Hrvatski vizni informacijski sustav-HVIS

Prema Uredbi o Hrvatskom viznom informacijskom sustavu, svaka osoba ima pravo na obavijest o podacima koji se odnose na nju, a koje su unesene u Hrvatski vizni informacijski sustav (HVIS). Ministarstvo vanjskih i europskih poslova je voditelj obrade HVIS-u.

Prema istoj Uredbi, svaka osoba može zatražiti da se isprave podaci koji se odnose na nju ako su netočni i da se nezakonito prikupljeni podaci izbrišu. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova će bez odgode takve podatke ispraviti ili izbrisati, u skladu sa zakonskim propisom koji uređuje zaštitu osobnih podataka. Također, neovisno o zahtjevu ispitanika, u slučaju ako Ministarstvo vanjskih i europskih poslova utvrdi da su osobni podaci nepotpuni, netočni ili neažurni, dužno ih je samo dopuniti ili izmijeniti. O izvršenoj dopuni, izmjeni ili brisanju osobnih podataka Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, kao voditelj obrade, dužno je najkasnije u roku od 30 dana izvijestiti ispitanika i primatelje osobnih podataka.

Ako Ministarstvo vanjskih i europskih poslova smatra da su podaci uneseni u HVIS točni ili da su prikupljeni na zakonit način, bez odgode će u pisanom obliku obrazložiti dotičnoj osobi zašto nije spremno ispraviti ili izbrisati podatke koji se na nju odnose.

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova je dužno dotičnu osobu poučiti što treba poduzeti, ako ne prihvaća obrazloženje, i obavijestiti je o nadležnom sudu ili tijelu za podnošenje žalbe, kao i o svakoj dostupnoj pomoći predviđenoj hrvatskim zakonodavstvom, uključujući i onu od Agencije za zaštitu osobnih podataka.

Službenik za zaštitu podataka Ministarstva vanjskih i europskih poslova je osoba koja vodi brigu o zakonitosti obrade osobnih podataka. Službenika za zaštitu podataka možete kontaktirati na:

Trg N.Š. Zrinskog 7-8, 10000 Zagreb
tel.: +385 (0)1 4569 964
faks: +385 (0)1 4551 795, +385 (0)1 4920 149
E-pošta: ministarstvo@mvep.hr

Nadalje,  Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, kao voditelj obrade, dužano je najkasnije u roku od 30 dana od podnošenja zahtjeva, svakom ispitaniku na njegov zahtjev, odnosno njegovih zakonskih zastupnika ili punomoćnika:

  •  dostaviti potvrdu o tome da li se osobni podaci koji se odnose na njega obrađuju ili ne,
  •  dati obavijest u razumljivom obliku o podacima koji se odnose na njega čija je obrada u tijeku te o izvoru tih podataka,
  • omogućiti uvid u euvid u osobne podatke  koji se odnose na njega odnose,
  • dostaviti izvatke, potvrde ili ispise osobnih podataka  koji se na njega odnose, a koji moraju sadržavati i naznaku svrhe i pravnog temelja prikupljanja, obrade i korištenja tih podataka,
  • dostaviti ispis podataka o tome tko je i za koje svrhe i po kojem pravnom temelju dobio na korištenje osobne podatke koji se odnose na njega,
  • dati obavijest o logici bilo koje automatske obrade podataka koja se na njega odnosi.

Konačno, svatko tko smatra da mu je povrijeđeno neko pravo zajamčeno Općom uredbom o zaštiti podataka i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka može podnijeti zahtjev za utvrđivanje povrede prava Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Zahtjev za zaštitu prava Agenciji za zaštitu osobnih podataka možete uputiti elektroničkom poštom na adresu: azop@azop.hr, osobno odnosno poštom na adresu Selska cesta 136, 10000 Zagreb.

Zahtjev za zaštitu prava 

http://www.mvep.hr/hr/konzularne-informacije/vize/pregled-viznog-sustava0/

X
Skip to content