Dostava osobnih podataka radnika


Dostava osobnih podataka radnika


Ovoj Agenciji obratila se bolnica kao ustanova koja prikuplja i obrađuje osobne podatke svojih zaposlenika i od koje županijska tijela traže dostavu istih podataka bez navođenja konkretnog pravnog temelja traženja podataka te se postavlja pitanje da li je bolnica dužna udovoljiti takvom zahtjevu.

Obzirom na postavljeni upit, nastavno iznosimo sljedeće: Zakon o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine, br. 103/03., 118/06., 41/08.), dalje: ZZOP, uređuje zaštitu osobnih podataka te nadzor nad prikupljanjem, obradom i korištenjem osobnih podataka u RH.

Osobni podaci mogu se prikupljati u svrhu s kojom je ispitanik upoznat, koja je izričito navedena i u skladu sa zakonom i mogu se dalje obrađivati samo u svrhu u koju su prikupljeni, odnosno u svrhu koja je podudarna sa svrhom prikupljanja.

Osobni podaci moraju biti bitni za postizanje utvrđene svrhe i ne smiju se prikupljati u većem opsegu nego što je to nužno da bi se postigla utvrđena svrha (članak 6. stavak 1. i 2. ZZOP-a).

Dalje, pravni temelj za prikupljanje i daljnju obradu osobnih podataka nalazimo u članku 7. ZZOP-a, sukladno kojemu se osobni podaci smiju prikupljati i dalje obrađivati, što razumijeva i davanje na korištenje:

– uz privolu ispitanika samo u svrhu za koju je ispitanik dao privolu ili – u slučajevima određenim zakonom ili – u svrhu izvršavanja zakonskih obveza voditelja zbirke osobnih podataka te u drugim taksativno navedenim slučajevima.
Također, sukladno članku 11. ZZOP-a voditelj zbirke osobnih podataka ovlašten je osobne podatke dati na korištenje drugim korisnicima na temelju pisanog zahtjeva korisnika ako je to potrebno radi obavljanja poslova u okviru zakonom utvrđene djelatnosti korisnika. Pisani zahtjev mora sadržavati svrhu i pravni temelj za korištenje osobnih podataka te vrstu osobnih podataka koji se traže.

Zabranjeno je davanje osobnih podataka na korištenje drugim korisnicima za čiju obradu, odnosno korištenje nisu ovlašteni prema odredbama članka 7. ZZOP-a te ako je svrha za koju se osobni podaci traže na korištenje suprotna prvotnoj svrsi obrade podataka.

Također, kod obrade osobnih podataka radnika potrebno je uzeti u obzir odredbe posebnih propisa koji uređuju radne odnose u Republici Hrvatskoj a to je Zakon o radu (Narodne novine, br. 149/09.).

Sukladno članku 34. stavak 1. Zakona o radu osobni podaci radnika smiju se prikupljati, obrađivati, koristiti i dostavljati trećim osobama samo ako je to određeno Zakonom o radu ili drugim zakonom ili ako je to potrebno radi ostvarivanja prava i obveza iz radnog odnosa, odnosno u svezi s radnim odnosom.

U konkretnom slučaju poslodavac (bolnica) prikuplja, obrađuje i koristi osobne podatke radnika u svrhe vođenja službenih evidencija sukladno propisima iz područja radnih odnosa, odnosno u svrhu ostvarivanja prava i obveza u vezi s radnim odnosom.

Osobni podaci radnika smiju se dati na korištenje drugim korisnicima također u istu svrhu a sukladno gore navedenoj odredbi Zakona o radu te bi se u slučaju drugačijeg postupanja radilo o obradi osobnih podataka protivno prvotnoj svrsi prikupljanja podataka (članak 6. stavak 1. ZZOP-a).

Shodno navedenom, a imajući u vidu i činjenicu kako u konkretnom slučaju traženja podataka nije naveden pravni temelj za korištenje podataka, zaključno navodimo kako u istom slučaju nisu ispunjeni uvjeti za davanje na korištenje predmetnih podataka (članak 11. ZZOP-a).

Također navodimo kako je zahtjevu moguće udovoljiti tako da se podnositelju zahtjeva traženi podaci dostave u statističkom (zbirnom) obliku.

 
 
  Natrag