Davanje osobnih podataka na korištenje sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama


Davanje osobnih podataka na korištenje sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama


Agencija za zaštitu osobnih podataka (dalje u tekstu Agencija) zaprimila je Vaš upit vezano uz davanje informacija sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama u kojemu se traže sljedeće informacije: datum ustrojavanja vijeća roditelja, broj članova vijeća roditelja, ime predsjednika i zamjenika predsjednika u vijeću roditelja, ime člana vijeća roditelja izabranog za predstavnika roditelja u školskom odboru, datumi zasjedanja vijeća roditelja, zapisnici vijeća roditelja (ako postoje) te prijedlozi roditeljskog vijeća koje je razmatrao ravnatelj škole i odgovori ravnatelja na prijedloge. Nastavno na navedeno traženja dajemo načelno mišljenje:

Osobni podaci se sukladno članku 6. Zakona o zaštiti osobnih podataka („Narodne novine“ broj 106/12 – pročišćeni tekst) moraju obrađivati pošteno i zakonito, te se mogu prikupljati u svrhu s kojom je ispitanik upoznat, koja je izričito navedena i u skladu sa zakonom i mogu se dalje obrađivati samo u svrhu u koju su prikupljeni, odnosno u svrhu koja je podudarna sa svrhom prikupljanja. Osobni podaci moraju biti bitni za postizanje utvrđene svrhe i ne smiju se prikupljati u većem opsegu nego što je to nužno da bi se postigla utvrđena svrha. Osobni podaci moraju biti točni, potpuni i ažurni.

Nadalje, za obradu osobnih podataka mora postojati zakonita svrha i valjani pravni temelj. Člankom 7. citiranog Zakona propisani su pravni temelji za obradu osobnih podataka, između ostalog, osobne podatke je moguće obrađivati uz privolu ispitanika samo u svrhu za koju je ispitanik dao privolu, u slučajevima određenim zakonom, u svrhu sklapanja i izvršavanja ugovora u kojem je ispitanik stranka te u drugim taksativno navedenim slučajevima u predmetnom članku. Osobni podaci koji se odnose na maloljetne osobe smiju se prikupljati i dalje obrađivati u skladu s ovim Zakonom i uz posebne mjere zaštite propisane posebnim zakonima.

U konkretnom slučaju je u primjeni Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17) kao poseban zakon, kojim se ustrojava vijeće roditelja i kojim je detaljno uređeno ustrojstvo, način rada, uloga i zadaća (članak 137. navedenog Zakona).
Naime, u odnosu na davanje informacija koje se odnose na datum ustrojavanja vijeća roditelja, broja članova vijeća roditelja te datuma zasjedanja vijeća roditelja navodimo kako za davanje takve informacije ne bi bio u primjeni Zakon o zaštiti osobnih podataka s obzirom da navedene informacije u sebi ne sadrže osobne podatke fizičkih osoba.

U odnosu na druge informacije koje se odnose na imena predsjednika, zamjenika predsjedniku u vijeću roditelja, ime člana vijeća roditelja izabranog za predstavnika roditelja u školskom odboru, budući da se u opisanom slučaju radi o tijelu javne vlasti, u primjeni je Zakon o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13, 85/15), kao poseban zakon, kojim se uređuje pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduju tijela javne vlasti. Dakle, pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija pripada svim korisnicima (svaka domaća ili strana fizička i pravna osoba) na jednak način i pod jednakim uvjetima (članak 8. citiranog Zakona).

Nadalje, člankom 15. stavkom 2. točkom 4. propisuje da tijela javne vlasti mogu ograničiti pristup informaciji ako je ista zaštićena zakonom kojim se uređuje područje zaštite osobnih podataka, a prije objave osobnih podataka potrebno je sukladno članku 16. provesti test razmjernosti, odnosno utvrditi prevladava li pravo na zaštitu osobnih podataka ili javni interes za pristup informaciji.

Isto tako, bitno je napomenuti da je tijelo javne vlasti (nadležno za postupanje po zahtjevu za pristup informaciji) dužno prije donošenja odluke provesti test razmjernosti i javnog interesa. Kod provođenja testa razmjernosti i javnog interesa tijelo javne vlasti dužno je utvrditi da se pristup informaciji može ograničiti radi zaštite nekog od zaštićenih interesa iz članka 15. Zakona, odnosno da li bi omogućavanjem pristupa traženoj informaciji u svakom pojedinom slučaju taj interes bio ozbiljno povrijeđen te da li prevladava potreba zaštite prava na ograničenje ili javni interes za isto (članak 16. Zakona o pravu na pristup informacijama).

U slučaju kada informacije sadrže osobne podatke s aspekta Zakona o zaštiti osobnih podataka bitno je napomenuti da je u svakom pojedinom slučaju potrebno utvrditi da li prevladava pravo na zaštitu osobnih podataka ili pravo na pristup informacijama. Ako u konkretnom slučaju prevladava pravo na pristup informaciji potrebno je utvrditi pravičan balans između tih dvaju prava, na način da se vodi briga o opsegu osobnih podataka koje određena informacija/dokument u sebi sadrži, odnosno primjenjujući načelo razmjernosti dati na korištenje samo nužan opseg osobnih podataka za utvrđenje određene svrhe, tj. objaviti osobne podatke fizičkih osoba u opsegu koji je nužan tj. ime i prezime. Uzimajući u obzir navedeno, može se smatrati da davanjem imena i prezimena ne bi došlo do zadiranja u privatnost osoba koje obavljaju navedene funkcije s obzirom da isti sudjeluju u radu savjetodavnog tijela ustanove (škole) kojemu je cilj aktivnije uključivanja roditelja u život i rad škole sukladno članku 137. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Vezano za davanje na korištenje zapisnika vijeća roditelja i prijedloga vijeća koje je razmatrao ravnatelj škole i njegove odgovore na dane prijedloge uzimajući u obzir članak 10. stavak 1. točka 12. Zakona o pravu na pristup informacijama, smatramo da u konkretnom slučaju isti ne bi trebalo činiti javno dostupnim ako oni sadržavaju osobne podatke, s obzirom na ulogu Vijeća roditelja koje je isključivo savjetodavne naravi te bi u skladu s navedenom odredbom posebnog zakona bilo moguće objaviti zaključke ako ih navedeno tijelo donosi te samo informacije o radu navedenog tijela iz njihove nadležnosti. Bitno je naglasiti da zapisnici vijeća roditelja u sebi mogu sadržavati velik opseg osobnih podataka kako roditelja, učenika, zaposlenika ustanove i sl. Stoga pojedine ustanove objavi takvih zapisnika trebaju pristupiti odgovorno i savjesno te sa stajališta zaštite osobnih podataka takve zapisnike ne bi trebalo činiti javno dostupnim, osobito ako u sebi sadržavaju osobne podatke kojima se može narušiti privatnost pojedinaca, osobito djece.

 
 
  Natrag