Pravni temelj za obradu osobnih podataka


Pravni temelj za obradu osobnih podataka


Vezano uz Vaš upit o pravnom temelju za obradu osobnih podataka, navodimo sljedeće:

Člankom 6., stavkom 1. Opće Uredbe je propisano da je obrada zakonita samo ako i u onoj mjeri u kojoj je ispunjeno najmanje jedno od sljedećega: (a) ispitanik je dao privolu za obradu svojih osobnih podataka u jednu ili više posebnih svrha; (b) obrada je nužna za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora; (c) obrada je nužna radi poštovanja pravnih obveza voditelja obrade; (d) obrada je nužna kako bi se zaštitili ključni interesi ispitanika ili druge fizičke osobe; (e) obrada je nužna za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti voditelja obrade; (f) obrada je nužna za potrebe legitimnih interesa voditelja obrade ili treće strane, osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode ispitanika koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka, osobito ako je ispitanik dijete. Stavkom 3. istoga članka je propisano da se pravna osnova za obradu iz stavka 1. točaka (c) i (e) utvrđuje se u: (a) pravu Unije; ili (b) pravu države članice kojem voditelj obrade podliježe.

Primjerice, kada se osobni podaci dostavljaju Državnom zavodu za statistiku, nadležnom ministarstvu ili pak nekom tijelu državne uprave, tvrtki ili drugoj ustanovi, takva obrada je zakonita ako je ista nužna radi poštovanja pravne obveze voditelja obrade. Naime, u svakom konkretnom slučaju, potrebno je pronaći pravni temelj za takvu pravnu obvezu, što je propisano konkretnom odredbom pojedinog pravnog propisa koji je na snazi u Republici Hrvatskoj ili pravu EU. Ukoliko je pravnim propisom propisana Vaša obveza na otkrivanje osobnih podataka pojedinim primateljima, tada imate i zakonitu osnovu za takvu obradu. Konkretnom odredbom pravnog propisa ujedno se propisuje i svrha obrade, specificiraju se kategorije osobnih podataka koji se otkrivaju, kao i primatelji istih.
Glede Vašeg pitanja vezano za davanje osobnih podatka polaznika određenog studijskog programa njihovim roditeljima, pravni temelj za otkrivanje istih nalazi se u članku 290. (uzdržavanje punoljetnog djeteta) Obiteljskog zakona (NN 103/15). Stavkom 1. navedenog članka je propisano da su roditelji dužni uzdržavati punoljetno dijete koje se školuje u srednjoj školi, odnosno polazi sveučilišni ili stručni studij u skladu s posebnim propisima, odnosno program za osnovno obrazovanje ili program srednjoškolskog obrazovanja odraslih te redovito i uredno ispunjava svoje obveze, a najdulje do navršene dvadeset šeste godine života djeteta. Stavak 5. propisuje da roditelj djeteta iz stavka 1. ovoga članka ima pravo od djeteta, nadležnih tijela i pravnih osoba tražiti i dobiti podatke o djetetovu obrazovanju, odnosno zaposlenju. U stavku 6. se navodi da se smatra da učenik, odnosno student redovito i uredno ispunjava svoje obveze i kad zbog opravdanih razloga (trudnoće, bolesti i sličnih razloga) nije uspio ispuniti obveze tekuće školske, odnosno akademske godine.

 
 
  Natrag