Davanje osobnih podataka zaposlenika na korištenje primateljima


Davanje osobnih podataka zaposlenika na korištenje primateljima


Ova Agencija je zaprimila upit vezan za dostavljanje osobnih podataka zaposlenika škole drugim institucijama (u ovom slučaju primateljima). Konkretno, u upitu se navodi da je škola dobila zahtjev Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za dostavu preslike ugovora o radu zaposlenika škole koji bi trebao biti mentor osobi koju bi škola primila na stručno osposobljavanje.

Agencija je u svom odgovoru navela da sukladno odredbi čl. 11. st. 1. i 2. Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN 106/12, pročišćeni tekst – dalje u tekstu: ZZOP) škola je kao voditelj zbirke osobnih podataka (dakle kao pravna ili fizička osoba, odnosno državno ili drugo tijelo koje utvrđuje svrhu i način obrade osobnih podataka) ovlaštena osobne podatke dati na korištenje drugim primateljima (isključivo) na temelju pisanog zahtjeva primatelja ako je to potrebno radi obavljanja poslova u okviru zakonom utvrđene djelatnosti primatelja. Pisani zahtjev mora sadržavati svrhu i pravni temelj za korištenje osobnih podataka te vrstu osobnih podataka koji se traže. Također je istaknuto da je odredbom čl. 11. st. 3. ZZOP-a zabranjeno davanje osobnih podataka na korištenje drugim primateljima za čiju obradu, odnosno korištenje nisu ovlašteni prema odredbama članka 7. i članka 8. stavka 2. ovoga Zakona te ako je svrha za koju se osobni podaci traže na korištenje suprotna odredbi članka 6. stavka 2. i 3. ovoga Zakona.

Nadalje, u vezi s propisima kojima je uređeno područje poticanja zapošljavanja, Agencija je istaknula da je u točci 3.2 Upute za provedbu Zakona o poticanju zapošljavanja (NN 57/12 i 120/12) koju je izdalo Ministarstvo rada i mirovinskog sustava, navedeno da je poslodavac dužan radi stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa, uz zahtjev za takvo osposobljavanje, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje dostaviti (među ostalom dokumentacijom) program stručnog osposobljavanja za rad s definiranim mentorom koji treba imati odgovarajuće zanimanje, razinu obrazovanja ili radno iskustvo na poslovima koje će obavljati polaznik stručnog osposobljavanja za rad. Iz navedenog je Agencija zaključila da je potrebno Hrvatskom zavodu za zapošljavanje dostaviti dokaz iz kojeg će biti vidljivo da mentor ispunjava potrebne uvjete sukladno propisima.

Agencija je također uputila podnositelja upita na odredbu čl. 6. st. 3. ZZOP-a kojom je propisano da osobni podaci moraju biti bitni za postizanje utvrđene svrhe i da se ne smiju prikupljati u većem opsegu nego što je to nužno da bi se postigla utvrđena svrha.

Slijedom svega navedenog Agencija je zaključila da bi prikupljanje i obrada osobnih podataka sadržanih u ugovoru o radu mentora od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje bila nerazmjerna u odnosu na svrhu prikupljanja (utvrđivanje ispunjava li mentor zatražene uvjete), te naglasila da je odredbom čl. 11. st. 3. ZZOP-a zabranjeno davanje osobnih podataka primateljima ako je svrha za koju se osobni podaci traže na korištenje suprotna odredbi članka 6. stavka 2. i 3. ZZOP-a.

Konačno se istaknulo da je, radi ispunjenja obveza koje proizlaze iz propisa o poticanju zapošljavanja i radi prikupljanja osobnih podataka u opsegu koji je potreban s obzirom na svrhu koju se želi postići, uputno dostaviti Zavodu potvrdu poslodavca koja će sadržavati potrebne podatke o mentoru.

 
 
  Natrag