Obrada osobnih podataka o zdravlju


Obrada osobnih podataka o zdravlju


Agencija je zaprimila upit vezan za obradu osobnih podataka o zdravlju, odnosno dostavu medicinske dokumentacije Fakultetu u svrhu ostvarivanja prava podnositeljice upita na mirovanje obveze (mirovanje studija), a u kojem nije navedeno kakvu specijalističku dokumentaciju Fakultet od podnositeljice traži, dajemo sljedeći načelan odgovor:

Odredbama Zakonom o zaštiti osobnih podataka („Narodne novine“, broj:106/12, pročišćeni tekst) propisano je da se osobni podaci moraju obrađivati pošteno i zakonito uz valjani pravni temelj  i zakonitu svrhu.

Medicinska dokumentacija sadrži podatke o zdravlju koji spadaju u posebnu kategoriju osobnih podataka koji se samo iznimno mogu  prikupljati i dalje obrađivati  pod uvjetima iz članka 8. navedenog Zakona, između ostalog ako je obrada podataka potrebna u svrhu izvršavanja prava i obveza koje ima voditelj zbirke osobnih podataka na temelju posebnih propisa.

U konkretnom slučaju u primjeni bi bio Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“, broj: 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15) te Pravilnik o studiranju na preddiplomskim i diplomskim studijima Filozofskog fakulteta u Rijeci.
Člankom 88. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju propisana su prava i obveze studenta, u konkretnom slučaju mirovanje obveze studenta za vrijeme služenja vojnoga roka, za vrijeme trudnoće i do godine dana starosti djeteta, za vrijeme dulje bolesti te u drugim opravdanim slučajevima prekida studija.
Nadalje, Pravilnikom o studiranju na preddiplomskim i diplomskim studijima F. F. u R. pobliže se uređuju pravila studiranja, između ostaloga i pravo na mirovanje obveze studenta (mirovanje studija) na preddiplomskim i diplomskim studijima koje ustrojava i izvodi Sveučilište u Rijeci, F. F. u R. (dalje u tekstu: Fakultet).

Naime, člankom 18. citiranog Pravilnika regulirano je priznavanje prava na mirovanje obveze studenta, tj. taksativno su navedeni slučajevi čijim ispunjenjem student stječe mogućnost priznavanja prava na mirovanje obveze (primjerice: mirovanje obveze za vrijeme trudnoće, mirovanje obveze za vrijeme dulje bolesti). Istim Pravilnikom je propisano da se pravo na mirovanje obveze ostvaruje u slučaju dulje bolesti studenta koje traje u neprekidnom trajanju od najmanje 60 dana ili s prekidima u trajanju od 90 dana tijekom akademske godine, kao i bolničko liječenje u neprekidnom trajanju od najmanje 15 dana u vrijeme redovitih ispitnih rokova. Nadalje, Pravilnikom je regulirana procedura ostvarivanja prava na mirovanje obveze studenta na temelju pisanog zahtjeva s obrazloženjem i s pripadajućom vjerodostojnom dokumentacijom. Međutim, istim nije detaljno regulirano koja vrsta dokumentacije se može prikupljati i dalje obrađivati u takve svrhe.

Slijedom navedenog, mišljenja smo kako je u opisanom slučaju Fakultetu potrebno dostaviti relevantnu liječničku dokumentaciju (primjerice: potvrdu doktora obiteljske medicine/specijalista medicine) imajući pri tome u vidu opseg podataka koje sadrži takva dokumentacija. Naime, podaci o zdravlju sukladno članku 8. Zakona o zaštiti osobnih podataka smatraju se posebno osjetljivim osobnim podacima te je njihova obrada dopuštena pod točno određenim uvjetima u navedenom članku (između ostaloga uz privolu osobe te izvršavanja prava i obveza voditelja zbirke osobnih podatka na temelju posebnih propisa).

Zaključno, a s obzirom na općenitost upita načelno smo stava kako Fakultet nema kompetenciju za pregled liječničke dokumentacije, odnosno nema pravo utvrđivati razloge izostanka uvidom u osobne podatke o zdravlju (dijagnoze) podnositeljice upita koje su sadržane u otpusnim pismima, već je za isto mjerodavan liječnik.

 
 
  Natrag