Uvid u natječajnu dokumentaciju


Uvid u natječajnu dokumentaciju


S obzirom na Vaše obraćanje ovoj Agenciji vezano uz zahtjev za uvid u natječajnu dokumentaciju povodom javnog natječaja za radno mjesto savjetnika na neodređeno vrijeme, nastavno navodimo sljedeće:

Sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka („Narodne novine“, broj: 106/12) osobni podaci moraju se obrađivati pošteno i zakonito, u svrhu s kojom je ispitanik upoznat, koja je izričito navedena i u skladu sa zakonom i mogu se dalje obrađivati samo u svrhu u koju su prikupljeni, odnosno u svrhu koja je podudarna sa svrhom prikupljanja (članak 6. Zakona).

Pravni temelj za prikupljanje i obradu osobnih podataka propisan je člankom 7. citiranog Zakona kojim je, između ostalog, propisano da se osobni podaci smiju prikupljati i dalje obrađivati isključivo uz privolu ispitanika samo u svrhu za koju je ispitanik dao privolu ili u slučajevima određenim zakonom ili u drugim u predmetnom članku navedenim slučajevima.

U opisanom slučaju u primjeni je Zakon o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, br. 25/13., 85/15.), kao poseban zakon, a koji u smislu članka 7. stavka 1. Zakona o zaštiti osobnih podataka predstavlja pravni temelj za obradu osobnih podataka.

Odredbom članka 10. stavka 1. Zakona o pravu na pristup informacijama propisano je kako su tijela javne vlasti obvezna na internetskim stranicama na lako pretraživ način i u strojno čitljivom obliku objavljivati informacije koje su od općeg interesa, a koje se mogu svrstati u nekoliko skupina: transparentnost u donošenju odluka, transparentnost okvira rada i planiranja, financijska transparentnost i transparentnost u pružanju usluga i komunikaciji s korisnicima.

Nadalje, odredbom članka 10. stavka 1. podstavka 10. navedenog posebnog zakona propisano je kako su tijela javne vlasti obvezna na internetskim stranicama na lako pretraživ način i u strojno čitljivom obliku objaviti obavijesti o raspisanim natječajima, dokumentaciju potrebnu za sudjelovanje u natječajnom postupku te obavijest o ishodu natječajnog postupka, što razumijeva da se objavljuju podaci o izabranom kandidatu (njegovo ime i prezime te naziv radnog mjesta, radno iskustvo i stručna sprema). U ostalom dijelu, primjenjujući načelo razmjernosti koje razumijeva dostavu samo nužnog opsega osobnih podataka uvjetovanih natječajem, trebalo bi prekriti, odnosno zacrniti sve osobne podatke izabranog kandidata na službenim dokumentima ili na životopisu, kao što su OIB, adresa stanovanja, e-mail, telefon, datum i mjesto rođenja, bračni status i slično, a i one koji nisu od važnosti za stručne uvjete koji se traže u natječaju a ulaze u krug osobnih podataka. Navedeno postupanje ima pravni temelj u članku 15. stavku 5. Zakona o pravu na pristup informacijama kojim je propisano da ako tražena informacija sadrži i podatak koji podliježe ograničenju iz stavaka 2. i 3. istog članka Zakona (primjerice sadrži osobne podatke) preostali dijelovi informacije učinit će se dostupnima.

Isto tako, sukladno članku 10. stavku 1. podstavku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama tijela javne vlasti obvezna su učiniti dostupnima zaključke sa službenih sjednica tijela javne vlasti i službene dokumente usvojene na tim sjednicama.

Također, ukazujemo i na smjernice  koje su tijelima javne vlasti izdane od strane Povjerenika za informiranje (Klasa: 008-01/15-01/11, Urbroj: 401-01/02-16-01 od 23. svibnja 2016. godine), a koje nalažu postupanje na gore opisani način.

Naposljetku, što se tiče načina činjenja dostupnima vlastitih osobnih podataka, tj. prava uvida u osobne podatke, ukazujemo na članak 19. Zakona o zaštiti osobnih podataka sukladno kojem ispitanik ima pravo uvida u osobne podatke sadržane u zbirci osobnih podataka koji se odnose na njega te njihovo prepisivanje, kao i pravo dobiti izvatke, potvrde ili ispise osobnih podataka sadržanih u zbirci osobnih podataka. U konkretnom slučaju ne  nalazimo prepreke da se navedeno pravo ne ostvari na predloženi način uzimajući u obzir načelo ekonomičnosti te nužnost poduzimanja mjera odgovarajuće zaštite osobnih podataka.       

 
 
  Natrag