(Ne)ovlašteno davanje na korištenje osobnih podataka

Davanje osobnih podataka

Davanje osobnih podataka na korištenje sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama

11. 01. 2018

Agencija za zaštitu osobnih podataka (dalje u tekstu Agencija) zaprimila je Vaš upit vezano uz davanje informacija sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama u kojemu se traže sljedeće informacije: datum ustrojavanja vijeća roditelja, broj članova vijeća roditelja, ime predsjednika i zamjenika predsjednika u vijeću roditelja, ime člana vijeća roditelja izabranog za predstavnika roditelja u školskom odboru, datumi zasjedanja vijeća roditelja, zapisnici vijeća roditelja (ako postoje) te prijedlozi roditeljskog vijeća koje je razmatrao ravnatelj škole i odgovori ravnatelja na prijedloge.

Opširnije

Dostava preslika ugovora o kupoprodaji stanova

22. 07. 2016

Agencija je zaprimila upit u kojem podnositelj navodi kako je od strane odvjetničkog društva zaprimio dopis kojim se od Grada O. traži dostava preslika ugovora o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo. Nastavno na upit iznosimo sljedeće:

Opširnije

Davanje osobnih podataka podnositelja molbe za posao

22. 01. 2015

Agencija je zaprimila upit od dječjeg vrtića u kojem je navedeno da su zaprimili upit građanina koji je zatražio informaciju o tome da li je određena osoba podnijela pisanu molbu za radno mjesto u tom vrtiću.

Opširnije

Dostava podataka sukladno Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata

30. 01. 2013

Ova Agencija je 15.1.2013. godine zaprimila upit državne ustanove vezan za provedbu odredbe čl. 35. st. 17. i st. 18. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 174/04., 92/05., 2/07,107/07., 65/09., 137/09., 146/10., 55/11. i 140/12. – dalje u tekstu: ZPHB) prema kojoj prednost pri zapošljavanju ne mogu, pozivanjem na svoj status hrvatskih branitelja, ostvariti oni hrvatski branitelji kojima je radni odnos kod posljednjeg poslodavca prestao njihovom krivnjom ili sporazumnim raskidom ugovora o radu.

Opširnije

Davanje osobnih podataka zaposlenika na korištenje primateljima

19. 01. 2012

Ova Agencija je zaprimila upit vezan za dostavljanje osobnih podataka zaposlenika škole drugim institucijama (u ovom slučaju primateljima). Konkretno, u upitu se navodi da je škola dobila zahtjev Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za dostavu preslike ugovora o radu zaposlenika škole koji bi trebao biti mentor osobi koju bi škola primila na stručno osposobljavanje.

Opširnije

Dostava osobnih podataka radnika

21. 09. 2011

Ovoj Agenciji obratila se bolnica kao ustanova koja prikuplja i obrađuje osobne podatke svojih zaposlenika i od koje županijska tijela traže dostavu istih podataka bez navođenja konkretnog pravnog temelja traženja podataka te se postavlja pitanje da li je bolnica dužna udovoljiti takvom zahtjevu.

Opširnije