Povreda prava i interesa djece na Facebooku


Povreda prava i interesa djece na Facebooku


Agencija je zaprimila upit  o tome da li objava fotografija maloljetnika preuzetih s Facebooka te potom postavljanje istih u izmijenjeni kontekst, najčešće seksističkom porukom što posljedično rezultira neprimjerenim komentarima predstavlja povredu privatnosti.

Agencija drži da gore opisana obrada osobnih podataka maloljetnika predstavlja nezakonitu i nepoštenu obradu osobnih podataka, dakle povredu privatnosti, odnosno opisanom obradom osobnih podataka povrijeđene su odredbe čl. 6. i 7. Zakona o zaštiti osobnih podataka, NN: 106/12 – pročišćeni tekst, u daljnjem tekstu: ZZOP.

Naime, odredbom čl. 6. ZZOP, propisano je da se osobni podaci moraju obrađivati pošteno i zakonito što podrazumijeva da za obradu istih mora postojati pravni temelj i svrha. Pravni temelj obrade osobnih podataka propisan je člankom 7. ZZOP – iz kojeg proizlazi da se osobni podaci smiju prikupljati i dalje obrađivati uz privolu ispitanika samo u svrhu za koju je ispitanik dao privolu, u slučajevima određenima zakonom te u drugim slučajevima navedenima u predmetnom članku.

Činjenica da je ispitanik (u konkretnom slučaju maloljetnik), sam objavio svoje podatke što bi onda bio temelj za njihovo eventualno korištenje, nikako ne podrazumijeva bilo kakvu zloupotrebu ili obradu u svrhu drukčijom od one za koju su prvotno prikupljeni. Drugim riječima, činjenica da je netko objavio svoju sliku ili neke podatke na Facebooku u svrhu povezivanja s drugim ljudima, kontaktiranja, komuniciranja, izmjene misli, osjećaja itd., ne znači da se osobni podaci smiju zloupotrebljavati odnosno da je samim time što je neki podatak samoinicijativno objavljen, s njime dopušteno disponirati protivno Zakonu o zaštiti osobnih podataka i drugim propisima.

Kad bismo podržali takvu logiku, analogno tome bismo mogli preuzeti bilo čiji osobni podatak sadržan na npr. poštanskom sandučiću, u telefonskom imeniku itd. i njime raspolagati u nezakonite i nepoštene svrhe, dakle zloupotrebljavati ga.

Isto tako, a u smislu ZZOP, opisana radnja disponiranja osobnim podacima maloljetnika predstavlja obradu osobnih podataka u smislu čl. 2. toč. 2. ZZOP. Naime obrada osobnih podataka po definiciji ZZOP predstavlja svaku radnju ili skup radnji izvršenih na osobnim podacima, bilo automatskim sredstvima ili ne, kao što je prikupljanje, snimanje, organiziranje, spremanje, prilagodba ili izmjena, povlačenje, uvid, korištenje, otkrivanje putem prijenosa, objavljivanje ili na drugi način učinjenih dostupnim, svrstavanje ili kombiniranje, blokiranje, brisanje ili uništavanje, te provedba logičkih, matematičkih i drugih operacija s tim podacima.

Zaključno, za opisanu obradu osobnih podataka ne postoji odgovarajući pravni temelj iz članka 7. Zakona o zaštiti osobnih podataka niti zakonita svrha iz članka 6. cit. zakona.

S obzirom na seksističke poruke te neprimjerene komentare koje često prate spomenute objave koje nerijetko prerastu u pravi govor mržnje, Agencija drži da opisana i slične povrede prava na Facebooku i internetu općenito predstavljaju najgrublje povrede prava na privatnost i dignitet pojedinca, u konkretnom slučaju maloljetnika. Osim što su nezakonite s aspekta zaštite privatnosti, one predstavljaju nasilje te zbog društvene opasnosti zaslužuju efikasne i adekvatne reakcije svih nadležnih institucija.

 

 
 
  Natrag