Nadležnost Agencije


Nadležnost Agencije


Nadležnost Agencije je obavljanje nadzora nad obradom osobnih podataka sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka i Zakonu o provedbi Opće uredbe. Agencija u okviru javnih ovlasti:

• nadzire provođenje zaštite osobnih podataka,
• ukazuje na uočene zloupotrebe prikupljanja osobnih podataka,
• rješava povodom zahtjeva za utvrđivanje povrede prava zajamčenih ovim Zakonom,
• vodi središnji registar.
• prati primjenu organizacijskih i tehničkih mjera za zaštitu osobnih podataka i predlaže poboljšanje tih mjera
• o povredi prava na zaštitu osobnih podataka Agencija odlučuje Rješenjem
• Agencija može predložiti pokretanje postupka kaznene ili prekršajne odgovornosti pred nadležnim tijelom
• daje prijedloge i preporuke za unapređenje zaštite osobnih podataka
• daje savjete u svezi s uspostavom novih zbirki osobnih podataka
• nadzire iznošenje osobnih podatak iz Republike Hrvatske
• prati uređenje zaštite osobnih podataka u drugim zemljama i surađuje s tijelima nadležnim za nadzor nad zaštitom osobnih podataka u drugim zemljama
• obavlja i druge poslove određene Zakonom

Agencija u okviru nadzornih aktivnosti nad provedbom zaštite osobnih podataka ima pravo upozoriti ili opomenuti voditelja obrade i izvršitelja obrade na nezakonitosti u obradi osobnih podataka te rješenjem narediti da se nepravilnosti uklone u određenom roku, privremeno zabraniti prikupljanje, obradu i korištenje osobnih podataka koji se prikupljaju, obrađuju ilikoriste suprotno odredbama zakona, narediti brisanje osobnih podatakaprikupljenih bez pravne osnove, zabraniti iznošenje osobnih podataka iz Republike Hrvatske te poduzeti druge odgovarajuće mjere sukladno svojim zakonskim ovlastima.
Protiv rješenja Agencije nije dozvoljena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.
Osim navedenih mjera, Agencija može predložiti pokretanje postupka kazene ili prekršajne odgovornosti pred nadležnim tijelom.

Svatko tko smatra da mu je povrijeđeno neko pravo zajamčeno Zakonom o zaštiti osobnih podataka može podnijeti zahtjev za utvrđivanje povrede prava Agenciji za zaštitu osobnih podataka https://azop.hr/prava-ispitanika/zahtjev-zastita-prava. O povredi prava Agencija za zaštitu osobnih podatka odlučuje rješenjem. Rješenje Agencije za zaštitu osobnih podataka je upravni akt.

 
 
  Natrag