Dostava preslika ugovora o kupoprodaji stanova


Dostava preslika ugovora o kupoprodaji stanova


Agencija je zaprimila upit u kojem podnositelj navodi kako je od strane odvjetničkog društva zaprimio dopis kojim se od Grada O. traži dostava preslika ugovora o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo. Nastavno na upit iznosimo sljedeće:

Osobni podatak je svaka informacija koja se odnosi na identificiranu fizičku osobu ili fizičku osobu koja se može identificirati (članak 2. stavak 1. točka 1. Zakona o zaštiti osobnih podataka, Narodne novine, br. 106/12. – pročišćeni tekst).

Osobni podaci sukladno članku 6. Zakona o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine, br. 106/12. – pročišćeni tekst) moraju se obrađivati pošteno i zakonito, što znači da je za njihovu obradu potreban pravni temelj i zakonita svrha. Osim toga, voditelj zbirke osobnih podataka dužan je postupati odgovorno i savjesno, tj. prema načelu pouzdanosti za postupanje u skladu s odredbama članka 6. citiranog Zakona odgovoran je upravo voditelj zbirke osobnih podataka.

U opisanom slučaju nužno je da odvjetničko društvo dokaže zakoniti interes za dostavu traženih osobnih podataka, tj. da su ispunjeni uvjeti za dostavu traženih osobnih podataka iz članka 11. citiranog Zakona, konkretno da davanje podataka nije protivno prvotnoj svrsi obrade osobnih podataka, te da za davanje podataka postoji odgovarajući pravni temelj iz članka 7. citiranog Zakona. Također, nužno je da je podnesen pisani zahtjev koji mora sadržavati svrhu i pravni temelj za korištenje osobnih podataka i vrstu osobnih podataka koji se traže.  

Stoga, pod pretpostavkom da je udovoljeno gore navedenim zakonskim uvjetima, navodimo kako ne postoje prepreke za dostavu traženih osobnih podataka.

Naposljetku napominjemo kako je voditelj zbirke osobnih podataka (u ovom slučaju Grad O.) dužan voditi posebnu evidenciju o osobnim podacima koji su dani na korištenje, primatelju osobnih podataka i svrsi za koju su osobni podaci dani.

 
 
  Natrag