Agencija za zaštitu osobnih podataka u međunarodnim tijelima


Agencija za zaštitu osobnih podataka u međunarodnim tijelima


Jedna od mnogobrojnih zadaća i obveza Agencije za zaštitu osobnih podataka (AZOP) odnosi se na sudjelovanje na međunarodnim konferencijama i radnim skupinama u obliku aktivnog člana ili promatrača. Redovnim i aktivnim prisustvom AZOP-a na međunarodnoj sceni pridonosi se kontinuiranom razvoju rada, pronalaženju boljih rješenja, usklađivanju zakonodavstva Republike Hrvatske u području zaštite osobnih podataka s najvišim europskim i svjetskim normama i standardima te ispunjavanju obveza koje proizlaze iz međunarodnih konvencija koje je Republika Hrvatska potpisala i ratificirala.

Vijeće Europe – Konvencija 108 (Convention 108 for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data)

Konvencija 108 za zaštitu osoba glede automatizirane obrade osobnih podataka prvi je međunarodni obvezujući instrument kojim se štiti pojedinac od zlouporabe do koje može doći prilikom prikupljanja i obrade njegovih osobnih podataka i koja u isto vrijeme regulira prekogranični prijenos osobnih podataka.

Konvenciju 108 donijelo je Vijeće Europe (Council of Europe) u Strasbourgu 28. siječnja 1981. godine, koje je osnovalo i Savjetodavni odbor (Consultative Committee of the Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data, T-PD). Republika Hrvatska je jedna od 40 članica Vijeća Europe koje su potpisale i ratificirale Konvenciju 108 te aktivno s pravom glasa sudjeluje u radu plenarnih sjednica Savjetodavnog odbora.

Radna grupa za policiju i pravosuđe (Working Party on Police and Justice)

Stjecanjem statusa punopravnog člana Proljetne konferencije AZOP je stekao pravo sudjelovanja u radu s pravom glasa u Radnoj grupi za policiju i pravosuđe (Working Party on Police and Justice) koja se u svom radu suočava sa sve većim izazovima zaštite prava pojedinaca u obradi njihovih osobnih podataka vezano uz rad policijskih tijela i provedbu zakona.

Radna grupa za članak 29 (Article 29 Working Party)

Radna Grupa za članak 29 predstavlja nezavisno savjetodavno tijelo Europske unije za područje zaštite osobnih podataka i privatnosti. Zadaće ove radne skupine definirane su člankom 30. Direktive 95/46/EZ te člankom 14. Direktive 97/66/EZ, a obuhvaćaju davanje stručnog mišljenja, savjetovanja i preporuka Europskoj Komisiji u svezi sa zaštitom osobnih podataka i privatnosti. U radu ove radne skupine AZOP ima status punopravnog člana, a sjednice se održavaju u Bruxellesu.

Interpol

Stručnjak za elektronsku obradu podataka iz AZOP-a izabran je za člana Povjerenstva za kontrolu dosjea Interpola kao najveće međunarodne organizacije kriminalističke policije, čime je potvrđena spremnost kadrova iz Republike Hrvatske za izvršavanje složenih zadataka u međunarodnim tijelima.

Europol

Europol (Europski policijski ured) osnovan je 1992. godine s ciljem sprečavanja i borbe protiv organiziranoga međunarodnoga kriminala. Sjedište ureda nalazi se u Haagu.

Republika Hrvatska u Europol-u ima časnika za vezu u svrhu razmjene podataka putem informacijskog sustava, kojim se između ostalog razmjenjuju i osobni podaci. Budući da je časnik za vezu pri Europol-u pripadnik MUP-a RH, isto Ministarstvo s AZOP-om ostvaruje dobru suradnju, kako bi se pri prikupljanju, razmjeni i obradi podataka kako unutar Republike Hrvatske tako i putem Europol-ovog informacijskog sustava izvan Republike Hrvatske sadržane informacije koje uključuju i osobne podatke upotrebljavale na odgovarajući način, sukladno pozitivnim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Eurojust

Eurojust je institucija Europske unije osnovana 2002. godine i smještena u Haagu. Cilj joj je povećati učinkovitost suradnje i koordinacije između nadležnih tijela država članica Europske unije u provedbi postupaka istrage i progona ozbiljnog prekograničnog i organiziranog kriminala, kao i za unapređenje postupaka pružanja složenijih oblika međunarodne pravne pomoći u kaznenim stvarima i za ubrzanje postupaka izručenja.

Republika Hrvatska je potpisala sporazum s Eurojust-om 09. studenog 2007. godine u Bruxellesu. Zbog razmjene informacija između RH I Eurojust-a, a posebno osobnih podataka, odvijaju se redovne razmjene stajališta te vrši nadzor nad provedbom obveza iz Ugovora koje AZOP kao nezavisno tijelo ima.

Međunarodna konferencija povjerenika za zaštitu osobnih podataka i privatnosti (International Conference of Data Protection and Privacy Commissioners)

Ova međunarodna Konferencija već 30 godina za redom okuplja 78 povjerenika za zaštitu osobnih podataka i privatnosti iz cijeloga svijeta. Otvoreni dio Konferencije javno je dostupan i pripadnicima gospodarskog i javnog sektora te organizacija civilnog društva. Na zatvorenom dijelu raspravlja se o ključnim pitanjima te se donose odluke vezane uz zaštitu osobnih podataka i privatnosti u krugu akreditiranih tijela za zaštitu osobnih podataka.

Na Konferenciji održanoj u listopadu 2008. godine u Strasbourgu Republika Hrvatska, koju je predstavljao AZOP, postala je stalna članica Konferencije s pravom glasa.

Konferencija povjerenika za zaštitu osobnih podataka zemalja srednje i istočne Europe (Meeting of the Central and Eastern European Data Protection Authorities, CEEDPA)

Zemlje članice Europske unije i kandidati za ulazak u Europsku uniju iz Srednje i Istočne Europe odnosno Bugarska, Češka, Estonija, Latvija, Litva, Mađarska, Makedonija, Poljska, Rumunjska, Slovačka, Slovenija i Hrvatska koje dijele zajedničku povijest nastavljaju suradnju na području zaštite osobnih podataka.

Proteklih 10 godina redovito jednom godišnje održavaju Konferenciju povjerenika za zaštitu osobnih podataka zemalja Srednje i Istočne Europe u organizaciji jedne od stalnih članova Konferencije. Domaćin 9. Konferencije bila je Republika Hrvatska, koja je istu održala u lipnju 2007. godine u Zadru.

Proljetna konferencija (Spring Conference)

Proljetna konferencija je stalna i najveća konferencija europskih povjerenika za zaštitu osobnih podataka koja se održava najmanje jednom godišnje i na kojoj se razmjenjuju iskustva o temama iz područja zaštite osobnih podataka, donose zaključci i prijedlozi za odgovarajuća tijela EU, Vijeće Europe i dr.

Na Proljetnoj konferencij u Rimu 2008. godine usvojena je rezolucija kojom je AZOP postao punopravnim članom Konferencije s pravom glasa.

Frankofona konferencija (L'Association francophone des autorités de protection des données personnelles)

Cilj ove Konferencije je razmjena iskustava i poticanje prava na zaštitu osobnih podataka i privatnosti u svim frankofonim zemljama. Na Konferenciji mogu sudjelovati i zemlje koje još nemaju uspostavljena nezavisna tijela za zaštitu osobnih podataka i čije zakonodavstvo ne predviđa zaštitu osobnih podataka.

U okviru prve Frankofone konferencije održane u rujnu 2007. godine u kanadskom gradu Montrealu osnovano je Frankofono društvo tijela za zaštitu osobnih podataka (L'Association francophone des autorités de protection des données personnelles), čiji je i AZOP aktivni član s pravom glasa.

 
 
  Natrag