Fotografiranje učenika škole


Fotografiranje učenika škole


6.6.2019.

Agencija za zaštitu osobnih podataka zaprimila je upit vezan za obradu osobnih podataka učenika škole, točnije fotografiranje istih. U vezi s time, iznosimo, sljedeći načelan odgovor:

Od 25. svibnja 2018., u svim državama članicama Europske unije, pa tako i u Republici Hrvatskoj, izravno se primjenjuje Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) SL EU L119  koja u članku 4. stavku 1. točci 1. propisuje da su osobni podaci svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi, a pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca.

Točkom 4. istog stavka i članka Opće uredbe o zaštiti podataka propisano je da je privola dobrovoljno, posebno, informirano i nedvosmisleno izražavanje želja ispitanika kojim on izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom daje pristanak za obradu osobnih podataka koji se na njega odnose. Člankom 7. Opće uredbe o zaštiti podataka propisani su uvjeti privole te u slučaju kada se obrada temelji na privoli, voditelj obrade mora moći dokazati da je ispitanik dao privolu za obradu svojih osobnih podataka. Ne može se smatrati da je privola dana dobrovoljno ako ispitanik nema istinski ili slobodan izbor ili ako nije u mogućnosti odbiti ili povući privolu bez posljedica.

Sukladno članku 5. Opće uredbe o zaštiti podataka, osobni podaci moraju biti zakonito, pošteno i transparentno obrađivani s obzirom na ispitanika, prikupljeni u posebne, izričite i zakonite svrhe, primjereni, relevantni i ograničeni na ono što je nužno u odnosu na svrhe u koju se obrađuju, točni i prema potrebi ažurni.
Članak 6. Opće uredbe o zaštiti podataka propisuje da je obrada zakonita samo ako i u onoj mjeri u kojoj je ispunjeno najmanje jedno od sljedećega: ispitanik je dao privolu za obradu svojih osobnih podataka u jednu ili više posebnih svrha, obrada je nužna za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora, obrada je nužna radi poštovanja pravnih obveza voditelja obrade, obrada je nužna kako bi se zaštitili ključni interesi ispitanika ili druge fizičke osobe, obrada je nužna za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti voditelja obrade, obrada je nužna za potrebe legitimnih interesa voditelja obrade ili treće strane, osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode ispitanika koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka, osobito ako je ispitanik dijete.
Napominjemo kako su djeca posebno ranjiva dobna skupina čiji se osobni podaci posebno štite stoga ona zaslužuju posebnu zaštitu u pogledu svojih osobnih podataka budući mogu biti manje svjesna rizika, posljedica i predmetnih zaštitnih mjera te svojih prava u vezi s obradom osobnih podataka (38. uvodna izjava Opće uredbe).
Kao poseban zakon u Vašem slučaju navodimo Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 136/14 - RUSRH, 152/14, 7/17 i 68/18) kojim se uređuje djelatnost osnovnog i srednjeg odgoja i obrazovanja u javnim ustanovama i kojim je propisano što se sve objavljuje na mrežnim stranicama škole. Osim navedenog Zakona, u primjeni su i svi ostali posebni propisi i podzakonski akti škole (godišnji plan i program rada škole) kojima se uređuje predmetna materija.
Navedeni Zakon u članku 28. propisuje kako škola radi na temelju školskog kurikuluma i godišnjeg plana i programa rada. Školski kurikulum određuje nastavni plan izbornih i fakultativnih predmeta, izvannastavne i izvanškolske aktivnosti, izborni dio međupredmetnih i/ili interdisciplinarnih tema i/ili modula i druge odgojno-obrazovne aktivnosti, programe i projekte te njihove kurikulume ako nisu određeni nacionalnim kurikulumom. Školskim kurikulumom se utvrđuje: strategija razvoja škole; aktivnost, program i/ili projekt; ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta; namjena aktivnosti, programa i/ili projekta; nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost; način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta; vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta; okvirni troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta; način njegova praćenja. Godišnjim planom i programom rada školske ustanove utvrđuje se mjesto, vrijeme, način i izvršitelji poslova, a sadrži: podatke o uvjetima rada; podatke o izvršiteljima poslova; godišnji kalendar rada; podatke o dnevnoj i tjednoj organizaciji rada; tjedni i godišnji broj sati po razredima i oblicima odgojno-obrazovnog rada; planove rada ravnatelja, učitelja, odnosno nastavnika te stručnih suradnika; planove rada školskog, odnosno domskog odbora i stručnih tijela; plan stručnog osposobljavanja i usavršavanja, u skladu s potrebama škole; podatke o ostalim aktivnostima u funkciji odgojno-obrazovnog rada i poslovanja školske ustanove.
Nastavno na navedeno, ističemo kako je stavkom 6. predmetnog članka 28. propisano kako je za sudjelovanje učenika u izbornim i fakultativnim predmetima, aktivnostima, modulima, programima i projektima koji nisu obvezni potrebno informirati roditelje i pribaviti njihovu pisanu suglasnost, dok je stavkom 11. istog članka propisano kako se školski kurikulum i godišnji plan i program objavljuju na mrežnim stranicama škole u skladu s propisima vezanim uz zaštitu osobnih podataka.
Prema tome,  odgojno-obrazovna ustanova dužna je postupati u skladu sa posebnim propisima koji se tiču Vaše djelatnosti, a što se odnosi i na obradu određenih podataka.
Vezano za fotografiranje djeteta od strane roditelja u učionici škole, a pritom je neizbježno da fotografira i druge učenike koji se  nalaze u učionici, s tim u vezi, navodimo kako se ova se Uredba ne primjenjuje na obradu osobnih podataka koju fizičke osobe obavljaju u okviru isključivo osobne ili kućne aktivnosti te stoga nije povezana s profesionalnom ili komercijalnom djelatnošću. Stoga iz navedenog proizlazi kako se odredbe Opće uredbe o zaštiti podataka ne bi odnosile na opisanu obradu ukoliko roditelji koji fotografiraju djecu dalje ne obrađuje osobne podatke (primjerice objavljuju na Internet stranicama, društvenim mrežama i sl.) nego koriste samo za vlastitu potrebu (primjerice: stvaranje privatnog foto albuma i sl.).

Nadalje, vezano za fotografiranje djece na školskim priredbama za navedeno nije potrebna prethodna privola roditelja maloljetne djece budući da se radi o školskim manifestacijama i skupnim grupnim fotografijama međutim, podrazumijeva se da su roditelji maloljetne djece  bili prethodno informirani da će njihova djeca biti fotografirana.
Međutim, ako se radi o pojedinačnim fotografijama potrebno je roditelje maloljetne djece prethodno informirati o svrsi u koju se fotografira te  zatražiti njihovu izričitu privolu za slikanje, te eventualno objavljivanje. Uvjeti privole propisani su  člankom 7. Opće uredbe o zaštiti podataka.

Dakle, temeljem navedenog prije svega potrebno je jasno razgraničiti o kakvim se fotografijama radi  te ovisno o tome, postupiti sukladno čl.13. Opće uredbe o zaštiti podataka koji nalaže voditelju obrade da prije prikupljanja osobnih podataka prethodno informira ispitanika o prikupljanju i obradi osobnih podataka te za obradu osobnih podataka ima odgovarajući pravni temelj sukladno čl.6 Opće uredbe o zaštiti podataka.

 
 
  Natrag