Preporuka o poduzimanju mjera zaštite osobnih podataka potrošača


Preporuka o poduzimanju mjera zaštite osobnih podataka potrošača


Vezano uz  označavanje kuverti koje se šalju kupcima  sa natpisom „opomena“, sukladno čl.33. Zakona o zaštiti osobnih podataka  („Narodne novine“, broj:106/12, pročišćeni tekst),  dajemo preporuku za postupanje na sljedeći način: 

Osobni podaci moraju se obrađivati pošteno i zakonito odnosno za obradu osobnih podataka mora postojati zakonita svrha i valjan pravni temelj. Osobni podaci mogu se prikupljati i dalje obrađivati u svrhu s kojom je ispitanik upoznat, koja je izričito navedena i u skladu sa zakonom i mogu se dalje obrađivati samo u svrhu u koju su prikupljeni, odnosno u svrhu koja je podudarna sa svrhom prikupljanja (odredbe članka 6. Zakona o zaštiti osobnih podataka.

Nadalje,  sukladno članku 7. Zakona o zaštiti osobnih podataka osobni podaci smiju se prikupljati i dalje obrađivati, između ostalog, isključivo uz privolu ispitanika, u slučajevima određenim zakonom te u drugim taksativno navedenim slučajevima.

Voditelj zbirke osobnih podataka i primatelj dužni su poduzeti tehničke, kadrovske i organizacijske mjere zaštite osobnih podataka koje su potrebne da bi se osobni podaci zaštitili od slučajnog gubitka ili uništenja i od nedopuštenog pristupa, nedopuštene promjene, nedopuštenog objavljivanja i svake druge zlouporabe te utvrditi obvezu osoba koje su zaposlene u obradi podataka  na potpisivanje izjave o povjerljivosti.(čl. l8. cit. Zakona).

Zakon o tržištu električne energije („Narodne novine“, broj:22/13,102/15)  i  Opći uvjeti za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom („Narodne novine“, broj:85/15, dalje u tekstu:Opći uvjeti) izričito ne propisuju  da se kupcima koji svoje obveze iz ugovora o opskrbi energijom uredno ne podmiruju obaviještava o njihovom dugovanju kuvertom s oznakom „opomena“ na vanjskom dijelu kuverte. Naime, čl.74. Općih uvjeta   propisano je da operator sustava i/ili opskrbljivač može krajnjem kupcu koji nije platio novčanu obvezu u roku dospijeća ispostaviti opomenu u pisanom obliku, dok je čl.95.st.2.,  između ostaloga, propisano da operator sustava  može nakon prethodne obavijesti kao krajnju mjeru  privremeno obustaviti  isporuku električne energije krajnjem kupcu ako krajnji kupac  ni nakon opomene iz članka 72. ovih Općih uvjeta nije podmirio dospjele novčane obveze opskrbljivaču.

S obzirom na navedeno imajući pri tome u vidu odredbe Zakona o zaštiti osobnih podataka kao i ostalih propisa (npr. Opći uvjeti za obavljanje univerzalnih poštanskih usluga Hrvatske pošte d.d.), kojima se izričito propisuje koja tijela mogu na adresnoj strani primatelja (na kuverti ) staviti određenu oznaku tj. oznaku postupka,  smatramo da bi se u konkretnom slučaju oznaka „opomena“ na kuverti trebala izostaviti budući  da ne  nalazimo pravni temelj i zakonitu svrhu za isticanje na kuverti.

Naime, stavljanjem na kuvertu pored imena i prezimena te adrese primatelja  još i oznake „opomena“  neizravnim načinom ulazi se u sferu privatnosti određene osobe tj. njezine obveze koje ima prema društvu, bez prethodne privole i dopuštenja, postaju dostupne široj javnosti  odnosno svim osobama koje dolaze u dodir s takvom pošiljkom  (npr. poštar, susjed, član obitelji). Slijedom navedenog, dajemo preporuku  da bi se trebalo voditi računa  o zaštiti privatnosti fizičkih osoba  te bi se opomena trebala dostaviti na način propisan za osobnu dostavu bez oznake „opomena„ na vanjskom dijelu kuverte čime se Vaše društvo osigurava da je ispunilo svoju obvezu sukladno čl.72. Općih uvjeta, a kupac se smatra uredno upozorenim (nakon uredno izvršene osobne dostave) na mogućnost obustave el. energije u slučaju nepodmirivanja dugovanja.

Dakle smatramo da je obavještavanje kupaca u konkretnom slučaju moguće postići manje invazivnom metodom, kojom  bi Vaše društvo ispunilo svoje zakonske obveze, a s druge strane na taj bi se način poduzele sve mjere zaštite kako bi  osobni podaci i privatnost određene osobe bili na odgovarajući način zaštićeni sukladno čl.18. Zakona o zaštiti osobnih podataka.

 
 
  Natrag