Pravo uvida u e-dnevnik za dijete od 16 godina


Pravo uvida u e-dnevnik za dijete od 16 godina


6.6.2019.

Nastavno na upit koji je ova Agencija zaprimila, a vezano uz pravo uvida u e-dnevnik za dijete od 16 godina bez njegove suglasnosti/privole od strane roditelja/zakonskog zastupnika djeteta, iznosimo sljedeći odgovor:

Sukladno članku 6. Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) SL EU L119 obrada osobnih podataka je zakonita, ako je ispitanik dao privolu za obradu svojih osobnih podataka u jednu ili više posebnih svrha ili je obrada nužna radi poštovanja pravnih obveza voditelja obrade, odnosno obrada je zakonita ako su ispunjeni drugi taksativno navedeni slučajevi.

U konkretnom slučaju u primjeni je Obiteljski zakon („Narodne novine“, broj: 103/15) kojim je, između ostaloga, propisano kako roditelji imaju dužnost brinuti se o svestranom, redovitom, a prema svojim mogućnostima i daljnjem obrazovanju svojeg djeteta i poticati njegove umjetničke, tehničke, sportske i druge interese. Isto tako propisano je da su roditelji su dužni i odgovorni odzivati se sastancima ili pozivu odgojno-obrazovne ustanove u vezi s odgojem i obrazovanjem djeteta (članak 94. Zakona).

Nadalje, sukladno članku 290. gore citiranog Zakona, roditelji su dužni uzdržavati punoljetno dijete koje se školuje u srednjoj školi, odnosno polazi sveučilišni ili stručni studij u skladu s posebnim propisima, odnosno program za osnovno obrazovanje ili program srednjoškolskog obrazovanja odraslih te redovito i uredno ispunjava svoje obveze, a najdulje do navršene dvadeset šeste godine života djeteta te roditelji u tom slučaju imaju pravo od djeteta, nadležnih tijela i pravnih osoba tražiti i dobiti podatke o djetetovu obrazovanju, odnosno zaposlenju.
Imajući u vidu gore citirane odredbe Obiteljskog zakona, te uzimajući u obzir odredbe Opće uredbe, s aspekta pravnog okvira zaštite osobnih podataka, navodimo kako se u opisanom slučaju sa jedne strane radi  o obradi osobnih podataka u svrhu izvršavanja roditeljskih prava i obveza, dok je sa druge strane, tj. od strane voditelja obrade (škole) isto nužno radi poštovanja njegovih pravnih obveza sukladno posebnom propisu.

Dakle, shodno iznesenom ne postoje zakonske prepreke za uvid u ocjene djece neovisno o njihovoj dobi koje su sadržene u e-dnevniku od strane njihovih roditelja/zakonskih zastupnika, odnosno isti će i dalje moći dobiti na uvid (bez nužne privole) njegove ocjene, izostanke, ponašanja, kao i druge informacije iz e-dnevnika. S tim u vezi ukazujemo kako se u konkretnom slučaju radi ne samo o pravu već i obvezi roditelja/zakonskog zastupnika da se brine o svome djetetu sukladno odredbama posebnog propisa (Obiteljski zakon).

Vezano za privolu djeteta propisanu člankom 19. Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“, broj 42/18) navodimo kako se predmetni članak odnosi isključivo u slučaju nuđenja usluga informacijskog društva - svaka usluga  koja se obično pruža uz naknadu na daljinu, elektroničkim sredstvima te na osobni zahtjev primatelja (Direktiva EU 2015/1535  Europskog parlamenta i Vijeća) kao što su primjerice, internet prodaja robe i usluga, nuđenje podataka na internetu, pristup društvenim mrežama i sl.. Navedeno se ne odnosi na prava i obveze roditelja/zakonskih zastupnika, a tako i na obveze voditelja obrade koje proizlaze iz posebnog propisa (Obiteljski zakon).

 
 
  Natrag