila da postoji vidljiv napredak u odnosu na ukinutu „Odluku o Sigurnoj luci“ (eng. Safe Harbour), istaknula je da postoje velike manjkavosti u pogledu zaštite koju se pruža prilikom obrade osobnih podataka u komercijalne svrhe i prilikom pristupa istima od strane državnih tijela iz SAD-a. Nadalje, prema ocjeni radne skupine dokumentima koji zajedno čine sporazum EU-SAD Štit privatnosti, nedostaju jasnoća i konzistentnost.
Zaključno, Radna skupina poziva Komisiju na rješavanje istaknutih nedostataka i pružanje pojašnjenja, te da ispravi manjkavosti nacrta Odluke o adekvatnosti zaštite koju pruža sporazum EU-SAD Štit privatnosti, sve to s ciljem da se Štitom privatnosti osigura zaštitu osobnih podataka ekvivalentnu onoj koja se pruža u Europskoj uniji.

  Preuzmite dokumente:
 
  Natrag