Obrada osobnih podataka umrlih osoba


Obrada osobnih podataka umrlih osoba


Zakon o zaštiti osobnih podataka u članku 1. određuje kako se njegovim odredbama  uređuje zaštita osobnih podataka o fizičkim osobama te nadzor nad prikupljanjem, obradom i korištenjem osobnih podataka u RH.

Svrha zaštite osobnih podataka je zaštita privatnog života i ostalih ljudskih prava i temeljnih sloboda u prikupljanju, obradi i korištenju osobnih podataka.

Zaštita osobnih podataka u RH osigurana je svakoj fizičkoj osobi bez obzira na državljanstvo i prebivalište te neovisno o rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju ili drugim osobinama.

Sukladno članku 2. stavak 1. točka 1. Zakona osobni podatak je svaka informacija koja se odnosi na identificiranu fizičku osobu ili fizičku osobu koja se može identificirati (ispitanik); osoba koja se može identificirati je osoba čiji se identitet može utvrditi izravno ili neizravno, posebno na osnovi jednog ili više obilježja specifičnih za njezin fizički, psihološki, mentalni, gospodarski, kulturni ili socijalni identitet.

Stoga možemo reći da se odredbe Zakona o zaštiti osobnih podataka ne odnose na umrle osobe i njihove osobne podatke, iz razloga što umrle osobe više nisu fizičke osobe u smislu odredbi Zakona, te je slijedom rečenog dozvoljeno prikupljanje i obrada osobnih podataka umrlih osoba, osim u slučajevima kada takvo prikupljanje i daljnja obrada osobnih podataka umrlih osoba direktno ili indirektno utječe na osobne podatke fizičkih osoba, tj. ako takvo prikupljanje i obrada predstavljaju kršenje odredbi ZZOP-a ili ako predstavlja kršenje odredbi Zakona o tajnosti podataka (Narodne novine, br. 79/07.) ili kojeg drugog posebnog propisa.

 
 
  Natrag