Legitimni interes kao pravni temelj za javnu objavu fotografija djece


Legitimni interes kao pravni temelj za javnu objavu fotografija djece


22. 11. 2019.

Nastavno na Vaš upit vezan uz područje primjene Opće uredbe te obradu osobnih podataka u skladu s istom, Agencija se očituje kako slijedi:

Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka  - Opća uredba o zaštiti podataka (dalje u tekstu: Opća uredba) je u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u Republici Hrvatskoj od 25. svibnja 2018. godine, te njezine odredbe moraju poštivati svi subjekti koji u sklopu svojih aktivnosti obrađuju osobne podatke fizičkih osoba u Europskoj uniji te u određenim slučajevima i subjekti izvan Europske Unije.

Međutim, člankom 2. Opće uredbe propisano je područje primjene Opće uredbe te je stavkom 1. određeno da se ista primjenjuje na obradu osobnih podataka koja se u cijelosti obavlja automatizirano te na neautomatiziranu obradu osobnih podataka koji čine dio sustava pohrane ili su namijenjeni biti dio sustava pohrane.

Nadalje, stavkom 2. istoga članka propisano je da se odredbe Opće uredbe ne primjenjuju na obradu osobnih podataka koju provodi fizička osoba tijekom isključivo osobnih ili kućnih aktivnosti dok je uvodnom odredbom 17 dodatno propisano da se Opća uredba ne primjenjuje na obradu osobnih podataka koja nije povezana s profesionalnom ili komercijalnom djelatnošću. S tim u vezi, Agencija ističe kako fotografiranje određene priredbe, odnosno dočeka privatnim uređajima roditelja djece ne potpada pod primjenu Opće uredbe te stoga navedena aktivnost roditelja ne ulazi u opseg Vaše odgovornosti.

Međutim, dodatno upozoravamo da ukoliko navedene fotografije budu javno objavljene, tada će takva obrada osobnih podataka potpadati pod primjenu Opće uredbe budući da u tom slučaju ista nadilazi isključivo osobne aktivnosti fizičkih osoba.

S druge strane, ukoliko Vi kao organizator određenog događaja vršite fotografiranje sudionika, tada je za takvo prikupljanje i obradu osobnih podataka u skladu s Općom uredbom potrebno postojanje pravnog temelja iz članka 6. Opće uredbe kojim je propisano da je obrada zakonita samo ako i u onoj mjeri u kojoj je ispunjeno najmanje jedno od sljedećega:

(a) ispitanik je dao privolu za obradu svojih osobnih podataka u jednu ili više posebnih svrha;
(b) obrada je nužna za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora;
(c) obrada je nužna radi poštovanja pravnih obveza voditelja obrade;
(d) obrada je nužna kako bi se zaštitili životno važni interesi ispitanika ili druge fizičke osobe;
(e) obrada je nužna za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti voditelja obrade;
(f) obrada je nužna za potrebe legitimnih interesa voditelja obrade ili treće strane, osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode ispitanika koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka, osobito ako je ispitanik dijete.

Nadalje, uvodnom izjavom 47 Opće Uredbe propisano je da legitimni interesi voditelja obrade, među ostalim onih interesa voditelja obrade kojem se osobni podaci mogu otkriti ili treće strane, mogu predstavljati pravnu osnovu za obradu pod uvjetom da interesi ili temeljna prava i slobode ispitanika nemaju prednost, uzimajući u obzir razumna očekivanja ispitanika koja se temelje na njihovom odnosu s voditeljem obrade. Takav legitiman interes mogao bi na primjer postojati u slučaju relevantnog i odgovarajućeg odnosa ispitanika i voditelja obrade u situacijama poput one kada je ispitanik klijent voditelja obrade ili u njegovoj službi. U svakom slučaju postojanje legitimnog interesa zahtijevalo bi pažljivu procjenu, među ostalim i toga može li ispitanik u vrijeme i u kontekstu prikupljanja osobnih podataka razumno očekivati obradu u dotičnu svrhu. Interesi i temeljna prava ispitanika posebno bi mogli nadvladati interes voditelja obrade ako se osobni podaci obrađuju u okolnostima u kojima ispitanici razumno ne očekuju daljnju obradu.

To znači da bi voditelj obrade, prije početka obrade, trebao provesti test razmjernosti. Navedeni test razmjernosti (ravnoteže) voditelj obrade provodi u nekoliko koraka te pritom procjenjuje koja bi se pravna osnova iz članka 6. Opće uredbe mogla primijeniti,  je li interes voditelja obrade zakonit ili nezakonit, utvrđuje je li obrada nužna za ostvarivanje interesa, uspostavlja privremenu ravnotežu procjenjivanjem je li interes voditelja obrade podređen temeljnim pravima ili interesima osoba čiji se podaci obrađuju (ispitanika), uspostavlja konačnu ravnotežu uzimanjem u obzir dodatnih zaštitnih mjera, utvrđuje postoji li mogućnost dokazivanja usklađenosti i osiguravanja transparentnosti te razmatra kako postupiti ako osoba čiji se podaci obrađuju (ispitanik) ostvaruje svoje pravo na prigovor.

U čl. 21. Opće uredbe stoji da ispitanik ima pravo na temelju svoje posebne situacije u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega, u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (e) ili (f), uključujući izradu profila koja se temelji na tim odredbama. Voditelj obrade više ne smije obrađivati osobne podatke, osim ako voditelj obrade dokaže da postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu koji nadilaze interese, prava i slobode ispitanika ili radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.

Prilikom procjene voditelja obrade o tome je li legitimni interes jači od prava ispitanika, bitnu stavku čini, između ostaloga, i to je li na fotografiji istaknut pojedinac ili je u pitanju skupna fotografija. Naime, fotografija ne bi smjela biti izravno usmjerena na točno određenu osobu kojom se ona ciljano izdvaja iz mase. Također treba uzeti u obzir je li osoba „označena“ prilikom objave na društvenoj mreži te da li ju se jasno može identificirati i slično.

Osim toga, navodimo da je ispitanike koji prisustvuju određenom događanju (priredbi, dočeku, itd.) potrebno prethodno obavijestiti o tome da će biti fotografirani i/ili snimani te da će njihovi osobni podaci biti javno objavljeni (fotografije, video snimci), a dodatno je potrebno poduzeti i sve ostale radnje kako bi se zaštitila privatnost sudionika.

Vezano uz fotografiranje djece, napominjemo kako je uvodnom odredbom 38 Opće uredbe propisano da ista zaslužuju posebnu zaštitu u pogledu svojih osobnih podataka budući mogu biti manje svjesna rizika, posljedica i predmetnih zaštitnih mjera te svojih prava u vezi s obradom osobnih podataka. Takvo pravo na posebnu zaštitu trebalo bi se posebno odnositi na upotrebu osobnih podataka djece u svrhu marketinga ili stvaranja osobnih ili korisničkih profila te prikupljanje osobnih podataka o djeci prilikom upotrebe usluga koje se izravno nude djetetu.

Imajući u vidu da su osobni podaci djeteta osobito osjetljivi, smatramo kako se fotografiranje i objava djeteta ne može temeljiti na legitimnom interesu ukoliko se određenom fotografijom pojedino dijete ciljano izdvaja iz mase te je fokus upravo na njemu. S druge strane, fotografiranje djece okupljene oko „Djeda Mraza“ predstavljalo bi grupnu fotografiju kojoj se fokus ne nalazi na pojedincu te bi navedeno stoga bilo sukladno odredbama Opće uredbe.

Zaključno, vezano uz fotografije nastale prije stupanja na snagu Opće uredbe, Agencija ističe kako je iste moguće zadržati uz supra naznačene uvjete, odnosno ukoliko za obradu navedenih osobnih podataka postoji valjani pravni temelj u smislu članka 6. Opće uredbe.

Slijedom iznesenog, ističemo kako je u svakom pojedinom slučaju potrebno utvrditi postojanje pravnog temelja za određenu obradu osobnih podataka te je u tom kontekstu potrebno utvrditi predstavlja li legitimni interes valjani pravni temelj u smislu gore iznesenih zahtjeva. Ukoliko provođenjem testa razmjernosti utvrdite kako u konkretnom slučaju pretežu interesi i prava ispitanika, tada se navedeni osobni podaci mogu obrađivati samo uz pribavljanje privole koja udovoljava svim zahtjevima iz Opće uredbe.

 
 
  Natrag