Prikupljanje i obrada osobnih podataka učenika u svrhu političkog marketinga


Prikupljanje i obrada osobnih podataka učenika u svrhu političkog marketinga


Agencija za zaštitu osobnih podataka zaprimila je predstavku Pravobraniteljice za djecu vezano uz obradu osobnih podataka djece i učenika Srednje škole S.S., točnije korištenje njihovih osobnih podataka u promidžbene svrhe, odnosno svrhe političkog marketinga u promidžbenom spotu.

S aspekta pravnog okvira zaštite osobnih podataka ova Agencija kao neovisno nadzorno tijelo u području zaštite osobnih podataka u Republici Hrvatskoj sukladno članku 33. stavku 1. podstavku 7. Zakona o zaštiti osobnih podataka daje preporuku za unapređenje zaštite osobnih podataka te upozorava na obveznu primjenu odredaba Zakona o zaštiti osobnih podataka prilikom obrade osobnih podataka fizičkih osoba, osobito maloljetnih osoba.

Osobni podaci moraju se obrađivati pošteno i zakonito, te se mogu prikupljati u svrhu s kojom je ispitanik upoznat, koja je izričito navedena i u skladu sa zakonom i mogu se dalje obrađivati samo u svrhu u koju su prikupljeni, odnosno u svrhu koja je podudarna sa svrhom prikupljanja. Nadalje, osobni podaci moraju biti bitni za postizanje utvrđene svrhe i ne smiju se prikupljati u većem opsegu nego što je to nužno da bi se postigla utvrđena svrha (članak 6. Zakona o zaštiti osobnih podataka).

Sukladno članku 7. stavku 1. Zakona o zaštiti osobnih podataka osobni podaci se, između ostalog, smiju prikupljati i dalje obrađivati isključivo uz privolu ispitanika, u slučajevima određenim zakonom, u svrhu sklapanja i izvršenja ugovora u kojem je ispitanik stranka te u drugim taksativno navedenim slučajevima u predmetnom članku. Isto tako za obradu osobnih podataka mora postojati zakonita svrha od strane voditelja zbirke osobnih podataka, odnosno osobni podaci moraju se obrađivati pošteno i zakonito. U stavku 3. istog članka  propisano da se osobni podaci koji se odnose na maloljetne osobe smiju prikupljati i dalje obrađivati u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka i uz posebne mjere zaštite propisane posebnim zakonom.

Osobni podaci u zbirkama osobnih podataka moraju biti odgovarajuće zaštićeni od slučajne ili namjerne zlouporabe, uništenja, gubitka, neovlaštenih promjena te drugih zlouporaba. Voditelj zbirke osobnih podataka i primatelj dužni su poduzeti tehničke, kadrovske i organizacijske mjere zaštite osobnih podataka koje su potrebne da bi se osobni podaci zaštitili od slučajnog gubitka ili uništenja i od nedopuštenog pristupa, nedopuštene promjene, nedopuštenog objavljivanja i svake druge zlouporabe te utvrditi obvezu osoba koje su zaposlene u obradi podataka, na potpisivanje izjave o povjerljivosti (članak l8. citiranog Zakona).

Prije svega je potrebno napomenuti kako Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17) kao poseban zakon, navodi da se odgoj i obrazovanje u školi ostvaruje se na temelju nacionalnog kurikuluma, nastavnih planova i programa i školskog kurikuluma. Školski kurikulum određuje nastavni plan i program izbornih predmeta, izvannastavne i izvanškolske aktivnosti i druge odgojno-obrazovne aktivnosti, programe i projekte prema smjernicama hrvatskog nacionalnog obrazovnog standarda. Školski kurikulum i godišnji plan i program objavljuju se na mrežnim stranicama škole u skladu s propisima vezanim uz zaštitu osobnih podataka.

Poglavito upozoravamo na primjenu članka 18. Zakona o zaštiti osobnih podataka, odnosno ovim putem upućujemo na potrebu zaštite osobnih podataka u punom opsegu kadrovskih, organizacijskih i tehničkih mjera zaštite kako ne bi dolazilo do zlouporabe osobnih podataka. Stoga upućujemo na obvezu poduzimanja organizacijskih i tehničkih mjera zaštite kako bi se osigurala povjerljivost obrade te osigurala zaštita osobnih podataka maloljetnih osoba od pristupa neovlaštenim osobama.

Isto tako, potrebno je voditi brigu o načelu razmjernosti prilikom prikupljanja i obrade osobnih podataka osobito maloljetnih osoba, odnosno da se u konkretnom slučaju prikuplja samo nužan opseg osobnih podataka razmjerno svrsi te da se nakon preteka vremena za čiju svrhu su obrađivani isti brišu.

Nadalje, u slučaju da se u tijeku školske godine škole uključuju u razne programe koji nisu isključivo predviđeni školskim kurikulumom, nastavnim planom i programom odnosno roditelji nisu bili obaviješteni niti su za pojedinu aktivnost dali privolu, ovim putem upućujemo školu, kao voditelja zbirke osobnih podataka, da o navedenim aktivnostima sudjelovanjima u programima i sl. prethodno informiraju roditelje/zakonske zastupnike u skladu sa člankom 9. Zakona o zaštiti osobnih podataka te da pribave njihovu privolu ako će djeca aktivno sudjelovati u istima te će se tom prilikom prikupljati i obrađivati osobnih podaci učenika. Međutim, postoje slučajevi kada su škole u određenim programima samo sudionici te direktno ne prikupljaju i obrađuju osobne podatke učenika, nego iste prikuplja neki drugi voditelj zbirke osobnih podataka na temelju privole zakonskih zastupnika. U opisanom slučaju je škola kao tijelo koje se uključilo u program svojim sudjelovanjem dužno obavijestiti roditelje o mogućnosti i načinu sudjelovanja, o identitetu voditelja zbirke osobnih podataka, o svrsi obrade i sl. uzimajući u obzir činjenicu da je škola odlučila sudjelovati u određenom programu u kojem će se obrađivati osobni podaci njihovih učenika.

Nadalje, vezano uz konkretan slučaj gdje se škola i učenici koriste za osobnu promociju pojedinaca pa tako određeni pojedinci dolaze u škole (učionice, dvorišta i sl.) te se pri tome fotografiraju i snimaju sa učenicima u svrhu promidžbe i marketinga (političkog), osobito je bitno napomenuti da je Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi određeno da je u školskim ustanovama zabranjen svaki oblik promidžbe i prodaje proizvoda koji nisu u skladu s ciljevima odgoja i obrazovanja (članak 59. citiranog Zakona). Stoga ovim putem upozoravamo i upućujemo školu kao voditelja zbirke osobnih podataka i zaposlenike u odgojno obrazovnoj ustanovi da vode brigu da se osobni podaci učenika ne koriste u svrhe osobne promocije i promidžbe određenih osoba te da se sa osobnim podacima učenika postupa u skladu s odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka te Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, kao posebnog zakona, uzimajući u obzir članak 9. Zakona o zaštiti osobnih podataka (dužnost informiranja zakonskih zastupnika o korištenju i obradi osobnih podataka učenika).

Zaključno, navedena preporuka služi kao smjernica za postupanje prilikom obrade osobnih podataka djece od strane škola kao voditelja zbirke osobnih podataka te podizanje svijesti u zaštiti privatnosti djece kao ranjive skupine, uzimajući u obzir brz razvoj suvremenih tehnologija, a samim time i obradu osobnih podataka putem istih. Naposljetku važno je napomenuti kako Agencija za zaštitu osobnih podataka i sama provodi edukacije djece, roditelja i nastavnika vezano uz obradu osobnih podataka te pozdravlja svaki projekt kojim se želi podići svijest o zaštiti privatnosti osobito o zaštiti privatnosti djece u sadašnjosti, ali i budućnosti. 
 

 
 
  Natrag