Obrada osobnih podataka putem e-oglasne ploče Ministarstva


Obrada osobnih podataka putem e-oglasne ploče Ministarstva


Agencija je zaprimila upit u kojem podnositelj navodi kako je putem e-oglasne ploče Ministarstva moguće preuzeti kompletnu presudu a da osobni podaci fizičkih osoba u navedenima odlukama nisu anonimizirani. S obzirom na navedeno, dajemo načelan odgovor: 

Sukladno članku 6. Zakonu o zaštiti osobnih podataka („Narodne novine“, broj:106/12 - pročišćeni tekst) osobni podaci mogu se prikupljati u svrhu s kojom je ispitanik upoznat, koja je izričito navedena i u skladu sa zakonom i mogu se dalje obrađivati samo u svrhu u koju su prikupljeni, odnosno u svrhu koja je podudarna sa svrhom prikupljanja.

Člankom 7. istog Zakona propisano je da se  osobni podaci smiju prikupljati i dalje obrađivati uz privolu ispitanika samo u svrhu za koju je ispitanik dao privolu, u slučajevima propisanim zakonom, u svrhu izvršavanja zakonskih obveza voditelja zbirke osobnih podataka te u drugim taksativno navedenim slučajevima.

Zakonom o sudovima („Narodne novine“ broj 93/14) kao posebnim zakonom, prije svega je određeno kako je rad sudova javan, osim kada je Ustavom ili zakonom isključeno sudjelovanje javnosti (članak 6. citiranog Zakona). Također, mnogi sudovi na svojim web stranicama javno objavljuju donesene odluke, naglašavajući potrebu javnog objavljivanja sudskih odluka čime se postiže veća transparentnost u radu sudova, povećava se učinkovitosti rada sudova, te se omogućava unapređenje komunikacije s građanima. Kod objave takvih odluka primjenjuju se Uputa o načinu anonimizacije sudskih odluka Vrhovnog suda Republike Hrvatske, broj: su-748-IV/03-3 od 31. prosinca 2003. godine.
Međutim, potrebno je naglasiti kako se u konkretnom slučaju radi o objavljivanju sudskih odluka putem oglasne ploče tj. e-oglasne ploče koja zamjenjuje fizičku oglasnu ploču Odlukom KLASA: 011-01/15-01/8, URBROJ: 514-03-02-15-01 ministra pravosuđa od 20. listopada 2014. godine, u točno određenu svrhu (dostave).


Naime, Zakon o parničnom postupku („Narodne novine“ broj 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14) kao poseban zakon, izrijekom propisuje da ako stranka nije pristupila na ročište na kojem se presuda objavljuje, a uredno je obaviještena o ročištu, smatrat će se da joj je dostava presude obavljena onoga dana kada je održano ročište na kojem se presuda objavljuje te da će sud istaknuti presudu na internetskoj stranici e-oglasna ploča sudova. Presuda mora biti istaknuta na internetskoj stranici e-oglasna ploča sudova osam dana, računajući od dana kada je održano ročište na kojem se presuda objavljuje (članak 335. citiranog Zakona).
Nadalje, potrebno je napomenuti da je ministar u skladu s ovlastima koje proizlaze iz članka 71. stavka 4. Zakona o sudovima, dana 23. siječnja 2015. godine donio Odluku KLASA: 011-01/15-01/8, URBROJ: 514-03-02-15-01, u kojoj se bitno utvrđuje da se na e-oglasnoj ploči objavljuju odluke i druga pismena kada su za to ispunjeni zakonski uvjeti, te da se u postupcima u kojima nije isključena javnost na e-oglasnoj ploči objavljuje potpuni tekst odluka i pismena. Isto tako, navedenom odlukom je određeno da se u postupcima u kojima je isključena javnost na e-oglasnoj ploči objavljuje izreka odluke koja nije anonimizirana i anonimozirano obrazloženje, dok se tijekom postupka kod drugih pismena objavljuje potpuni tekst. Naime, anonimizacija odluka i drugih pismena se provodi odgovarajućom primjenom Uputa o načinu anonimizacije sudskih odluka Vrhovnog suda Republike Hrvatske, broj: su-748-IV/03-3 od 31. prosinca 2003. godine.

Dakle, možemo reći kako je postupanje sudova i objava odluka na e-oglasnoj ploči pod uvjetima kako je to navedeno u Odluci KLASA: 011-01/15-01/8, URBROJ: 514-03.02-15-01 od 23. siječnja 2015. godine u skladu s odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka. Naime, pravni temelj i zakonitu svrhu (članak 6. i 7. Zakona o zaštiti osobnih podataka) za javnu objavu osobnih podataka na e-oglasnoj ploči u opsegu u kojemu su navedene u sudskim odlukama nalazimo u posebnim zakonima, odnosno u Zakonu o parničnom postupku i Zakonu o sudovima.  Stoga, navedenim postupanjem sudovi ne krše pravo na privatnost i zaštitu osobnih podataka pojedinaca/građana, osobito jer je njihovo postupanje u skladu s odredbama posebnih zakona, a time i Zakona o zaštiti osobnih podataka.

Zaključno, od strane ove Agencije izvršen je neizravni nadzor u internetsku stranicu Ministarstva, te je utvrđeno kako nadležno tijelo provodi odgovarajuće mjere zaštite i po proteku roka iz članku 335. Zakona o parničnom postupku objavljene odluke uklanja. Isto je učinjeno i u slučaju objave odluke na koju se u konkretnom slučaju podnositelj upita poziva.

 
 
  Natrag