Prikupljanje i obrada osobnih podataka u svrhe marketinga


Prikupljanje i obrada osobnih podataka u svrhe marketinga


Prikupljanje i obrada osobnih podataka u svrhe marketinga

Marketing je s aspekta zaštite osobnih podataka dozvoljen pod uvjetom da je pošiljatelj marketinške poruke unaprijed (prilikom uspostave prvog kontakta sa građaninom)  obavijestio građanina o namjeri obrade njegovih osobnih podataka u marketinške svrhe, te da ga je obavijestio o njegovom pravu da se može usprotiviti takvoj obradi podataka, u kojem slučaju se njegovi osobni podaci ne smiju obrađivati u istu svrhu. Vezano za obradu osobnih podataka u svrhe marketinga, ističemo kako je člankom 21. Zakona o zaštiti osobnih podataka propisano da se ispitanik ima pravo usprotiviti obradi osobnih podataka u svrhe marketinga i u tom se slučaju osobni podaci koji se na njega odnose ne smiju se obrađivati u tu svrhu. Voditelj zbirke osobnih podataka dužan je ispitanika unaprijed obavijestiti o namjeravanoj obradi osobnih podataka u svrhe marketinga i o pravu da se takvoj obradi usprotivi. Nadalje, člankom 17. stavkom 1. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine, br. 41/14.), kao posebnim zakonom, zabranjeno je ostavljanje oglasnih poruka i materijala u ili na poštanskim sandučićima te na ili ispred kućnih vrata potrošača ako je takva zabrana na njima jasno napisana.
Detaljnije http://azop.hr/obrada-podataka-marketing
Preporuka http://azop.hr/info-servis/detaljnije/prikupljanje-i-obrada-osobnih-podataka-u-svrhe-marketinga

Obrada osobnih podataka u svrhe političkog marketinga

U smislu Zakona o zaštiti osobnih podataka politički marketing dozvoljen je pod uvjetom da je pošiljatelj marketinške poruke unaprijed (prilikom uspostave prvog kontakta sa građaninom)  obavijestio građanina (birača) o namjeri obrade njegovih osobnih podataka u marketinške svrhe, te da ga je obavijestio o njegovom pravu da se može usprotiviti takvoj obradi podataka, u kojem slučaju se njegovi osobni podaci ne smiju obrađivati u istu svrhu. 
Pravni temelj za prikupljanje i obradu osobnih podataka u svrhe političkog marketinga opisan je u odredbama Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor (čl. 28.-30.), Zakona o izboru Predsjednika Republike Hrvatske (čl. 13.-15.) te odredbama Zakona o lokalnim izborima (čl. 32. i 33.).
Detaljnije http://azop.hr/info-servis/detaljnije/preporuka-azop-a-vezano-uz-obradu-osobnih-podataka-u-svrhu-politickog-marke

Da li Agencija zaprima pritužbe građana u slučajevima političkog marketinga?

U svom dosadašnjem radu Agencija za zaštitu osobnih podataka susrela se sa većim brojem pritužbi građana vezano uz korištenje osobnih podataka u svrhu političkog marketinga  i to u vremenskim periodima neposredno prije održavanja izbora, bilo da se radilo o lokalnim, parlamentarnim ili predsjedničkim izborima. Postupajući po zaprimljenim zahtjevima Agencija je sukladno svojim zakonskim ovlastima provodila postupke u svrhu utvrđivanja zakonite obrade osobnih podataka u navedenu svrhu u kojima je donosila određeni pravorijek ili davala upute podnositeljima zahtjeva za daljnje postupanje. Agencija je u skladu sa svojim zakonom propisanim ovlastima izdala Preporuku za obradu osobnih podataka u svrhe političkog marketinga.
Prikupljanje i obrada osobnih podataka – izravni marketing (osiguravajuća društva)
Agencija je u dosadašnjem radu zaprimila nekoliko pritužbi građana vezanih za postupanje u obradi osobnih podatka osiguranika od strane društava za osiguranje u svrhe marketinga - upućivanje ponuda tj. poziva za sklapanje polica obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti. Sukladno svojim zakonskim ovlastima, kada je utvrdila da je došlo do povrede prava na zaštitu osobnih podatka osiguranika od strane pojedinih društava za osiguranje na način da su osobni podaci osiguranika korišteni u marketinške svrhe protivno odredbi članka 21. Zakona o zaštiti osobnih podatka, Agencija je donosila rješenja kojima je zabranila prikupljanje i daljnju obradu osobnih podatka građana u svrhu marketinga te naložila brisanje osobnih podatka prikupljanih u svrhu marketinga prikupljenih bez pravne osnove.

Korištenje broja mobilnog telefona u svrhe istraživanja tržišta

Fizička osoba čiji se osobni podaci obrađuju u marketinške svrhe, odnosno svrhe istraživanja tržišta može se  usprotiviti  takvoj obradi osobnih podataka i u tom se slučaju osobni podaci koji se na njega odnose ne smiju obrađivati u tu svrhu. Ukoliko se građanin protivi obradi svojih osobnih podataka u marketinške svrhe od strane trgovačkog društva, pozvan je tu tvrtku obavijestiti o svom protivljenju takvoj obradi osobnih podataka sukladno odredbi Zakona o zaštiti osobnih podataka (čl.21.st.1). Ukoliko trgovačko društvo (voditelj zbirke) ne postupi po zahtjevu građanina, isti se može obratiti Agenciji za zaštitu osobnih podataka koja će slučaj ispitati i donijeti na zakonu osnovano rješenje kojim primjerice može naložiti zabranu obrade i prikupljanja osobnih podataka kao i brisanja osobnih podataka.
Detaljnije http://azop.hr/obrada-podataka-marketing/detaljnije/koristenje-broja-mobilnog-telefona-u-svrhe-istrazivanja-trzista

 
 
  Natrag