Prikupljanje otiska prsta od strane casina


Prikupljanje otiska prsta od strane casina


Vezano uz Vaš upit o dopustivosti prikupljanja otiska prsta od strane casina, nastavno navodimo sljedeće:

Osobni podaci sukladno članku 6. Zakona o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine, br. 106/12. – pročišćeni tekst) moraju se obrađivati pošteno i zakonito, što znači da je za njihovu obradu potreban pravni temelj i zakonita svrha.

Pravni temelj za obradu osobnih podataka propisan je u članku 7. citiranog Zakona, sukladno kojem se osobni podaci smiju prikupljati i dalje obrađivati isključivo uz privolu ispitanika samo u svrhu za koju je ispitanik dao privolu, u slučajevima određenim zakonom ili u drugim slučajevima navedenima u predmetnom članku.

U konkretnom slučaju u primjeni je Zakon o igrama na sreću (Narodne novine, br. 87/09. do 143/14.), kao poseban zakon, koji u članku 43. propisuje kako je posjet casinu i sudjelovanje u igri dopušten samo punoljetnim osobama koje su svoj identitet dužne dokazati identifikacijskom ispravom, a također je propisano kako priređivač mora utvrđivati, provjeravati i evidentirati identitet svih osoba koje ulaze u casino na način da vodi evidenciju koja sadržava podatke za identifikaciju osobe i to: ime i prezime, prebivalište, datum rođenja, mjesto rođenja, osobni identifikacijski broj, broj identifikacijske isprave, broj i naziv izdavatelja isprave, te datum i vrijeme ulaska u casino.
Dakle, odredbama Zakona o igrama na sreću nije propisano prikupljanje otiska prsta posjetitelja casina, te držimo kako bi u formalno-pravnom smislu prikupljanje takvih osobnih podataka bilo iznimno dopušteno uz izričitu (lako dokazivu) privolu posjetitelja casina.
Međutim, valja istaknuti da svaki voditelj zbirke osobnih podataka mora voditi računa o opsegu osobnih podataka koje prikuplja, tj. da prikuplja samo onaj opseg osobnih podataka koji je nužan za ispunjenje svrhe u koju se osobni podaci prikupljaju (načelo razmjernosti) a sve kako se ne bi prikupljali osobni podaci u prekomjernom opsegu.
S obzirom da je evidentno kako Zakon o igrama na sreću predviđa u svrhu identifikacije posjetitelja casina prikupljanje dovoljne količine osobnih podataka, držimo kako je  prikupljanje otiska prsta prekomjerno u odnosu na navedenu svrhu prikupljanja osobnih podataka te ujedno predstavlja prilično invazivnu metodu prikupljanja podataka kojom se zadire u privatnu sferu pojedinca (posjetitelja casina).

 
 
  Natrag