Djelatnost i unutarnje ustrojstvo agencije

O Agenciji

Agencija za zaštitu osobnih podataka je pravna osoba s javnim ovlastima, koja samostalno i neovisno obavlja poslove u okviru djelokruga i nadležnosti utvrđenih Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“, broj 42/18) kojim se osigurava provedba Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od  27. 04. 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka (Opće uredbe o zaštiti podataka). Agencija je uspostavljena i djeluje samostalno i neovisno o izvršnoj i zakonodavnoj vlasti, ne primajući upute i naloge od bilo kojeg državnog tijela. Neovisnost tijela za zaštitu osobnih podataka propisuje osim toga i Konvencija za zaštitu osoba glede automatizirane obrade osobnih podataka (Konvencija 108 Vijeća Europe) i Dodatni protokol uz Konvenciju za zaštitu osoba glede automatizirane obrade osobnih podataka u vezi nadzornih tijela i međunarodne razmjene podataka. Hrvatski sabor je zakonom potvrdio Konvenciju za zaštitu osoba glede automatizirane obrade osobnih podataka i Dodatni protokol uz Konvenciju za zaštitu osoba glede automatizirane obrade osobnih podataka u vezi nadzornih tijela i međunarodne razmjene podataka.

Glavni zadaci Agencije za zaštitu osobnih podataka su učinkovito djelovanje na ispunjavanje svih prava i obaveza iz područja zaštite osobnih podataka koje se Republici Hrvatskoj nameću kao punopravnoj članici Europske unije i Vijeća Europe, povećanje odgovornosti svih sudionika u procesu obrade osobnih podataka vezano za primjenu propisa koji su obuhvaćeni zakonskim okvirom zaštite osobnih podataka u Republici Hrvatskoj uz odgovarajuću primjenu mjera informacijske sigurnosti.

Trajna zadaća Agencije je podizanje razine svijesti  dionika i svih ciljanih javnosti, o važnosti zaštite osobnih podataka i o njihovim pravima i obvezama, predlaganje mjera za stručno osposobljavanje i usavršavanje službenika za zaštitu osobnih podataka kao i ukupna provedba svih upravnih i stručnih poslova koji proizlaze iz Opće uredbe i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka.

• MISIJA
Misija Agencije za zaštitu osobnih podataka je uspješno izvršavanje nadzora nad provođenjem propisa o zaštiti osobnih podataka, te omogućavanje ostvarivanja tog prava svakom pojedincu u Republici Hrvatskoj, praćenje razvoja na tom području, te predlaganje mjera za unaprjeđenje zaštite osobnih podataka


• VIZIJA
Agencija za zaštitu osobnih podataka ulaže napore da zaštita privatnosti (zaštita osobnih podataka) kao jedno od temeljnih ljudskih prava postane opće prihvaćeno načelo rada svih koji prikupljaju, obrađuju i prenose osobne podatke.

  Preuzmite dokumente:
 
 

Nadležnost Agencije

Nadležnost Agencije je obavljanje nadzora nad obradom osobnih podataka sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka i Zakonu o provedbi Opće uredbe. Agencija u okviru javnih ovlasti:

• nadzire provođenje zaštite osobnih podataka,
• ukazuje na uočene zloupotrebe prikupljanja osobnih podataka,
• rješava povodom zahtjeva za utvrđivanje povrede prava zajamčenih ovim Zakonom,
• vodi registar službenika za zaštitu podataka,
• prati primjenu organizacijskih i tehničkih mjera za zaštitu osobnih podataka i predlaže poboljšanje tih mjera,
• o povredi prava na zaštitu osobnih podataka Agencija odlučuje Rješenjem,
• Agencija može predložiti pokretanje postupka kaznene ili prekršajne odgovornosti pred nadležnim tijelom,
• daje prijedloge i preporuke za unapređenje zaštite osobnih podataka,
• nadzire iznošenje osobnih podataka iz Republike Hrvatske,
• prati uređenje zaštite osobnih podataka u drugim zemljama i surađuje s tijelima nadležnim za nadzor nad zaštitom osobnih podataka u drugim zemljama,
• obavlja i druge poslove određene Zakonom.

Agencija u okviru nadzornih aktivnosti nad provedbom zaštite osobnih podataka ima pravo upozoriti ili opomenuti voditelja obrade i izvršitelja obrade na nezakonitosti u obradi osobnih podataka te rješenjem narediti da se nepravilnosti uklone u određenom roku, privremeno zabraniti prikupljanje, obradu i korištenje osobnih podataka koji se prikupljaju, obrađuju ili koriste suprotno odredbama zakona, narediti brisanje osobnih podataka prikupljenih bez pravne osnove, zabraniti iznošenje osobnih podataka iz Republike Hrvatske te poduzeti druge odgovarajuće mjere sukladno svojim zakonskim ovlastima.
Protiv rješenja Agencije nije dozvoljena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.
Osim navedenih mjera, Agencija može predložiti pokretanje postupka kazene ili prekršajne odgovornosti pred nadležnim tijelom.

Svatko tko smatra da mu je povrijeđeno neko pravo zajamčeno Zakonom o zaštiti osobnih podataka može podnijeti zahtjev za utvrđivanje povrede prava Agenciji za zaštitu osobnih podataka https://azop.hr/prava-ispitanika/zahtjev-zastita-prava. O povredi prava Agencija za zaštitu osobnih podatka odlučuje rješenjem. Rješenje Agencije za zaštitu osobnih podataka je upravni akt.

 
 

Rukovođenje Agencijom

Ravnatelj: Anto Rajkovača
Ravnatelj Agencije imenovan je Odlukom o imenovanju ravnatelja Agencije za zaštitu osobnih podataka na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske i članka 29. stavka 1. Zakona o zaštiti osobnih podataka  ("Narodne novine", broj 48/2014).


Agencijom su rukovodili:
Franjo Lacko, dipl.iur, u razdoblju od 2004. do 2012. godine (ravnatelj)
Vilena Gašparović, dipl.iur., u razdoblju od 2004. do 2012. godine (zamjenica ravnatelja)
Dubravko Bilić, mag.philol.croat., u razdoblju od 2012. do 2013. godine (ravnatelj)
Dubravka Dolenc, dipl. iur., u razdoblju od 2012. do 2016. godine (zamjenica ravnatelja)

  Preuzmite dokumente:
 
 

Unutarnje ustrojstvo

Na temelju članka 17. i 19. Statuta Agencije za zaštitu osobnih podataka donesen je Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Agencije za zaštitu osobnih podataka kojim je uređeno unutarnje ustrojstvo Agencije i nazivi unutarnjih ustrojstvenih jedinica.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Agencije, u smislu odredaba Zakona o zaštiti osobnih podataka ("Narodne novine" broj 103/03, 118/06, 41/08, 130/11 i 106/12 - pročišćeni tekst) ustrojavaju se sljedeće unutarnje ustrojstvene jedinice:

1. SLUŽBA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

Načelnica službe: Branka Bet-Radelić

tel: 01 4609 025

2. SLUŽBA ZA NADZOR I SREDIŠNJI REGISTAR

Načelnik službe: Igor Vulje

tel: 01 4609 075

3. SLUŽBA ZA MEĐUNARODNU SURADNJU, EU I PRAVNE POSLOVE

Načelnica službe: Sanja Silaj Zeman

tel: 01 4609 070