Prikupljanje i obrada osobnih podataka prilikom prijavljivanja u starački dom


Prikupljanje i obrada osobnih podataka prilikom prijavljivanja u starački dom


Agencija za zaštitu osobnih podataka zaprimila je predstavku  vezanu za prikupljanje i obradu osobnih podataka putem obrasca prilikom prijavljivanja starijih i nemoćnih osoba u starački dom. Podnositelj predstavke navodi kako je prilikom traženja informacija za prijem starijih osoba u starački dom na Internet stranici Doma za starije osobe pronašao zahtjev za prijem starijih osoba u starački dom, a u kojem je naveden određeni opseg osobnih podataka, odnosno u kojem se traži da se navedu pored osnovnih osobnih podataka (primjerice: ime i prezime, adresa stanovanja itd.) i određeni drugi osobni podaci (primjerice: JBG, školska sprema, narodnost i itd.).
Kao dokaz svojim navodima podnositelj predstavke ovoj Agenciji je  dostavio obrazac/zahtjev za prijem osoba u starački dom, odnosno „Zamolbu za smještaj u dom za starije i nemoćne osobe“.

Slijedom navedenog temeljem članka 33. stavka 1. podstavka 7.  Zakona o zaštiti osobnih podataka („Narodne novine“, broj:106/12) u  svrhu unapređenja zaštite osobnih podataka dajemo sljedeću preporuku:

Zakon o zaštiti osobnih podataka uređuje zaštitu osobnih podataka te nadzor nad prikupljanjem, obradom i korištenjem osobnih podataka u Republici Hrvatskoj.

Obrada osobnih podataka sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka mora biti poštena i zakonita, što podrazumijeva da je obrada osobnih podataka dopuštena ako za nju postoji zakonita/opravdana svrha i valjani pravni temelj. Pravni temelji za obradu osobnih podataka taksativno su propisani člankom 7. Zakona o zaštiti osobnih podataka, između ostaloga, to je privola ispitanika i drugi zakon te drugi navedeni slučajevi u predmetnom članku Zakona, a svrha obrade osobnih podataka mora biti poznata i mora biti zakonita.

Osim navedenog sukladno načelu razmjernosti dozvoljeno je prikupljati osobne podatke u opsegu koji je nužan za ispunjenje točno određene svrhe te se osobni podaci ne smiju prikupljati u većem opsegu nego što je nužno da bi se postigla zakonom utvrđena svrha (članak 6. Zakona o zaštiti osobnih podataka).

U opisanom slučaju na prikupljanje i daljnju obradu osobnih podataka osoba primjenjuju se odredbe Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj: 157/13, 152/14, 99/15, 52/16) i Pravilnika o vođenju evidencije i dokumentacije pružatelja socijalnih usluga te načinu i rokovima za dostavu izvješća („Narodne novine“, broj: 100/15) koji bi u konkretnom slučaju za obradu osobnih podataka korisnika doma predstavljali valjani pravni temelj iz članka 7. Zakona o zaštiti osobnih podataka.

U vezi s time, Pravilnikom o vođenju evidencije i dokumentacije pružatelja socijalnih usluga te načinu i rokovima za dostavu izvješća propisan je sadržaj i način vođenja evidencija i dokumentacije o korisnicima, vrstama usluga i drugim važnim pitanjima za rad pružatelja socijalnih usluga  te način i rokovi za dostavu izvješća. Istim Pravilnikom propisana je obveza prikupljanja određenog opsega osobnih podataka korisnika domova u svrhu pružanja usluge smještaja u dom.

S obzirom na navedeno ova Agencija je uvidom u spomenute propise te obrascu utvrdila kako se prikuplja prekomjerni opseg osobnih podataka u odnosu na svrhu zbog koje se obrađuju (pružanje usluga smještaja u Domu). Primjerice utvrđeno je da se prikupljaju sljedeći osobni podaci JMBG, nacionalnost, stručna sprema, ranije zanimanje, odnosno prikuplja se različit opseg osobnih podataka u odnosu na Pravilnik o vođenju evidencije i dokumentacije pružatelja socijalnih usluga te načinu i rokovima za dostavu izvješća, a na koji se poziva Dom kao voditelj zbirke osobnih podataka.

U tom smislu ova Agencija temeljem članka 33. stavka 1. Zakona o zaštiti osobnih podataka daje preporuku za unaprjeđenje zaštite osobnih podataka na način Dom kao voditelj zbirke osobnih podataka prilikom prikupljanja i daljnje obrade osobnih podataka korisnika doma primjenjuje načelo razmjernosti i da sukladno tome prikuplja i dalje obrađuje samo osobne podatke  podaci koji su nužni za ispunjenje zakonom utvrđene svrhe (koji su propisani Pravilnikom kao obvezni podaci) dok je sve druge podatke potrebno naznačiti kao fakultativne (neobvezne), a koji bi se mogli prikupljati temeljem privole/suglasnosti osobe. Dakle, potrebno je voditi računa da se ne prikupljaju podaci u prekomjernom opsegu korisnika usluga doma u odnosu na svrhu njihovog prikupljanja (primjerice: umjesto JMBG-a dovoljno je prikupljanje OIB-a korisnika). Osim toga, ova Agencija daje preporuku da djelatnici Doma koji rade u obradi osobnih podataka korisnika Doma iste prethodno informiraju/upoznaju sa zakonskom osnovom, svrhom te opsegom prikupljanja i daljnje obrade osobnih podataka, tj. da iste upoznaju da li se radi o dobrovoljnom ili obveznom davanju podataka i mogućim posljedicama uskrate davanja podataka, a sve sukladno članku 9. Zakona o zaštiti osobnih podataka.

Zaključno ukazujemo i na obveznu primjenu članka 18. Zakona o socijalnoj skrbi temeljem kojeg je svakom korisniku prava u sustavu socijalne skrbi zajamčena tajnost i zaštita osobnih podataka (načelo tajnosti i zaštite osobnih podataka). U vezi s time Dom kao voditelj zbirke osobnih podataka u svrhu zaštite povjerljivosti osobnih podataka sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka i poštivanja gore navedenih načela kao i načela povjerljivosti obrade osobnih podataka mora poduzimati odgovarajuće mjere zaštite osobnih podataka u svrhu sprječavanja mogućih zlouporaba. Isto tako ukazujemo kako je potpisivanjem izjave o povjerljivosti potrebno obvezati osobe u obradi osobnih podataka korisnika usluga na čuvanje povjerljivosti svih osobnih podataka kojima imaju pravo pristupa za vrijeme obavljanja službe i nakon prestanka službe te da će osobne podatke koristiti isključivo u svrhu i za potrebe obavljanja djelatnosti. Također potrebno je navesti kako svako neovlašteno korištenje i raspolaganje osobnim  podacima predstavlja povredu radne dužnosti.

 
 
  Natrag