Objava popisa diplomiranih studenata na mrežnim stranicama fakulteta


Objava popisa diplomiranih studenata na mrežnim stranicama fakulteta


6.6.2019.

Ova Agencija zaprimila je upit vezan uz mogućnost objave popisa diplomiranih studenata na mrežnim stranicama fakulteta, nastavno navodimo sljedeći načelan odgovor:

Ističemo kako se od 25. svibnja 2018., u svim državama članicama Europske unije, pa tako i u Republici Hrvatskoj, izravno primjenjuje Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) SL EU L119.

Sukladno članku 5. Opće uredbe o zaštiti podataka  osobni podaci moraju biti zakonito, pošteno i transparentno obrađivani s obzirom na ispitanika, prikupljeni u posebne, izričite i zakonite svrhe, primjereni, relevantni i ograničeni na ono što je nužno u odnosu na svrhe u koju se obrađuju (načelo smanjenja količine podataka), točni i prema potrebi ažurni, obrađivani na način kojim se osigurava odgovarajuća sigurnost osobnih podataka, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja primjenom odgovarajućih tehničkih ili organizacijskih mjera (načelo cjelovitosti i povjerljivosti).

Nadalje, članak 6. stavak 1. Opće uredbe o zaštiti podataka propisuje kako je obrada osobnih podataka zakonita samo ako i u onoj mjeri u kojoj je ispunjeno najmanje jedno od sljedećeg: ispitanik je dao privolu za obradu svojih osobnih podataka u jednu ili više posebnih svrha;  obrada je nužna za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora; obrada je nužna radi poštovanja pravnih obveza voditelja obrade; obrada je nužna kako bi se zaštitili ključni interesi pravnih obveza voditelja obrade; obrada je nužna za izvršavanje zadaće od javnog interesa  ili pri izvršavanju službene ovlasti voditelja obrade; obrada je nužna za potrebe legitimnih interesa voditelja obrade ili treće strane.

S obzirom da iz upita nije jasno koja bi bila svrha i temelj navedene objave, načelno smatramo kako je u svakom slučaju obrade osobnih podataka potrebno imati zakonitu svrhu i temelj za obradu osobnih podataka iz članka 6. stavka 1. Opće uredbe o zaštiti podataka. S obzirom da u se u upitu navodi kako je već prikupljena privola od studenata koji su diplomirali u zadnjih godinu dana, smatramo kako možete objaviti imena i prezimena samo u odnosu na studente od kojih ste dobili privolu. U tom kontekstu je također potrebno naglasiti kako privola treba biti specificirana, te točno i jasno naglasiti u koje svrhe će se obrađivati osobni podaci, odnosno koji opseg podataka će biti objavljen na mrežnim stranicama fakulteta.

U odnosu na studente koji Vam nisu dali privolu, smatramo kako je za objavu potrebno tražiti njihovu privolu kako bi se njihovi podaci mogli objaviti na mrežnim stranicama fakulteta.

Prilikom navedene objave potrebno je voditi računa o opsegu podataka koji se objavljuju, kako ne bi došlo do obrade osobnih podataka u prekomjernom opsegu, što bi posljedično moglo dovesti do zluporabe osobnih podataka. Dakle, držimo kako bi bilo moguće objaviti ime i prezime studenata, dok bi se primjerice objava njihovog datuma rođenja, adrese stanovanja i slično smatrala obradom u prekomjernom opsegu, za što ne bi postojala zakonita osnova i svrha.

 
 
  Natrag