Korištenje suvremenih tehnologija prilikom obrade osobnih podataka


Korištenje suvremenih tehnologija prilikom obrade osobnih podataka


Kontrola radnog vremena biometrijom prsta

Biometrijskom metodom skenira se otisak prsta te se na temelju određenih karakterističnih točaka pretvara u predložak koji se matematičkim algoritmima obrađuje i unosi u bazu podataka. Budući da biometrijski predložak otiska prsta služi za identifikaciju i razlikovanje osobe između milijuna drugih osoba, nedvojbeno je da se radi o osobnom podatku  u smislu odredbe članka 2. Zakona o zaštiti osobnih podataka.
S obzirom da posebnim zakonom nije propisana obrada biometrijskih podataka, ovakav način obrade osobnih podataka dopušten je isključivo uz privolu svakog zaposlenika ponaosob, pa je u slučaju izostanka privole svih radnika potrebno omogućiti alternativni način evidencije radnog vremena (manje invazivan) za sve one radnike koji nisu dali privolu za prikupljanje njihovih biometrijskih osobnih podataka (primjerice: evidentiranje radnog vremena magnetskom karticom, evidentiranje radnog vremena upisivanjem u knjigu dolazaka i odlazaka).
Mišljenje http://azop.hr/misljenja-agencije/detaljnije/kontrola-radnog-vremena-biometrijom-prsta

Video nadzor i zaštita osobnih podataka

S aspekta zaštite osobnih podataka video zapis dobiven video nadzornom kamerom u kojem je prikazana informacija koja se odnosi na fizičku osobu koja je identificirana ili se može identificirati, predstavlja osobni podatak za čije prikupljanje i obradu mora postojati valjani pravni temelj i zakonita svrha.
Voditelj zbirke dužan je pitanja odnosna na prikupljanje, korištenje, čuvanje i zaštitu osobnih podataka, pa tako i osobnih podataka prikupljenih video nadzornom kamerom, regulirati određenim aktom (Pravilnikom) kako bi ispitanici bili informirani o obradi njihovih podataka na navedeni način, prvenstveno o svrsi obrade osobnih podataka, o postojanju prava na pristup podacima i prava na ispravak podataka koji se na njega odnose, o primateljima ili kategorijama primatelja osobnih podataka te da li se radi o dobrovoljnom ili obveznom davanju podataka i o mogućim posljedicama uskrate davanja podataka (članak 9. Zakona o zaštiti osobnih podataka).
Potrebno je odrediti i osobe ovlaštene za pristup podacima, mjere zaštite podataka u tehničkom, organizacijskom i kadrovskom smislu kako bi se osigurala njihova povjerljivost (odredbe članka 18. Zakona o zaštiti osobnih podataka) i vremensko razdoblje njihovog čuvanja.
Kod uvođenja (postavljanja) video nadzora potrebno je uočljivo i nedvosmisleno označiti (slikom i tekstom) da se prostor snima video nadzornom kamerom.

Video nadzor poslovnih prostorija

S aspekta zaštite osobnih podataka, pod uvjetom da se poslodavac pridržava odredbi Zakona o zaštiti osobnih podataka, smije koristiti nadzorne uređaje kao sredstvo zaštite na radu pod uvjetima propisanim Zakonom o zaštiti na radu (kao posebnim zakonom), konkretno odredbama čl. 43. st. 1 i st. 2. istog članka koji propisuje  kako je korištenje nadzornih uređaja dopušteno radi kontrole ulazaka i izlazaka iz radnih prostorija i prostora te radi smanjenja izloženosti radnika riziku od razbojstva, provala, nasilja, krađa i sličnih događaja na radu ili u vezi s radom. Navedenim Zakonom propisana je i zabrana postavljanja video nadzora u sanitarnim čvorovima, u prostorijama za osobnu higijenu i presvlačenje radnika. u prostorijama za osobnu higijenu i presvlačenje radnika.
Mišljenje http://azop.hr/upotreba-videonadzora/detaljnije/video-nadzor-u-poslovnim-prostorijama

Video nadzor u školi

U slučaju uvođenja video nadzora u školi uputno je adekvatnim internim aktom regulirati uporabu istog (kojim će biti definirana svrha, opseg tj. zahvat podataka koji se prikupljaju, način i vrijeme čuvanja te uporaba snimljenih podataka kao i zaštita prava ispitanika) a s činjenicom kojeg postavljanja (stavljanja u funkciju) bi na odgovarajući način pravovremeno trebalo upoznati učenike (roditelje) i zaposlenike. Nadalje, potrebno je ukazati da predmetni video nadzor (postavljen u svrhu sigurnosti) treba pokrivati samo zajedničke prostore škole (hodnike, ulazni prostor i sl.) kao i moguće dvorište škole (bez zahvaćanja u okolni javni prostor), dok nije prihvatljivo da video nadzorom budu pokrivene učionice, svlačionice i toaletni prostori. Također, kod uvođenja (postavljanja) video nadzora potrebno je uočljivo i nedvosmisleno označiti (slikom i tekstom) da je odnosni prostor pod video nadzorom, koja informacija mora biti pružena svim trećim osobama koje dolaze u školu, za ostvarivanje spoznaje da ih se snima i na taj način prikupljaju njihovi osobni podaci. Uputno je na oznakama o video nadzoru naznačiti i voditelja zbirke osobnih podataka (škola i ev. pružatelj usluge tehničke zaštite).
Mišljenje http://azop.hr/upotreba-videonadzora/detaljnije/video-nadzor-u-skoli

Video nadzor u vozilima javnog gradskog prijevoza

Ukoliko je u vozilima javnog prijevoza uveden video nadzorni sustav, odgovarajuća informacija (slikom i/ili natpisom)o snimanju treba biti istaknuta na vidnom mjestu (pri ulasku u vozilo i u samom vozilu). Sukladno odredbama ZZOP-a (članak 6. i članak 9.) ispitanici, u konkretnom slučaju putnici u vozilu javnog prijevoza na takav način imat će pravovremeno informaciju o prikupljanju i obradi njihovih osobnih podataka putem video nadzornog sustava.

 
 
  Natrag