Postavljanja videonadzora u zajedničke prostorije stambene zgrade


Postavljanja videonadzora u zajedničke prostorije stambene zgrade


6.6.2019.

Agencija za zaštitu osobnih podataka  zaprimila je upit vezan za potrebnu suglasnost suvlasnika prilikom postavljanja videonadzora u zajedničke prostorije stambene zgrade. Nastavno na navedeno, dajemo sljedeći odgovor:

Članak 4. stavak 1. točka 1. Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) SL EU L119  propisuje da su osobni podaci svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi, a pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca.

Video zapis dobiven video nadzornom kamerom predstavlja osobni podatak u smislu navedenog članka 4. stavak 1. točka 1. Opće uredbe o zaštiti podataka, jer se kamerom bilježe pokreti i obilježja putem kojih se osoba može identificirati.

Osobni podaci moraju biti zakonito, pošteno i transparentno obrađivani s obzirom na ispitanika, prikupljeni u posebne, izričite i zakonite svrhe, primjereni, relevantni i ograničeni na ono što je nužno u odnosu na svrhe u koju se obrađuju, točni i prema potrebi ažurni (članak 5. Opće uredbe o zaštiti podataka).
Sukladno članku 6. Opće uredbe o zaštiti podataka obrada je zakonita samo ako i u onoj mjeri u kojoj je ispunjeno najmanje jedno od sljedećega: ispitanik je dao privolu za obradu svojih osobnih podataka u jednu ili više posebnih svrha; obrada je nužna za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora; obrada je nužna radi poštovanja pravnih obveza voditelja obrade; obrada je nužna kako bi se zaštitili ključni interesi ispitanika ili druge fizičke osobe; obrada je nužna za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti voditelja obrade; obrada je nužna za potrebe legitimnih interesa voditelja obrade ili treće strane, osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode ispitanika koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka, osobito ako je ispitanik dijete.
Također, ističemo kako je 25. svibnja 2018. na snagu Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“, broj 42/18) te se njime osigurava provedba Opće uredbe o zaštiti podataka. Predmetnim Zakonom kao posebnim zakonom uređuje se obrada osobnih podataka putem videonadzora te je člankom 25. propisano kako se videonadzor u smislu odredbi predmetnog Zakona odnosi na prikupljanje i daljnju obradu osobnih podataka koja obuhvaća stvaranje snimke koja čini ili je namijenjena da čini dio sustava pohrane. Ako drugim zakonom nije drugačije određeno, na obradu osobnih podataka putem sustava videonadzora primjenjuju se odredbe predmetnog Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka.
Ističemo kako predmetni Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka u članku 31. izričito propisuje da je za uspostavu videonadzora u stambenim odnosno poslovno-stambenim zgradama potrebna suglasnost suvlasnika koji čine najmanje 2/3 suvlasničkih dijelova. Videonadzorom može se obuhvatiti samo pristup ulascima i izlascima iz stambenih zgrada te zajedničke prostorije u stambenim zgradama. Zabranjeno je korištenje videonadzora za praćenje radne učinkovitosti domara, spremačica i drugih osoba koje rade u stambenoj zgradi.
Slijedom navedenog, prilikom uvođenja videonadzora u stambenu zgradu potrebno je poštivati odredbe posebnog zakona koji regulira predmetnu materiju odnosno Zakon o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka. Prema tome, nakon stupanja na snagu predmetnog Zakona nije moguće predvidjeti/regulirati međuvlasničkim ugovorom (anex-om međuvlasničkog ugovora) suvlasnika da je za postavljanje videonadzora potrebna suglasnost suvlasnika čiji suvlasnički dijelovi čine više od 50% cijele nekretnine.

Prilikom prikupljanja osobnih podataka videonadzorom, svi suvlasnici moraju biti upoznati, odnosno informirani o svrsi prikupljanja njihovih osobnih podataka, o načinu pohranjivanja i vremenskom razdoblju čuvanja snimki prikupljenih videonadzornim kamerama, o primateljima njihovih osobnih podataka te su isto tako dužni imenovati voditelja obrade odnosno osobu koja ima pravo uvida i raspolaganja snimkama prikupljenim videonadzorom, a sve u svrhu ispunjavanja odredbi članka 13. Opće uredbe o zaštiti podataka.

Ističemo kako se obrada osobnih podataka putem videonadzora može provoditi samo u svrhu koja je nužna i opravdana za zaštitu osoba i imovine, ako ne prevladavaju interesi ispitanika koji su u suprotnosti s obradom podataka putem videonadzora (članak 26. Zakona  o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka).

Sukladno članku 27. Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka, voditelj obrade ili izvršitelj obrade dužan je označiti da je objekt odnosno pojedina prostorija u njemu te vanjska površina objekta pod videonadzorom, a oznaka treba biti vidljiva najkasnije prilikom ulaska u perimetar snimanja. Obavijest iz stavka 1. navedenog članka treba sadržavati sve relevantne informacije sukladno odredbi članka 13. Opće uredbe o zaštiti podataka, a posebno jednostavnu i lako razumljivu sliku uz tekst kojim se ispitanicima pružaju sljedeće informacije: da je prostor pod videonadzorom, podatke o voditelju obrade te podatke za kontakt putem kojih ispitanik može ostvariti svoja prava. Na taj način će i treće osobe koje dolaze u stambenu zgradu biti informirane o snimanju i prikupljanju njihovih osobnih podataka.
Zaključno, ističemo da videonadzor unutar stambene zgrade ne smije ugrožavati privatnost suvlasnika i okolnih prolaznika te je potrebno voditi brigu o samom položaju kamera na način da kamere ne smiju biti postavljene tako da snimaju ulaz u privatan stan i/ili privatnu garažu odnosno okolnu javnu površinu.

 
 
  Natrag