Natječaj za popunu radnih mjesta na neodređeno vrijeme-obavijest


Natječaj za popunu radnih mjesta na neodređeno vrijeme-obavijest


Obavještavamo sve da je od 11.3.2020. objavljen natječaj za popunu radnih mjesta na neodređeno vrijeme u Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Sadržaj natječaja možete vidjeti na sljedećem linku:
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8295539.html

Jednako tako punit tekst natječaja s pripadajućim obrascem za prijavu na natječaj nalazi se u nastavku.

Vrsta oglasa: Natječaji za radna mjesta
Izdanje: NN 27/2020  
Broj oglasa u izdanju: 1637
Stranica tiskanog izdanja: 62
Datum tiskanog izdanja: 11.3.2020.
AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA
Komisija za provođenje natječaja i predlaganje
kandidata za popunu radnih mjesta

AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA
raspisuje
N A T J E Č A J
za popunjavanje radnih mjesta i prijam na neodređeno vrijeme

1. Savjetnik u Službi za zaštitu osobnih podataka  - 1 izvršitelj m/ž
Skraćeni opis poslova:
Vodi prvostupanjski upravni postupak i izrađuje rješenja i druge upravne akte u vezi zahtjeva za zaštitu prava osobnih podataka te u svrhu otklanjanja utvrđenih nepravilnosti prema zapisnicima o nadzoru izrađuje akte vezane uz pokretanje upravnih, prekršajnih i drugih postupaka pred nadležnim tijelima, zastupa Agenciju u postupcima zaštite osobnih podataka pred nadležnim sudovima, vodi evidencije o poduzetim mjerama u vezi zaštite osobnih podataka, prati propise o zaštiti osobnih podataka i surađuje s drugim tijelima u vezi provođenja mjera zaštite osobnih podataka, izrađuje stručna mišljenja i odgovore na upite državnih tijela, pravnih osoba i građana, prati propise i praksu iz područja zaštite osobnih podataka drugih nadležnih tijela na području zaštite osobnih podataka u EU i drugim zemljama, predlaže izmjene i dopune zakona i drugih propisa koji se odnose na zaštitu osobnih podataka, radi na info telefonu, primjenjuje propise o uredskom poslovanju pri svakodnevnom radu, obavlja i druge poslove po nalogu rukovoditelja.

Stručni uvjeti za raspored na radno mjesto: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne struke; 4 godine radnog iskustva u struci; položen državni stručni ispit; aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu; napredno poznavanje rada na računalu (rad u programskom paketu Microsoft Office); vozačka dozvola B kategorije


2. Voditelj uredskog poslovanja u Službi za zaštitu osobnih podataka  - 1 izvršitelj m/ž

Skraćeni opis poslova:
Obavlja poslove koji zahtijevaju visoku razinu pravovremenosti i točnosti u obavljanju povjerenih poslova, te svakodnevnu koordinaciju operativnih poslova i sastanaka prema naputku načelnika; obavlja prijem stranaka uz vođenje evidencije poslovnih sastanaka i dolazaka stranaka; komunikacijski povezuje zaposlenike Službe i Agencije sa svim sugovornicima, primjenom svih dostupnih komunikacijskih kanala (telefon, e-mail, pisanim putem); obavlja poslove koji zahtijevaju suradnju sa svim službama i zaposlenicima Agencije u cilju operativnije koordinacije i komunikacije te realizacije poslova Agencije; izrađuje i distribuira službene dopise uz vođenje evidencije istih; zaprima i raspoređuje poštu i ulazne predmete Službe za zaštitu osobnih podataka; vrši otpremu službenih dopisa i druge dokumentacija uz vođenje evidencije; priprema dokumente za potpis; čuva akte do predaje u arhivu te vodi brigu o usklađenosti dokumentacije i akata s Uredbom o uredskom poslovanju; sudjeluje u organizaciji tuzemnih događanja (konferencija, edukacija, radionica, stručnih skupova); vodi i ažurira evidencije ove Službe, a po potrebi obavlja sve zadatke po čijem se sadržaju razumijeva da su odnosni na uredsko poslovanje; obavlja i druge poslove po nalogu rukovoditelja.

Stručni uvjeti za raspored na radno mjesto: završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij ekonomske ili društvene struke u trajanju od najmanje tri godine; deset godina radnog iskustva od čega najmanje 1 godina radnog iskustva u struci; aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu; napredno poznavanje rada na računalu (rad u programskom paketu Microsoft Office); poznavanje uredskog poslovanja, poslovnog protokola i poslovne korespondencije; odlično poznavanje standarda pisanog i usmenog komuniciranja, te strukturiranog i gramatički ispravnog usmenog i pisanog izražavanja vozačka dozvola B kategorije

3. Viši stručni suradnik u Službi za međunarodnu suradnju, EU i pravne poslove - 1 izvršitelj m/ž
Skraćeni opis poslova:
Prati i proučava pravno uređenje sustava zaštite osobnih podataka u EU i drugim zemljama, rješava manje složene upite o međunarodnim transferima osobnih podataka na hrvatskom i engleskom jeziku, prati zakonski okvir odnosan na Schengensko područje i sudjeluje u aktivnostima Agencije vezanih za primjenu Schengenske pravne stečevine, organizira i koordinira izvršavanje potrebnih obaveza Agencije u vezi sudjelovanja u radu međunarodnih nadzorno-koordinacijskih radnih skupina za područja Schengenskog informacijskog sustava, Eurodac-a, i Viznog informacijskog sustava. Priprema odgovore na međunarodne upitnike te prema potrebi komunicira s drugim državnim institucijama radi dobivanja cjelovitih i sveobuhvatnih odgovora, sudjeluje u istraživačkom radu institucija EU i drugih međunarodnih organizacija te upoznaje rukovoditelje s rezultatima, vodi evidenciju te sastavlja planove i analize međunarodnih aktivnosti i prema potrebi sudjeluje na istima, samostalno osmišljava i izrađuje edukativne brošure i vodiče iz međunarodne domene zaštite osobnih podataka te priprema informacije za širu javnost o novostima u području zaštite osobnih podataka, komunicira i surađuje sa Službom za odnose s javnošću te priprema cjelovite analize aktualnih događanja u području zaštite osobnih podataka u EU te inicira objave istih na službenoj web stranici Agencije, izrađuje neslužbene prijevode međunarodnih dokumenata, primjenjuje napredna statistička i metodološka znanja u svrhu izrade godišnjeg izvješća o radu Službe, prati rad radnih skupina Vijeća EU-a, sudjeluje u projektima drugih institucija i u projektima koje Agencija provodi s drugim institucijama, svakodnevno se u radu koristi znanjem o političkom i gospodarskom sustava EU, kao i o institucijama Europske unije, europskim integracijama i međunarodnim procesima, primjenjuje propise o uredskom poslovanju pri svakodnevnom radu, obavlja i druge poslove po nalogu rukovoditelja.
Stručni uvjeti za raspored na radno mjesto: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij društvene ili humanističke struke; jedna godina radnog iskustva u struci; znanje engleskog jezika; rad u programskom paketu Microsoft Office; vozačka dozvola: B kategorija


4. Stručni suradnik u Službi za međunarodnu suradnju, EU i pravne poslove  - 1 izvršitelj m/ž

Skraćeni opis poslova:
Prati i ažurira informacije o zaštiti podataka, odnosnih na pravne osobe; prikuplja, obrađuje i unosi podatke, dokumente i izvješća te priprema i brine o dokumentaciji za sudjelovanja u radu međunarodnih nadzorno-koordinacijskih radnih skupina za područja Schengenskog informacijskog sustava, Eurodac-a i Viznog informacijskog sustava te pravnih osoba iz gospodarskog i realnog sektora; zaprima međunarodne upitnike, brine o poštivanju rokova te upoznaje rukovoditelje s rezultatima, vodi evidenciju te sastavlja planove i analize međunarodnih aktivnosti, ažurira analize aktualnih događanja u području zaštite osobnih podataka u EU te izrađuje neslužbene prijevode međunarodnih dokumenata; primjenjuje napredna statistička i metodološka znanja u svrhu izrade godišnjeg izvješća o radu Službe; prati rad radnih podskupina Vijeća EU-a, sudjeluje u projektima drugih institucija i u projektima koje Agencija provodi s drugim institucijama; primjenjuje propise o uredskom poslovanju pri svakodnevnom radu, obavlja i druge poslove po nalogu rukovoditelja.
Stručni uvjeti za raspored na radno mjesto: završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij ekonomskog ili društvenog smjera u trajanju od najmanje tri godine; jedna godina radnog iskustva; položen državni stručni ispit; aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu; napredno poznavanje rada na računalu (rad u programskom paketu Microsoft Office)

5. Administrator u Službi za međunarodnu suradnju, EU i pravne poslove  - 1 izvršitelj m/ž

Skraćeni opis poslova:
Obavlja poslove koji zahtijevaju visoku razinu pravovremenosti i točnosti u obavljanju povjerenih poslova; svakodnevnu koordinaciju operativnih poslova i sastanaka prema naputku načelnika; obavlja prijem stranaka uz vođenje evidencije poslovnih sastanaka i dolazaka stranaka; komunikacijski povezuje zaposlenike Službe i Agencije sa svim sugovornicima, primjenom svih dostupnih komunikacijskih kanala (telefon, e-mail, pisanim putem), obavlja poslove koji zahtijevaju suradnju sa svim službama i zaposlenicima Agencije u cilju operativnije koordinacije i komunikacije te realizacije poslova Agencije, izrađuje i distribuira službene dopise uz vođenje evidencije istih, zaprima i raspoređuje poštu i ulazne predmete Službe za zaštitu osobnih podataka, vrši otpremu službenih dopisa i druge dokumentacija uz vođenje evidencije, priprema dokumente za potpis, čuva akte do predaje u arhivu te vodi brigu o usklađenosti dokumentacije i akata s Uredbom o uredskom poslovanju, sudjeluje u organizaciji tuzemnih događanja (konferencija, edukacija, radionica, stručnih skupova), vodi i ažurira evidencije ove Službe, a po potrebi obavlja sve zadatke po čijem se sadržaju razumijeva da su odnosni na uredsko poslovanje, obavlja i druge poslove po nalogu rukovoditelja.

Stručni uvjeti za raspored na radno mjesto: srednja stručna sprema upravnog smjera; tri godine radnog iskustva u struci; aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu; napredno poznavanje rada na računalu (rad u programskom paketu Microsoft Office); poznavanje uredskog poslovanja, poslovnog protokola i poslovne korespondencije; odlično poznavanje standarda pisanog i usmenog komuniciranja, te strukturiranog i gramatički ispravnog usmenog i pisanog izražavanja

Kod prijama u radni odnos na neodređeno vrijeme obvezan je probni rok od tri mjeseca, sukladno članku 53. Zakona o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19).
Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:
– dokaze o ispunjavanju stručnih i traženih uvjeta (preslike isprava, potvrda, diploma, uvjerenja te ostale vrste preslika kojima se dokazuje ispunjavanja uvjeta iz natječaja).
– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili ispis elektroničkog zapisa iz knjige državljana);
– uvjerenje, ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja, da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (preslika ili ispis elektroničkog zapisa);
– potvrdu ili ispis elektroničkog zapisa o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje;
– kraći životopis s naznakom poslova koje je kandidat obavljao i koji se mogu svrstati u odgovarajuće poslove radnog mjesta iz natječaja;
Isprave se prilažu u formi neovjerene preslike, a odabrani kandidat prije potpisivanja ugovora o radu obvezan je predočiti izvornike.
Kandidatom prijavljenim na javni natječaj smatrati će se samo osoba koja podnese pravodobnu i popunjenu prijavu te ispunjava formalne i stručne uvjete iz javnog natječaja.

Kandidat koji ne podnese pravodobnu i kompletnu prijavu ili ne ispunjava sve propisane stručne uvjete za raspored na radno mjesto iz natječaja, neće se smatrati kandidatom prijavljenim na natječaj o čemu se kandidatu dostavlja pisana obavijest.
Kandidat može tijekom natječajnog postupka pisano povući prijavu.

U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela i e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se podnositelj prijavljuje. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o tom statusu i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Dokazni dokumenti pisani na drugom jeziku osim hrvatskoga moraju biti prevedeni na hrvatski jezik te ovjereni od sudskog tumača.
S prijavljenim kandidatima koji ispunjavaju sve propisane uvjete iz natječaja provest će se prethodna provjera znanja osnova poznavanja područja zaštite osobnih podataka, sposobnosti poznavanja rada na računalu i engleskog jezika, a za radna mjesta pod rednim brojem 2 i 5 dodatno će se provesti provjera poznavanja uredskog poslovanja, poslovnog protokola i poslovne korespondencije te poznavanje standarda pisanog i usmenog komuniciranja kao i strukturiranog i gramatički ispravnog usmenog i pisanog izražavanja.

Za provjeru znanja kandidati će biti pozvani telefonom i/ili e-poštom najmanje pet dana prije provjere.
Izvori za pripremu provjere znanja i sposobnosti bit će pozvanim kandidatima dostupni na web stranicama Agencije za zaštitu osobnih podataka (www.azop.hr) najmanje pet dana prije održavanja provjere znanja i sposobnosti.
Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.
Najuspješniji kandidati pozivaju se na razgovor s Komisijom. Komisija u razgovoru s kandidatima utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad te rezultate ostvarene u njihovu dosadašnjem radu.
Agencija kandidate može uputiti na psihološku i liječničku procjenu radne sposobnosti.

Na temelju rezultata provjere znanja i sposobnosti, procjene radne sposobnosti i razgovora s Komisijom, ravnatelj Agencije donosi odluku o odabiru kandidata.
Ako se na natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno, ako prijavljeni kandidati ne postignu zadovoljavajuće rezultate na provedenom testiranju, procjeni, odnosno razgovoru, ravnatelj Agencije će obustaviti provedbu postupka natječaja.

Ponude sa životopisom i dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostaviti u roku od 8 dana od objave u Narodnim novinama na adresu: Agencija za zaštitu osobnih podataka, 10000 Zagreb, Selska 136 s naznakom „za natječaj“.
Priložena natječajna dokumentacija se ne vraća.

Nepotpune i nepravovremene prijave, kao i prijave poslane elektroničkom poštom ili telefaksom, neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Agencija za zaštitu osobnih podataka

 

  Preuzmite dokumente:
 
 
  Natrag