Objava osobnih podataka stanara na oglasnoj ploči stambene zgrade


Objava osobnih podataka stanara na oglasnoj ploči stambene zgrade


6.6.2019.

Agencija za zaštitu osobnih podataka zaprimila je upit vezan za objavu osobnih podataka stanara na oglasnoj ploči stambene zgrade (ime i prezime te iznos dugovanja). S tim u vezi iznosimo sljedeće:

Sukladno članku 6.1 Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja  2016. godine  o zaštiti pojedinca u vezi s obradom  osobnih podataka i o slobodnom kretanju  takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46 EZ ((SL EU L119/1) dalje u tekstu: Opća uredba o zaštiti podataka engl. GDPR)) obrada osobnih podataka je zakonita, ako je ispitanik dao privolu za obradu svojih osobnih podataka u jednu ili više posebnih svrha ili je obrada nužna radi poštovanja pravnih obveza voditelja obrade, odnosno obrada je zakonita ako su ispunjeni drugi taksativno navedeni  pravni temelji/ uvjeti za obradu osobnih podataka 

Kao poseban propis u ovom slučaju treba navesti Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“, broj: od 91/96. do 152/14.) koji je odredbom članka 39. regulirao kako svaki suvlasnik ima pravo sudjelovati u odlučivanju o svemu što se tiče stvari koja je u suvlasništvu (upravljanje stvarju) zajedno s ostalim suvlasnicima.

U tom smislu svi suvlasnici ponaosob imaju pravo uvida u iznos dugovanja za pričuvu ostalih suvlasnika stambene zgrade, odnosno ako za isto postoji naročito opravdana i zakonita svrha. Podatak o dugovanju za pričuvu za svakog pojedinog suvlasnika moguće je primjerice ostalim suvlasnicima stambene zgrade priopćiti na skupu stanara ili se navedeno može dostaviti svim suvlasnicima stambene zgrade putem poštanskih sandučića (objava na oglasnoj ploči stambene zgrade ne bi bila u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka).

 
 
  Natrag