Dostava podataka sukladno Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata


Dostava podataka sukladno Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata


Ova Agencija je 15.1.2013. godine zaprimila upit državne ustanove vezan za provedbu odredbe čl. 35. st. 17. i st. 18. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 174/04., 92/05., 2/07,107/07., 65/09., 137/09., 146/10., 55/11. i 140/12. – dalje u tekstu: ZPHB) prema kojoj prednost pri zapošljavanju ne mogu, pozivanjem na svoj status hrvatskih branitelja, ostvariti oni hrvatski branitelji kojima je radni odnos kod posljednjeg poslodavca prestao njihovom krivnjom ili sporazumnim raskidom ugovora o radu.

U dopisu ustanova pita smije li na zahtjev druge ustanove ili tijela javne vlasti dostaviti sporazum o prestanku ugovora o radu bivšeg radnika, je li ista o tom dužna upoznati bivšeg radnika, te je li potrebna privola bivšeg radnika za postupanje po navedenom zahtjevu.

U svom mišljenju ova Agencija je najprije navela da je čl. 35. st. 17. ZPHB određeno da prednost pri zapošljavanju ne mogu ostvariti osobe kojima je radni odnos kod posljednjeg poslodavca prestao krivnjom radnika ili im je služba neposredno prije prijave na javni natječaj ili oglas prestala temeljem izvršnog rješenja o: izrečenoj kazni prestanka službe, otkazu službe ako nisu zadovoljili na probnom radu, pisanom otkazu kojega podnese službenik, sporazumu o prestanku službe i izvanrednom otkazu službe. Dakle, prednost pri zapošljavanju mogu ostvariti hrvatski branitelji osim ispunjenjem okolnosti predviđenih u čl. 35. st. 17. ZPHB-a.

Dalje, ZPHB nije propisao obvezu hrvatskog branitelja (tražitelja posla) da predoči dokaze o razlogu nezaposlenosti, niti je propisao obvezu prethodnog poslodavca da o istom pruži dokaze novom (eventualnom) poslodavcu.

Ova Agencija je istakla da bi postupanje predmetne ustanove po zahtjevu tijela javne vlasti bio suprotno odredbi čl. 6. st. 2. Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN 106/12 – pročišćeni tekst, dalje u tekstu: ZZOP) kojom je određeno da se osobni podaci smiju dalje obrađivati (dakle i dostavljati drugima) samo u svrhu u koju su prikupljeni odnosno u svrhu koja je podudarna sa svrhom prikupljanja.

Nadalje se istaknulo da je odredbom čl. 7. st. 1. toč. 3. ZZOP-a određeno da seosobni podaci smiju prikupljati i dalje obrađivati isključivo u svrhu izvršavanja zakonskih obveza voditelja zbirke osobnih podataka (taj voditelj zbirke osobnih podataka u konkretnom slučaju je tijelo javne vlasti od kojeg hrvatski branitelj traži zaposlenje). Slijedom navedenog, institucija koja je u obvezi primjene ZPHB ovlaštena je od hrvatskih branitelja zatražiti dostavu dokaza o načinu prestanka njegovog prethodnog radnog odnosa. Agencija je navela i da je uputno propisati obvezu davanja te informacije u samom natječaju za radno mjesto.

Također ova Agencija je navela da sukladno čl. 7. ZZOP-a nije moguće dostaviti traženu informaciju novom (eventualnom) poslodavcu bez privole ispitanika i samo u svrhu za koju je ispitanik dao privolu.

 
 
  Natrag