Pristup iz trećih država javnim zbirkama podataka u Republici Hrvatskoj


Pristup iz trećih država javnim zbirkama podataka u Republici Hrvatskoj


Društvo N. d.o.o. iz Zagreba dostavilo je Agenciji zahtjev za odobrenje iznošenja osobnih podataka u treće zemlje. Društvo N. d.o.o. pripada grupaciji voditelja zbirke.

Iz dostavljene dokumentacije je razvidno da će voditelj zbirke sa sjedištem u trećoj državi s adekvatnom razinom zaštite, prikupljati osobne podatke fizičkih osoba pomoću internetske aplikacije. Nadalje, tu aplikaciju je razvilo društvo (izvršitelj obrade) iz iste države kao voditelj zbirke, i to prema uputama voditelja zbirke. Također, u svrhe pružanja tehničke potpore (osiguranja operabilnosti sustava) navedeni izvršitelj obrade omogućit će pristup aplikaciji svom povezanom društvu iz treće države koja nema adekvatnu razinu zaštite (podizvršitelj obrade). Ta aplikacija pružat će mogućnost identifikacije fizičkih osoba iz Republike Hrvatske koje bi mogle postati budući suradnici voditelja zbirke, s time da se podaci povlače iz javnih registara stručnjaka iz područja djelovanja voditelja zbirke.

Svrha prikupljanja osobnih podataka iz javnih registara treba biti podudarna sa svrhom objave istih (konkretno sa svrhom uspostave javnih registara o kliničkim ispitivanjima). U tom smislu, sukladno Mišljenju 03/2013 i 06/2013 Radne skupine iz čl. 29. Direktive 95/46/EZ, radi utvrđivanja podudarnosti svrha obrade potrebno je ocijeniti: (1) odnos između svrhe u koju su podaci prikupljeni i svrhe u koju su podaci dalje obrađivani, (2) kontekst u kojemu su podaci prikupljeni i razumnih očekivanja ispitanika u vezi daljnje obrade, (3) prirodu osobnih podataka i utjecaj daljnje obrade na ispitanika te (4) sigurnosne mjere koje je voditelj poduzeo u svrhu osiguranja poštene obrade i sprečavanja neprikladnog utjecaja na ispitanika. 

Uzimajući u obzir: (1) da se osobni podaci prikupljaju od strane voditelja zbirke izravno iz javnih registara stručnjaka/profesionalaca, (2) da država gdje voditelj zbirke ima svoje sjedište pruža odgovarajuću razinu zaštite sukladno odluci Europske komisije, (3) da se svrha daljnje obrade u smislu navedenih mišljenja Radne skupine iz čl. 29. može smatrati podudarnom sa svrhom objave podataka u javnim registrima o kliničkim ispitivanjima, Agencija smatra da nema prepreka za opisanu obradu osobnih podataka.

Nadalje, s obzirom da je čl. 3. st. 2. Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN 106/12 – pročišćeni tekst; dalje u tekstu: ZZOP) propisano da se odredbe tog Zakona primjenjuju i u slučaju ukoliko voditelj zbirke osobnih podataka nema prebivalište ili sjedište u jednoj od državna članica Europske unije, a za potrebe obrade osobnih podataka koristi automatiziranu i drugu opremu koja se nalazi na području Republike Hrvatske, osim ako tu opremu koristi samo za prijenos osobnih podataka preko teritorija Europske unije, te da u tom slučaju voditelj zbirke osobnih podataka je dužan imenovati zastupnika na području Republike Hrvatske tj. fizičku ili pravnu osobu koja ima prebivalište, odnosno sjedište ili je registrirana u Republici Hrvatskoj, koja će ga zastupati u svezi s obradom osobnih podataka u skladu s ovim Zakonom; Agencija je ukazala na obvezu voditelja zbirke da imenuje takvog predstavnika, a koji može biti njegovo povezano društvo u Republici Hrvatskoj.

 
  Natrag