Objava rasporeda čišćenja snijega na oglasnoj ploči stambene zgrade ili mrežnim stranicama


Objava rasporeda čišćenja snijega na oglasnoj ploči stambene zgrade ili mrežnim stranicama


6.6.2019.

Ova Agenciji zaprimila je upit vezano za objavu rasporeda čišćenja snijega na oglasnoj ploči  stambene zgrade ili mrežnim stranicama, nastavno navodimo sljedeće:

Članak 5. Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) SL EU L119 propisuje kako osobni podaci moraju biti zakonito, pošteno i transparentno obrađivani s obzirom na ispitanika, prikupljeni u posebne, izričite i zakonite svrhe, primjereni, relevantni i ograničeni na ono što je nužno u odnosu na svrhe u koju se obrađuju (načelo smanjenja količine podataka), točni i prema potrebi ažurni, obrađivani na način kojim se osigurava odgovarajuća sigurnost osobnih podataka, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja primjenom odgovarajućih tehničkih ili organizacijskih mjera (načelo cjelovitosti i povjerljivosti).
Sukladno članku 6. stavku 1. Opće uredbe obrada osobnih podataka je zakonita samo ako i u onoj mjeri u kojoj je ispunjeno najmanje jedno od sljedećeg: a) ispitanik je dao privolu za obradu svojih osobnih podataka u jednu ili više posebnih svrha; b) obrada je nužna za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora; c) obrada je nužna radi poštovanja pravnih obveza voditelja obrade; d) obrada je nužna kako bi se zaštitili ključni interesi pravnih obveza voditelja obrade; e) obrada je nužna za izvršavanje zadaće od javnog interesa  ili pri izvršavanju službene ovlasti voditelja obrade; f) obrada je nužna za potrebe legitimnih interesa voditelja obrade ili treće strane.

U opisanom slučaju treba obratiti pozornost i na članak 39. stavak 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14) koji propisuje kako svaki suvlasnik ima pravo sudjelovati u odlučivanju o svemu što se tiče stvari koja je u suvlasništvu (upravljanje stvarju) zajedno s ostalim suvlasnicima i u tom smislu svi suvlasnici ponaosob imaju pravo na primjerak rasporeda za čišćenje snijega.

Iz svega gore navedenog proizlazi kako su suvlasnici obvezni čistiti snijeg, dok predstavnici suvlasnika trebaju izraditi raspored čišćenja snijega. U odnosu na objavu rasporeda na oglasnoj ploči u stambenoj zgradi, te osobito javno na mrežnim stranicama upravitelja zgrade smatramo kako se ista svrha (obavještavanje suvlasnika o datumu zaduženja čišćenja snijega) može postići manje invazivnom metodom. Naime, Agencija smatra kako bi se u rasporedu čišćenja snijega umjesto imena i prezimena suvlasnika, trebali navesti drugi podaci, kao npr. broj stana koji je taj dan zadužen za čišćenje snijega ili kat zgrade. Javnom objavom rasporeda čišćenja snijega sa imenom i prezimenom suvlasnika isti bi omogućio uvid u raspored svim neovlaštenim osobama koje imaju fizički pristup zgradi.

Stoga, u konkretnom slučaju ne pronalazimo zakonitu osnovu za javnu objavu rasporeda u navedenom opsegu na mrežnim stranicama i na oglasnoj ploči zgrade, s obzirom da je za navedenu objavu potrebna privola svakog suvlasnika ponaosob kao zakonita osnova iz članka 6. stavka 1. (a) Opće uredbe o zaštiti podataka.

 
 
  Natrag