Brisanje lažnog Instagram profila


Brisanje lažnog Instagram profila


5.6.2019.

Agencija za zaštitu osobnih podataka zaprimila je upit vezan za brisanje lažnog Instagram profila. S aspekta zaštite osobnih podataka, načelno odgovaramo kako slijedi:

Od 25. svibnja 2018., u svim državama članicama Europske unije, pa tako i u Republici Hrvatskoj, izravno se primjenjuje Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) SL EU L119, koja u svom članku 4. propisuje da su osobni podaci svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi, a pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca.

Člankom 5. Opće uredbe o zaštiti podataka propisano je da osobni podaci moraju biti zakonito, pošteno i transparentno obrađivani s obzirom na ispitanika, prikupljeni u posebne, izričite i zakonite svrhe, primjereni, relevantni i ograničeni na ono što je nužno u odnosu na svrhe u koju se obrađuju, točni i prema potrebi ažurni. 

Sukladno članku 6. Opće uredbe o zaštiti podataka obrada je zakonita samo ako i u onoj mjeri u kojoj je ispunjeno najmanje jedno od sljedećega: ispitanik je dao privolu za obradu svojih osobnih podataka u jednu ili više posebnih svrha; obrada je nužna za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora; obrada je nužna radi poštovanja pravnih obveza voditelja obrade; obrada je nužna kako bi se zaštitili ključni interesi ispitanika ili druge fizičke osobe; obrada je nužna za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti voditelja obrade; obrada je nužna za potrebe legitimnih interesa voditelja obrade ili treće strane, osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode ispitanika koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka.

Vezano za brisanje lažnog Instagram profila navodimo kako se za isto ispitanik mora obratiti osobno s obzirom na to da iz politike Instagram-a proizlazi kako je prilikom obraćanja potrebna izravna identifikacija osobe koja upućuje zahtjev. S ti u vezi navodimo internetsku poveznicu (link) s uputama za prijavu zlouporaba na Instagramu-u:
o https://azop.hr/zahtjevi-za-uklanjanje-osobnih-podataka/detaljnije/prijava-laznog-profila-na-instagramu

Naposljetku, ukoliko nakon što se podnese zahtjev za brisanje profila Instagram-u, a  Instagram ne postupi po istome, ispitanik se može obratiti ovoj Agenciji te dostaviti zahtjev koji je upućen Instagram-u i dokaz iz kojeg je razvidno da Instagram nije postupio po zahtjevu, odnosno drugu odgovarajuću dokumentaciju (sve relevantne dokaze).

 
 
  Natrag