Objava video zapisa na kojem se nalaze učenici škole na web stranicama Grada


Objava video zapisa na kojem se nalaze učenici škole na web stranicama Grada


6.6.2019.

Agencija za zaštitu osobnih podataka zaprimila je upit o objavi video zapisa na kojem se nalaze učenici škole na web stranicama Grada. Nastavno na navedeno, dajemo sljedeći odgovor:

Sukladno članku 5.1.a) Opće uredbe o zaštiti podataka, eng. skraćeno GDPR) osobni podaci moraju s obzirom na ispitanika biti obrađivani zakonito, pošteno i transparentno (načelo zakonitosti, poštenosti i transparentnosti). Također, prema članku 5.1.b) Opće uredbe o zaštiti podataka osobni podaci moraju biti prikupljeni u posebne, izričite i zakonite svrhe te se dalje ne smiju obrađivati na način koji nije u skladu s tim svrhama (načelo ograničavanja svrhe). Nadalje, sukladno članku 5.1. c) Opće uredbe o zaštiti podataka osobni podaci moraju biti primjereni, relevantni i ograničeni na ono što je nužno u odnosu na svrhe u koje se obrađuju (načelo smanjenja količine podataka). Osim toga, osobni podaci moraju biti obrađivani na način kojim se osigurava odgovarajuća sigurnost osobnih podataka, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja primjenom odgovarajućih tehničkih ili organizacijskih mjera (načelo cjelovitosti i povjerljivosti prema članku 5.1.f) Opće uredbe o zaštiti podataka).

Kako proizlazi iz članka 6. 1. Opće uredbe o zaštiti podataka, obrada osobnih podataka je zakonita samo ako i u onoj mjeri u kojoj je ispunjeno najmanje jedno od sljedećeg: a) ispitanik je dao privolu za obradu svojih osobnih podataka u jednu ili više posebnih svrha; b) obrada je nužna za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora; c) obrada je nužna radi poštovanja pravnih obveza voditelja obrade; d) obrada je nužna kako bi se zaštitili ključni interesi ispitanika ili druge fizičke osobe; e) obrada je nužna za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti voditelja obrade; f) obrada je nužna za potrebe legitimnih interesa voditelja obrade ili treće strane.

Nadalje, što se tiče obrade (objave) osobnih podataka djece, navodimo kako prema uvodnoj izjavi (38) Opće uredbe o zaštiti podataka djeca zaslužuju posebnu zaštitu u pogledu svojih osobnih podataka budući mogu biti manje svjesna rizika, posljedica i predmetnih zaštitnih mjera te svojih prava u vezi s obradom osobnih podataka. Takvo pravo na posebnu zaštitu trebalo bi se posebno odnositi na upotrebu osobnih podataka djece u svrhu marketinga ili stvaranja osobnih ili korisničkih profila te prikupljanje osobnih podataka o djeci prilikom upotrebe usluga koje se izravno nude djetetu.

Osim toga, treba voditi računa u koju svrhu, na koji način i kome se čine dostupnima osobni podaci djece, da li je obrada osobnih podataka djece invazivna i da li predstavlja rizik, odnosno ugrozu privatnosti, koja može imati dalekosežne posljedice na razvoj djeteta i njegov integritet, te se može negativno odraziti na njegovu koncentraciju i učenje, kao i njegove svakodnevne odnose i interakciju  unutar obitelji, škole ali i cjelokupnog društva.  

U konkretnom slučaju načelno navodimo kako u smislu članka 5.1.b) Opće uredbe o zaštiti podataka ne nalazimo opravdanu (zakonitu) svrhu za objavu video zapisa na kojem se nalaze učenici, naročito imajući u vidu kontekst objave predmetnog video zapisa, odnosno naslov i sadržaj članka kojem prilaže predmetni video zapis.

Isto tako, držimo da u ovom slučaju nisu ispunjeni uvjeti za zakonitu obradu osobnih podataka iz članka 6.1. Opće uredbe o zaštiti podataka u smislu da postoje drugi interesi koji su prevladavajući u odnosu na interes zaštite privatnosti i osobnih podataka ispitanika (u ovom slučaju učenika navedene škole). Za objavu osobnih podataka učenika navedene škole ne postoji utemeljenje u smislu postojanja i poštivanja pravnih obveza Grada, niti je ispunjen uvjet postojanja javnog interesa, u kojem slučaju bi cjelokupnoj javnosti trebalo omogućiti dostupnost osobnim podacima pojedinaca (kao što je to učinjeno u konkretnom slučaju).

Zaključno, pri svakoj obradi (objavi) osobnih podataka treba voditi računa o svrsi obrade (objave) osobnih podataka, odnosno da li je obrada (objava) osobnih podataka opravdana (zakonita), da li postoji pravni temelj za obradu (objavu) osobnih podataka te u slučaju postojanja opravdane (zakonite) svrhe i pravnog temelja za obradu (objavu) osobnih podataka potrebno je rukovoditi se načelom razmjernosti i smanjenja količine podataka na način da je dopustivo objaviti samo najnužniji opseg osobnih podataka, ovisno o svrsi u koju se osobni podaci objavljuju. Isto tako, potrebno je voditi računa o kategoriji ispitanika (u ovom slučaju učenici navedene škole), budući da (u slučaju da se radi o maloljetnim učenicima) navedena kategorija ispitanika zaslužuje posebnu zaštitu u pogledu svojih osobnih podataka. To znači da u slučaju ako je privola pravni temelj za objavu osobnih podataka djece (članak 6.1.a) Opće uredbe o zaštiti podataka), takva privola mora biti pribavljena od nositelja roditeljske odgovornosti, odnosno zastupnika/skrbnika pojedinog djeteta koji će zastupati djetetove interese.

Konačno, svatko tko raspolaže te na bilo koji način obrađuje osobne podatke treba voditi računa o njihovoj sigurnosti a sve kako bi se osigurala njihova cjelovitost i povjerljivost (članak 5.1.f) Opće uredbe o zaštiti podataka).

 
 
  Natrag