HR | EN

logo
header pozadina-min

Obrada osobnih podataka ispitanika putem kamere u dizalu stambene zgrade

Objavljeno: 10.3.2023.

Nastavno na Vaš upit u vezi obrade osobnih podataka putem sustava videonadzora u stambenoj zgradi te s tim u vezi dopuštenosti postavljanja uređaja za videonadzor u dizalu stambene zgrade, Agencija za zaštitu osobnih podataka se očituje kako slijedi:

Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka  – Opća uredba o zaštiti podataka je u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u Republici Hrvatskoj od 25. svibnja 2018. godine.

Prije svega ističemo kako je prilikom svake obrade osobnih podataka, pa tako i prilikom obrade osobnih podataka putem sustava videonadzora, potrebno voditi računa o načelima obrade osobnih podataka, a za svako prikupljanje i obradu osobnih podataka u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka potrebno postojanje pravnog temelja.

Načela obrade osobnih podataka

Sukladno odredbi članka 5. Opće uredbe o zaštiti podataka, osobni podaci moraju biti zakonito, pošteno i transparentno obrađivani s obzirom na ispitanika (načelo zakonitosti, poštenosti i transparentnosti); prikupljeni u posebne, izričite i zakonite svrhe te se dalje ne smiju obrađivati na način koji nije u skladu s tim svrhama (načelo ograničavanja svrhe); primjereni, relevantni i ograničeni na ono što je nužno u odnosu na svrhe u koje se obrađuju (načelo smanjenja količine podataka); točni i prema potrebi ažurni (načelo točnosti); čuvani u obliku koji omogućuje identifikaciju ispitanika samo onoliko dugo koliko je potrebno u svrhe radi kojih se osobni podaci obrađuju (načelo ograničenja pohrane); i obrađivani na način kojim se osigurava odgovarajuća sigurnost osobnih podataka, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja primjenom odgovarajućih tehničkih ili organizacijskih mjera (načelo cjelovitosti i povjerljivosti).

Opća uredba o zaštiti podataka izričito propisuje i načelo odgovornosti, tj. propisuje da će voditelj obrade biti odgovoran i morati moći dokazati poštivanje načela koja se odnose na obradu osobnih podataka iz članka 5. Opće uredbe o zaštiti podataka („načelo odgovornosti“).

Pravni temelj za obradu osobnih podataka

Nadalje, za svako prikupljanje i obradu osobnih podataka u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka potrebno postojanje pravnog temelja iz članka 6. Opće uredbe o zaštiti podataka kojim je propisano da je obrada zakonita samo ako i u onoj mjeri u kojoj je ispunjeno najmanje jedno od sljedećega:

(a) ispitanik je dao privolu za obradu svojih osobnih podataka u jednu ili više posebnih svrha;

(b) obrada je nužna za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora;

(c) obrada je nužna radi poštovanja pravnih obveza voditelja obrade;

(d) obrada je nužna kako bi se zaštitili životno važni interesi ispitanika ili druge fizičke osobe;

(e) obrada je nužna za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti voditelja obrade;

(f) obrada je nužna za potrebe legitimnih interesa voditelja obrade ili treće strane, osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode ispitanika koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka, osobito ako je ispitanik dijete.

U kontekstu Vašeg upita, napominjemo kako se Općom uredbom o zaštiti podataka predviđaju specifikacije ili ograničenja njezinih pravila pravom države članice, te države članice mogu, u mjeri u kojoj je to potrebno radi usklađenosti i kako bi nacionalne odredbe bile razumljive osobama na koje se primjenjuju, elemente Uredbe uključiti u svoje nacionalno pravo.

Što se tiče zakonskog okvira i uređenja obrade osobnih podataka putem sustava videonadzora u Republici Hrvatskoj, Općom uredbom o zaštiti podataka predviđena je mogućnost državama članicama da uvedu posebne odredbe u pogledu videonadzora kako bi prilagodile primjenu pravila iz Opće uredbe o zaštiti podataka na način da se preciznije odrede posebni uvjeti za obradu, a sve pod uvjetom da je takva obrada usklađena s Općom uredbom o zaštiti podataka.

Slijedom navedenog, Republika Hrvatska je dana 27. travnja 2018. godine usvojila Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka koji je stupio na snagu dana 25. svibnja 2018. godine (NN 42/2018, u daljnjem tekstu: Zakon) kojim su u Republici Hrvatskoj detaljnije propisani uvjeti obrade osobnih podataka putem uspostavljanja sustava videonadzora, a koji se sukladno odredbi članka 25. stavka 2. Zakona na obradu osobnih podataka putem sustava videonadzora podredno primjenjuje, ako drugim zakonom nije drugačije određeno.

U vezi obrade osobnih podataka putem sustava videonadzora u stambenoj zgradi, ističemo kako se sukladno odredbi članka 26. stavka 1. Zakona, obrada osobnih podataka putem videonadzora može se provoditi samo u svrhu koja je nužna i opravdana za zaštitu osoba i imovine, ako ne prevladavaju interesi ispitanika koji su u suprotnosti s obradom podataka putem sustava videonadzora.

Nadalje, sukladno odredbi članka 31. stavka 2. Zakona, videonadzorom može se obuhvatiti samo pristup ulascima i izlascima iz stambenih zgrada te zajedničke prostorije.

Sukladno odredbi članka 31. stavka 3. Zakona, zabranjeno je korištenje videonadzora za praćenje radne učinkovitosti domara, spremačica i drugih osoba u stambenoj zgradi.

Ujedno napominjemo kako je sukladno odredbi članka 31. stavka 1. Zakona, za uspostavu videonadzora u stambenim odnosno poslovno – stambenim zgradama potrebna suglasnost suvlasnika koji čine najmanje 2/3 suvlasničkih dijelova.

Slijedom navedenog, u konkretnom slučaju, obrada osobnih podataka putem sustava videonadzora u dizalu stambene zgrade bila bi dopuštena u iznimnim situacijama i to samo u svrhu koja je nužna i opravdana za zaštitu osoba i imovine, ako ne prevladavaju interesi ispitanika koji su u suprotnosti s obradom osobnih podataka putem sustava videonadzora, a sve pod uvjetom postojanja pravnog temelja, a koji bi se u konkretnom slučaju mogao pronaći u odredbi članka 6. stavka 1. toč. f) Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka.

Ističemo kako je voditelj obrade dužan dokazati postojanje pravnog temelja, odnosno legitimnog interesa iz odredbe članka 6. stavka 1. toč. f) Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka, i to provođenjem testa (razmjernosti) legitimnog interesa.

Predložak testa (razmjernosti) legitimnog interesa dostupan je na poveznici: https://azop.hr/wp-content/uploads/2021/04/Test-razmjernosti.docx.

Sukladno uvodnoj izjavi 47. Opće uredbe o zaštiti podataka, legitimni interesi voditelja obrade, među ostalim onih interesa voditelja obrade kojem se osobni podaci mogu otkriti ili treće strane, mogu predstavljati pravnu osnovu za obradu pod uvjetom da interesi ili temeljna prava i slobode ispitanika nemaju prednost, uzimajući u obzir razumna očekivanja ispitanika koja se temelje na njihovom odnosu s voditeljem obrade. Takav legitimni interes mogao bi na primjer postojati u slučaju relevantnog i odgovarajućeg odnosa ispitanika i voditelja obrade u situacijama poput one kada je ispitanik klijent voditelja obrade ili u njegovoj službi. U svakom slučaju postojanje legitimnog interesa zahtijevalo bi pažljivu procjenu, među ostalim i toga može li ispitanik u vrijeme i u kontekstu prikupljanja osobnih podataka razumno očekivati obradu u dotičnu svrhu. Interesi i temeljna prava ispitanika posebno bi mogli nadvladati interes voditelja obrade ako se osobni podaci obrađuju u okolnostima u kojima ispitanici razumno ne očekuju daljnju obradu.

U kontekstu Vašeg upita, ističemo kako je dizalo mjesto u kojem osoba razumno očekuje višu razinu privatnosti odnosno ne očekuje da će u unutrašnjosti dizala njezini osobni podaci biti obrađivani putem videonadzornog sustava. Stoga bi se obrada osobnih podataka putem sustava videonadzora u dizalu stambene zgrade mogla smatrati opravdanom samo u iznimnim situacijama, i to primjerice u situacijama postojanja opasnosti od vandalizma i uništavanja dizala, odnosno u situacijama postojanja ozbiljne ugroze uništavanja imovine i sigurnosti osoba koje se koriste dizalom.

Slijedom navedenog, obrada osobnih podataka putem sustava videonadzora u dizalu stambene zgrade mogla bi se provoditi iznimno, pod uvjetima navedenim u ovom mišljenju, odnosno pod uvjetom postojanja legitimnog interesa iz odredbe članka 6. stavka 1. toč. f) Opće uredbe o zaštiti podataka, a koji je voditelj obrade dužan dokazati provođenjem testa (razmjernosti) legitimnog interesa. U slučaju nadzornog postupanja Agencije za zaštitu osobnih podataka, Agencija će zatražiti voditelja obrade dokaz o legitimnom interesu na koji se oslanja za obradu osobnih podataka putem videonadzornog sustava.

Dodatno, upućujemo Vas na poveznicu internetske stranice Agencije za zaštitu osobnih podataka na kojoj je dostupna Preporuka (često postavljana pitanja) o obradi osobnih podataka u stambenim zgradama: https://azop.hr/preporuka-cesto-postavljana-pitanja-obrada-osobnih-podataka-u-stambenim-zgradama/.

Cjelokupne informacije o obradi osobnih podataka putem video nadzora dostupne su u Preporuci o obradi osobnih podataka putem video nadzornog sustava koja je objavljena na internet stranici Agencije za zaštitu osobnih podataka: https://azop.hr/videonadzor-preporuka/

A

Povezano

Korištenje pametnih kartica sa fotografijom zaposlenika

Objavljeno: 28.6.2024. Nastavno na Vaš upit o korištenju pametne kartice s fotografijom zaposlenika sukladno propisima o zaštiti podataka te pitanja vezano uz biometrijske podatke, Agencija za zaštitu osobnih podataka se očituje kako slijedi: Uredba (EU) 2016/679...

Privola kao pravni temelj za obradu osobnih podataka zaposlenika

Objavljeno: 28.6.2024. Nastavno na Vaš upit o privoli radnika kao pravnom temelju za obradu osobnih podataka u kontekstu radnog odnosa, Agencija za zaštitu osobnih podataka se očituje kako slijedi: Člankom 6. Opće uredbe o zaštiti podataka utvrđeni su uvjeti zakonite...

X
Skip to content