Prikupljanje i obrada osobnih podataka maloljetnih učenika u obrazovnom sustavu


Prikupljanje i obrada osobnih podataka maloljetnih učenika u obrazovnom sustavu


Agencija kao neovisno nadzorno tijelo u području zaštite osobnih podataka u Republici Hrvatskoj sukladno članku 33. stavku 1. podstavku 7. Zakona o zaštiti osobnih podataka daje preporuku za unapređenje zaštite osobnih podataka maloljetnih učenika svih škola na području Republike Hrvatske.

Osobni podaci učenika moraju se obrađivati pošteno i zakonito, te se mogu prikupljati u svrhu s kojom je ispitanik upoznat, koja je izričito navedena i u skladu sa zakonom i mogu se dalje obrađivati samo u svrhu u koju su prikupljeni, odnosno u svrhu koja je podudarna sa svrhom prikupljanja. Nadalje, osobni podaci moraju biti bitni za postizanje utvrđene svrhe i ne smiju se prikupljati u većem opsegu nego što je to nužno da bi se postigla utvrđena svrha (članak 6. Zakona o zaštiti osobnih podataka).

Sukladno članku 7. stavku 1. Zakona o zaštiti osobnih podataka osobni podaci se, između ostalog, smiju prikupljati i dalje obrađivati isključivo uz privolu ispitanika, u slučajevima određenim zakonom, u svrhu sklapanja i izvršenja ugovora u kojem je ispitanik stranka te u drugim taksativno navedenim slučajevima u predmetnom članku. Isto tako za obradu osobnih podataka mora postojati zakonita svrha od strane voditelja zbirke osobnih podataka, odnosno osobni podaci moraju se obrađivati pošteno i zakonito. U stavku 3. istog članka  propisano da se osobni podaci koji se odnose na maloljetne osobe smiju prikupljati i dalje obrađivati u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka i uz posebne mjere zaštite propisane posebnim zakonom (članak 7. stavak 3. navedenog Zakona).

Osobni podaci u zbirkama osobnih podataka moraju biti odgovarajuće zaštićeni od slučajne ili namjerne zlouporabe, uništenja, gubitka, neovlaštenih promjena te drugih zlouporaba. Voditelj zbirke osobnih podataka i primatelj dužni su poduzeti tehničke, kadrovske i organizacijske mjere zaštite osobnih podataka koje su potrebne da bi se osobni podaci zaštitili od slučajnog gubitka ili uništenja i od nedopuštenog pristupa, nedopuštene promjene, nedopuštenog objavljivanja i svake druge zlouporabe te utvrditi obvezu osoba koje su zaposlene u obradi podataka, na potpisivanje izjave o povjerljivosti (članak l8. citiranog Zakona).

Prije svega je potrebno napomenuti kako Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17) kao poseban zakon, navodi da se odgoj i obrazovanje u školi ostvaruje se na temelju nacionalnog kurikuluma, nastavnih planova i programa i školskog kurikuluma. Školski kurikulum određuje nastavni plan i program izbornih predmeta, izvannastavne i izvanškolske aktivnosti i druge odgojno-obrazovne aktivnosti, programe i projekte prema smjernicama hrvatskog nacionalnog obrazovnog standarda. Školski kurikulum i godišnji plan i program objavljuju se na mrežnim stranicama škole u skladu s propisima vezanim uz zaštitu osobnih podataka.

Uzimajući u obzir poseban zakon (Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi) koji predstavlja pravni temelj za prikupljanje i obradu osobnih podataka učenika, pa tako i aktivnosti i raznih programa koji su navedeni u Godišnjem planu i programu rada za određenu školsku godinu, svakako je potrebno napomenuti kako u slučaju obrade osobnih podataka učenika koji prelaze na zakonu utemeljenu svrhu obrade koja je određena propisom, (primjerice: prikupljanje i javna objava fotografija na internetskim stranicama) potrebna izričita privola zakonskih zastupnika/roditelja maloljetnih učenika. Navedena izričita privola može biti dana u uniformiranom obliku za sve aktivnosti, programe, sudjelovanja koji su detaljno predviđeni Godišnjim planom o kojima su roditelji prethodno informirani sukladno članku 9. Zakona o zaštiti osobnih podataka i Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. 

Poglavito upozoravamo na primjenu članka 18. Zakona o zaštiti osobnih podataka, odnosno ovim putem upućujemo na potrebu zaštite osobnih podataka u punom opsegu kadrovskih, organizacijskih i tehničkih mjera zaštite kako ne bi dolazilo do zlouporabe osobnih podataka. Stoga upućujemo na obvezu poduzimanja organizacijskih i tehničkih mjera zaštite kako osobni podaci maloljetnih osoba ne bi bili dostupni neovlaštenim osobama.

Isto tako, potrebno je voditi brigu o načelu razmjernosti prilikom prikupljanja i obrade osobnih podataka osobito maloljetnih osoba, odnosno da se u konkretnom slučaju prikuplja samo nužan opseg osobnih podataka razmjerno svrsi te da se nakon preteka vremena za čiju svrhu su obrađivani isti brišu.

Nadalje, u slučaju da se u tijeku školske godine škole uključuju u razne programe koje nisu isključivo predviđeni školskim kurikulumom, nastavnim planom i programom odnosno roditelji nisu bili obaviješteni niti su za pojedinu aktivnost dali privolu, ovim putem upućujemo sve škole kao voditelje zbirke osobnih podataka učenika o navedenim aktivnostima sudjelovanjima u programima i sl. da prethodno informiraju roditelje  o obradi osobnih podataka u skladu sa člankom 9. Zakona o zaštiti osobnih podataka te da pribave privolu zakonskih zastupnika ako će djeca aktivno sudjelovati u istima te će se tom prilikom prikupljati i obrađivati osobnih podaci učenika. Isto tako, važno je napomenuti slučajeve kada su škole u određenim programima samo sudionici te direktno ne prikupljaju i obrađuju osobne podatke učenika, nego iste prikuplja neki drugi voditelj zbirke osobnih podataka na temelju privole zakonskih zastupnika, primjerice možemo navesti sudjelovanje velikog broja škola u programu povodom Dana sigurnijeg interneta točnije kviza za učenike organizatora Centra za nestalu i zlostavljanu djecu. U opisanom slučaju je škola kao tijelo koje se uključilo u program svojim sudjelovanjem dužno obavijestiti roditelje o mogućnosti i načinu sudjelovanja u kvizu, o identitetu voditelja zbirke osobnih podataka, o svrsi obrade njihovih osobnih podataka i sl., uzimajući u obzir činjenicu da je škola odlučila sudjelovati u određenom programu koji nudi dodatne aktivnosti koje učenici mogu popuniti uz prisutnost roditelja putem internetskih stranica organizatora određenog programa.

Nadalje, potrebno je napomenuti nekoliko slučajeva gdje se škole i učenici koriste za osobnu promociju pojedinaca pa tako imamo primjer gdje određeni pojedinci dolaze u škole (učionice, dvorišta i sl.) te se pri tome fotografiraju i snimaju sa maloljetnim učenicima u svrhu promidžbe i marketinga (političkog). Naime, Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi je određeno da je u školskim ustanovama zabranjen svaki oblik promidžbe i prodaje proizvoda koji nisu u skladu s ciljevima odgoja i obrazovanja (članak 59. citiranog Zakona). Stoga ovim putem upozoravamo i upućujemo sve škole kao voditelje zbirke osobnih podataka i zaposlenike u odgojno obrazovnim ustanovama da vode brigu da se osobni podaci učenika ne koriste u svrhe osobne promocije i promidžbe određenih osoba te da se sa osobnim podacima učenika postupa u skladu s odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka te Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, kao posebnog zakona. Isto tako, uzimajući u obzir članak 9. Zakona o zaštiti osobnih podataka upozoravamo na dužnost informiranja zakonskih zastupnika o korištenju i obradi osobnih podataka učenika.

Bitno je istaknuti kako navedena preporuka služi kao smjernica za postupanje prilikom obrade osobnih podataka djece od strane škola kao voditelja zbirke osobnih podataka te podizanje svijesti u zaštiti privatnosti djece kao ranjive skupine, uzimajući u obzir brz razvoj suvremenih tehnologija, a samim tim i obradi osobnih podataka putem istih. Naposljetku važno je napomenuti kako Agencija za zaštitu osobnih podataka i sama provodi edukacije djece, roditelja i nastavnika vezano uz obradu osobnih podataka te pozdravlja svaki projekt kojim se želi podići svijest o zaštiti privatnosti osobito o zaštiti privatnosti djece u sadašnjosti, ali i budućnosti.

 
 
  Natrag