Pristup natječajnoj dokumentaciji


Pristup natječajnoj dokumentaciji


Agencija je zaprimila upit vezan uz dopustivost pristupa preslikama natječajne dokumentacije. Nastavno navodimo sljedeće:

Osobni podaci sukladno članku 6. Zakona o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine, br. 106/12. – pročišćeni tekst) moraju se obrađivati pošteno i zakonito, što znači da je za njihovu obradu potreban pravni temelj i zakonita svrha.

Pravni temelj za obradu osobnih podataka propisan je u članku 7. citiranog Zakona, sukladno kojem se osobni podaci smiju prikupljati i dalje obrađivati isključivo uz privolu ispitanika samo u svrhu za koju je ispitanik dao privolu, u slučajevima određenim zakonom  ili u drugim slučajevima navedenima u predmetnom članku.

U konkretnom slučaju u primjeni je Zakon o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, br. 25/13., 85/15.) kao poseban zakon, gdje je u članku 10. stavku 1. točki 10. propisano kako su tijela javne vlasti obvezna na internetskim stranicama objavljivati obavijesti o raspisanim natječajima, dokumentaciju potrebnu za sudjelovanje u natječajnom postupku te obavijest o ishodu natječajnog postupka. Isto razumijeva da svatko ima pravo pristupa natječajnoj dokumentaciji izabranog kandidata koja sadrži podatke usko vezane uz provedbu natječaja (ime i prezime izabranog kandidata, njegove kvalifikacije i vještine potrebne za određeno radno mjesto, kao i odluke, bodovanja i zapisnike nastale u natječajnom postupku). 

Međutim, s aspekta zaštite osobnih podataka navodimo kako je potrebno prethodno prekriti odnosno zacrniti one osobne podatke izabranog kandidata koji se nalaze na službenim dokumentima ili na životopisu a koji nisu usko vezani uz provedbu natječaja i koji se odnose na privatnost izabranog kandidata (primjerice OIB, kontakt podaci kao što je privatna adresa, privatni broj telefona/mobitela, datum i mjesto rođenja i drugo).

Konačno, razumijeva se kako je traženje preslike natječajne dokumentacije moguće ostvariti do okončanja natječajnog postupka, tj. pravomoćnosti rješenja o prijemu izabranog kandidata. 

 

 
 
  Natrag