HR | EN

logo
header pozadina-min

Preuzmite Vodič pravo na informacije

Eurodac SCG (Supervision Coordination Group), radna skupina unutar Europskog nadzornika za zaštitu podataka (European Data Protection Supervisor — EDPS), zajedno sa Agencijom Europske unije za temeljna prava (FRA) izradila je vodič za nadležna tijela prilikom uzimanja otisaka prstiju za Eurodac pod nazivom Pravo na informacije. Predmetni vodič dostupan je na hrvatskom jeziku, kao i na drugim jezicima država članica Europske unije, a namijenjen je pružanju pomoći službenicima i nadležnim tijelima da na razumljiv i pristupačan način obavijeste podnositelje zahtjeva za azil i migrante o obradi njihovih osobnih podataka (otisaka prstiju) u Eurodacu.

 

Prema Uredbi o Hrvatskom viznom informacijskom sustavu, svaka osoba ima pravo na obavijest o podacima koji se odnose na nju, a koje su unesene u Hrvatski vizni informacijski sustav (HVIS). Ministarstvo vanjskih i europskih poslova je voditelj obrade HVIS-u. Prema istoj Uredbi, svaka osoba može zatražiti da se isprave podaci koji se odnose na nju ako su netočni i da se nezakonito prikupljeni podaci izbrišu. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova će bez odgode takve podatke ispraviti ili izbrisati, u skladu sa zakonskim propisom koji uređuje zaštitu osobnih podataka. Također, neovisno o zahtjevu ispitanika, u slučaju ako Ministarstvo vanjskih i europskih poslova utvrdi da su osobni podaci nepotpuni, netočni ili neažurni, dužno ih je samo dopuniti ili izmijeniti. O izvršenoj dopuni, izmjeni ili brisanju osobnih podataka Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, kao voditelj obrade, dužno je najkasnije u roku od 30 dana izvijestiti ispitanika i primatelje osobnih podataka. Ako Ministarstvo vanjskih i europskih poslova smatra da su podaci uneseni u HVIS točni ili da su prikupljeni na zakonit način, bez odgode će u pisanom obliku obrazložiti dotičnoj osobi zašto nije spremno ispraviti ili izbrisati podatke koji se na nju odnose. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova je dužno dotičnu osobu poučiti što treba poduzeti, ako ne prihvaća obrazloženje, i obavijestiti je o nadležnom sudu ili tijelu za podnošenje žalbe, kao i o svakoj dostupnoj pomoći predviđenoj hrvatskim zakonodavstvom, uključujući i onu od Agencije za zaštitu osobnih podataka. Službenik za zaštitu podataka Ministarstva vanjskih i europskih poslova je osoba koja vodi brigu o zakonitosti obrade osobnih podataka.

Službenika za zaštitu podataka možete kontaktirati na: Trg N.Š. Zrinskog 7-8, 10000 Zagreb tel.: +385 (0)1 4569 964 faks: +385 (0)1 4551 795, +385 (0)1 4920 149 E-pošta: ministarstvo@mvep.hr Nadalje,  Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, kao voditelj obrade, dužano je najkasnije u roku od 30 dana od podnošenja zahtjeva, svakom ispitaniku na njegov zahtjev, odnosno njegovih zakonskih zastupnika ili punomoćnika:

  •  dostaviti potvrdu o tome da li se osobni podaci koji se odnose na njega obrađuju ili ne,
  •  dati obavijest u razumljivom obliku o podacima koji se odnose na njega čija je obrada u tijeku te o izvoru tih podataka,
  • omogućiti uvid u euvid u osobne podatke  koji se odnose na njega odnose,
  • dostaviti izvatke, potvrde ili ispise osobnih podataka  koji se na njega odnose, a koji moraju sadržavati i naznaku svrhe i pravnog temelja prikupljanja, obrade i korištenja tih podataka,
  • dostaviti ispis podataka o tome tko je i za koje svrhe i po kojem pravnom temelju dobio na korištenje osobne podatke koji se odnose na njega,
  • dati obavijest o logici bilo koje automatske obrade podataka koja se na njega odnosi.

Konačno, svatko tko smatra da mu je povrijeđeno neko pravo zajamčeno Općom uredbom o zaštiti podataka i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka može podnijeti zahtjev za utvrđivanje povrede prava Agenciji za zaštitu osobnih podataka. Zahtjev za zaštitu prava Agenciji za zaštitu osobnih podataka možete uputiti elektroničkom poštom na adresu: azop@azop.hr, osobno odnosno poštom na adresu Selska cesta 136, 10000 Zagreb. Zahtjev za zaštitu prava  http://www.mvep.hr/hr/konzularne-informacije/vize/pregled-viznog-sustava0/.

X
Skip to content